Nati­o­na­le boom­be­heer­dag

De nood­zaak om het beheer van bomen te ver­be­te­ren wordt steeds dwin­gen­der. Dat komt niet alleen door de nieu­we Model Bomen­ver­or­de­ning, maar ook door bij­voor­beeld de kli­maat­ver­an­de­ring, waar­door tot voor kort onbe­ken­de ziek­ten bin­nen onze regio geïntroduceerd wor­den. Een groei­en­de claim­cul­tuur maakt boven­dien de nood­zaak om een goed log­boek bij te hou­den gro­ter. Kort­om: boom­be­heer is vol­op in bewe­ging.

Tij­dens de Nati­o­na­le Boom­be­heer­dag wordt de kring­loop van de boom­be­heer­cy­clus in beeld gebracht. De uit­een­lo­pen­de pro­ble­ma­tiek wordt gespie­geld aan een prak­tisch oplos­sings­mo­del. Dat biedt u als boom­be­heer­der en ook als boom­ver­zor­ger de kans om ken­nis op te doen voor uw toe­kom­sti­ge aan­pak!

De Nati­o­na­le Boom­be­heer­dag wordt op woens­dag 21 mei 2008 gehou­den in het Neder­lands Open­lucht Muse­um in Arn­hem.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
U kunt u hier aan­mel­den

Ook inte­res­sant:
Beheer, bomen, boom­ver­zor­ging

Bron:
TSD Auto­ma­ti­se­ring B.V