Flo­ri­a­de wint nati­o­na­le inno­va­tie­prijs 2012

Tij­dens de uit­rei­king van de Gou­den Eeuw Awards mocht Paul Beck, alge­meen direc­teur Flo­ri­a­de 2012, de Nati­o­na­le Inno­va­tie­prijs 2012 in ont­vangst nemen. Vol­gens de jury is de Flo­ri­a­de in Ven­lo een unie­ke, span­nen­de en actie­ve bele­ving, geba­seerd op de bij­dra­ge van de tuin­bouw aan onze kwa­li­teit van leven. Dit in com­bi­na­tie met de regi­o­na­le cul­tuur […]

Olym­pic Park Lon­den cen­traal tij­dens Nati­o­na­le Groen­dag

Een bij­zon­der voor­beeld van de baten van groen is het Olym­pic Park in Lon­den. Op de Nati­o­na­le Groen­dag op 26 sep­tem­ber geeft David Thomp­son, direc­teur LDA Design uit Lon­den, een toe­lich­ting op dit pro­ject. De opga­ve was om een gedeel­te­lijk ver­val­len gebied in het hart van de stad te her­ont­wik­ke­len, met als doel om de […]

Pro­gram­ma bekend van Nati­o­na­le Groen­dag met als the­ma Ste­de­lijk Groen in Cri­sis­tijd

Op woens­dag 26 sep­tem­ber orga­ni­se­ren de VNG, Platform31/Nicis Insti­tu­te, het minis­te­rie van EL&I en Enten­te Flo­ra­le Neder­land de Nati­o­na­le Groen­dag 2012 in Erme­lo. Cen­traal the­ma is Ste­de­lijk Groen in Cri­sis­tijd. Het och­tend­pro­gram­ma staat in het teken van het con­gres, waar­in het the­ma zowel op macro- als op micro­ni­veau aan de orde komt. In de mid­dag […]

Voor­aan­kon­di­ging Nati­o­na­le Groen­dag, met als the­ma ste­de­lijk groen in cri­sis­tijd

Op woens­dag 26 sep­tem­ber orga­ni­se­ren de Ver­e­ni­ging Neder­land­se Gemeen­ten (VNG), Platform31 (voor­ma­lig Nicis Insti­tu­te), het minis­te­rie van EL&I en Enten­te Flo­ra­le Neder­land de Nati­o­na­le Groen­dag 2012. Cen­traal the­ma is Ste­de­lijk groen in cri­sis­tijd. In het och­tend­ge­deel­te zul­len de vol­gen­de vra­gen aan bod komen: Wat is de rol van groen in cri­sis­tijd? Is dat een kos­ten­post […]

Prin­ses Maxi­ma bij vie­ring 55 jaar Nati­o­na­le Boom­feest­dag

Hare Konink­lij­ke Hoog­heid Prin­ses Máxima der Neder­lan­den woont woens­dag 21 maart in Cuijk en Box­meer de vie­ring bij van het 55-jarig bestaan van de Stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag. Op de Nati­o­na­le Boom­feest­dag plan­ten 115.000 school­kin­de­ren in cir­ca 350 gemeen­ten 230.000 bomen en strui­ken. In de afge­lo­pen 55 jaar zijn in Neder­land op de Boom­feest­dag meer dan […]

Nati­o­na­le Vie­ring Boom­feest­dag in het Land van Cuijk

In 2012 zal de Nati­o­na­le Boom­feest­dag wor­den gevierd op woens­dag 21 maart. Het Land van Cuijk, met de gemeen­ten Box­meer, Gra­ve, Cuijk, Mill en St. Hubert en Sint Antho­nis, is de gast­heer voor de Nati­o­na­le Vie­ring van de Boom­feest­dag. Het the­ma voor Boom­feest­dag 2012 is ‘Bomen (be)leven’. Bomen zor­gen voor leven; zon­der bomen is er […]

Nati­o­na­le pre­sen­ta­tie ‘Natuur in de Straat’

Nie­mand twij­felt over de nood­zaak van meer bomen en plan­ten in de straat. Gene­ra­ties groei­en op in ste­den zon­der con­tact met natuur. Toch zijn er wel dege­lijk goe­de en vin­ding­rij­ke pro­jec­ten om mens en natuur samen te bren­gen in onze hoog­dy­na­mi­sche ste­de­lij­ke leef­om­ge­ving. Alleen blij­ven deze vaak ste­ken in mooie voor­beel­den. De Ver­e­ni­ging Neder­lands Cul­tuur­land­schap […]

Ede doet mee aan nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie in 2010

Ede dingt in 2010 mee naar de titel ‘groenste stad van Neder­land’. De orga­ni­sa­tie van Enten­te Flo­ra­le heeft de gemeen­te geno­mi­neerd voor deze nati­o­na­le com­pe­ti­tie. Dit bete­kent dat Ede in het komen­de voor­jaar bezoek krijgt van een des­kun­di­ge jury. In het najaar wordt de win­naar bekend gemaakt en is dui­de­lijk of Ede zich de groen­ste […]

Nati­o­na­le boom­be­heer­dag

De nood­zaak om het beheer van bomen te ver­be­te­ren wordt steeds dwin­gen­der. Dat komt niet alleen door de nieu­we Model Bomen­ver­or­de­ning, maar ook door bij­voor­beeld de kli­maat­ver­an­de­ring, waar­door tot voor kort onbe­ken­de ziek­ten bin­nen onze regio geïntroduceerd wor­den. Een groei­en­de claim­cul­tuur maakt boven­dien de nood­zaak om een goed log­boek bij te hou­den gro­ter. Kort­om: boom­be­heer […]