Nati­o­na­le pre­sen­ta­tie ‘Natuur in de Straat’

Nie­mand twij­felt over de nood­zaak van meer bomen en plan­ten in de straat. Gene­ra­ties groei­en op in ste­den zon­der con­tact met natuur. Toch zijn er wel dege­lijk goe­de en vin­ding­rij­ke pro­jec­ten om mens en natuur samen te bren­gen in onze hoog­dy­na­mi­sche ste­de­lij­ke leef­om­ge­ving. Alleen blij­ven deze vaak ste­ken in mooie voor­beel­den. De Ver­e­ni­ging Neder­lands Cul­tuur­land­schap (VNC) gaat met haar nieu­we boek ‘Natuur in de straat’, het bij­be­ho­ren­de gelijk­na­mi­ge actie­plan en met geïnteresseerden  hier ver­an­de­ring in bren­gen.

Op 4 novem­ber 2011 wordt het nieu­we boek ‘Natuur in de straat’in Rot­ter­dam gepre­sen­teerd. Op deze dag die in samen­wer­king met Vroe­ge Vogels en de gemeen­te Rot­ter­dam wordt geor­ga­ni­seerd zijn de geslaag­de prak­tijk­voor­beel­den te zien. Tevens wordt onder de aan­dacht gebracht waar men in de prak­tijk tegen­aan loopt voor meer groen in de straat.

Bekijk hier de uit­no­di­ging »

 

 

 

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.