Ede doet mee aan nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie in 2010

Ede dingt in 2010 mee naar de titel ‘groenste stad van Neder­land’. De orga­ni­sa­tie van Enten­te Flo­ra­le heeft de gemeen­te geno­mi­neerd voor deze nati­o­na­le com­pe­ti­tie.

Dit bete­kent dat Ede in het komen­de voor­jaar bezoek krijgt van een des­kun­di­ge jury. In het najaar wordt de win­naar bekend gemaakt en is dui­de­lijk of Ede zich de groen­ste stad mag noe­men. In de komen­de peri­o­de gaat de gemeen­te hard aan de slag om deze titel waar te maken. De ande­re geno­mi­neer­de ste­den zijn Eind­ho­ven, Heer­hugo­waard, Deven­ter en Nij­me­gen.

Park­ach­ti­ge uit­stra­ling
De nomi­na­tie van de Enten­te Flo­ra­le heeft Ede te dan­ken aan het groen dat in al zijn facet­ten is terug te vin­den in de stad en in de omge­ving. Een goed voor­beeld van groen in de stad zijn de Trapak­kers aan de rand van de bin­nen­stad. Maar ook de groe­ne park­ach­ti­ge uit­stra­ling van veel wij­ken zijn een goed voor­beeld. Rond­om Ede gaat het natuur­lijk om de hei­de­vel­den, bos­sen, stuif­zan­den en het lan­de­lij­ke bui­ten­ge­bied.

Extra bij­zon­der
Het groe­ne karak­ter van Ede is ook een zaak van Staats­bos­be­heer, Het Gel­dersch Land­schap, Ver­e­ni­ging Natuur­mo­nu­men­ten en het Nati­o­na­le Park de Hoge Velu­we. Laatst genoem­de viert vol­gend jaar boven­dien haar 75-jari­ge bestaan, wat de nomi­na­tie van Ede extra bij­zon­der maakt. Voor­al omdat het Park voor het over­gro­te deel in de gemeen­te Ede ligt. In de aan­loop naar de jure­ring zal de gemeen­te nau­we samen­wer­king zoe­ken met deze beheer­ders, maar ook met bewo­ners en ande­re betrok­ke­nen.

Bomen­par­tij­en
Voor­beel­den van een groe­ne inrich­ting zijn ook te vin­den in de wijk Kern­hem, waar bij de ont­wik­ke­ling sterk reke­ning is gehou­den met het behoud van bestaan­de bomen­par­tij­en en het instel­len van een eco­lo­gi­sche zone. Ook bij de toe­kom­sti­ge ont­wik­ke­ling van Ede-Oost zal het behoud van het groen cen­traal staan.

Bij de groen­ver­kie­zing gaat het niet alleen om het groen in de zin van bomen en plan­ten. Ook duur­za­me en mili­eu­vrien­de­lij­ke ini­ti­a­tie­ven doen mee. Het afkop­pe­len van regen­wa­ter, zodat dit niet lan­ger in het riool ver­dwijnt, hoort er dus ook bij. Maar ook het eco­lo­gisch berm­be­heer langs de wegen telt mee.

Bron:
Gemeen­te Ede