Minis­ter Schultz van Hae­gen, wet­hou­ders Rot­ter­dam geven start­sein aan­leg dak­park

Minis­ter Schultz van Hae­gen, wet­hou­ders Alexan­dra van Huf­fe­len (Duur­zaam­heid) en Bal­jeu (Haven en Ver­keer) gaven onlangs met een wijk­be­wo­ner het start­sein voor de aan­leg van Dak­park Rot­ter­dam. Het park is in mei 2013 klaar. Het Dak­park Rot­ter­dam, aan­ge­legd op een voor­ma­lig ran­geer­ter­rein in Rot­­ter­­dam- West, is een riant dak­park van acht hec­ta­re, met uit­zicht over […]

Minis­ter Van der Hoe­ven plant VHG-wal­noot­boom bij Ronald McDo­nald Kin­der­val­lei

Minis­ter Maria van der Hoe­ven van Eco­no­mi­sche Zaken heeft onlangs een wal­noot­boom (Jug­lans Regia) geplant bij de Ronald McDo­nald Kin­der­val­lei in Val­ken­burg. Deze boom is het ‘groene door­geef­ca­deau’ dat de minis­ter in de vorm van een boom­ca­deau­bon van VHG voor­zit­ter Bert Gijs­berts ont­ving tij­dens een sec­tor­be­zoek aan bran­che­ver­e­ni­ging VHG. De boom mocht zij schen­ken aan […]

G36 pre­sen­te­ren visie op ste­de­lijk groen aan minis­ter Ver­burg

Op maan­dag 15 febru­a­ri over­han­dig­de wet­hou­der van Haven, Financiën, Bui­ten­ruim­te en Orga­ni­sa­tie, Lucas Bol­si­us van de gemeen­te Rot­ter­dam, namens de 36 groot­ste gemeen­ten van Neder­land, het boek De 4e Dimen­sie ‘Ste­den op weg naar men­se­lijk groen’ aan minis­ter Ver­burg. In dit boek geven de wet­hou­ders van de gro­te ste­den hun visie op behaal­de resul­ta­ten en […]

Minis­ter Cra­mer: ‘Groen in ste­den bevor­dert de soci­a­le samen­hang’

Tij­dens een toe­spraak op Inter­na­ti­o­na­le Archi­tec­tuur Bien­na­le in Rot­ter­dam ver­tel­de minis­ter Cra­mer van VROM dat ste­de­lijk­heid met allu­re groen ver­eist in de open­ba­re ruim­te. “Niet alleen van­we­ge de esthe­tiek, maar ook omwil­le van de soci­a­le samen­hang.” Cra­mer open­de de vier­de Inter­na­ti­o­na­le Archi­tec­tuur Bien­na­le. Die staat dit jaar in het teken van soci­a­le, eco­no­mi­sche en eco­lo­gi­sche […]

Minis­ter Cra­mer: Meer groen rond­om ste­den

Minis­ter Cra­mer van Vrom liet op de vast­goed­vak­beurs de Pro­va­da in de Rai in Amster­dam weten dat er meer aan­dacht nodig is voor groen en recre­a­tie rond­om de gro­te ste­den. Het gaat vol­gens haar om opti­ma­le benut­ting van ruim­te in de ste­den en meer groen in en rond­om de stad. De minis­ter hecht gro­te waar­de […]

Brief van Groen­fo­rum aan minis­ter Van der Laan

Groen­fo­rum Neder­land ont­ving novem­ber 2008 van de Minis­ter van Wonen, Wij­ken en Inte­gra­tie een uit­ge­brei­de reac­tie op de aan­be­ve­lin­gen die Groen­fo­rum Neder­land op uit­no­di­ging van zijn voor­gan­ger, mevrouw Voge­laar, deed over  groen als com­po­nent van de Woon­vi­sies. Groen­fo­rum Neder­land is ver­heugd over deze reac­tie die mede werd gege­ven uit naam van uw collega’s van Ruim­te […]

Ver­ant­woor­ding van minis­ter Ver­burg over inves­te­ring van meer groen in Voge­laars­wij­ken

Eind okto­ber ver­scheen het pers­be­richt dat minis­ter Ger­da Ver­burg van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit (LNV) 7,8 mil­joen euro heeft vrij­ge­maakt voor meer groen in de wijk. Het geld is spe­ci­fiek bedoeld voor de ‘kracht­wij­ken’ en wordt in de peri­o­de 2008–2011 ver­deeld over der­tien van de acht­tien ste­den. De PVV heeft naar aan­lei­ding van dit bericht […]

Toe­spraak minis­ter Ver­burg tij­dens Groen­sym­po­si­um Rot­ter­dam

Toe­spraak door de Minis­ter van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit, mevrouw G. Ver­burg, bij de afslui­ting van het Groen­sym­po­si­um op 6 novem­ber 2008 in Rot­ter­dam. Dit sym­po­si­um stond geheel in het teken van alles dat met groen te maken heeft. Groen in de stad, groen op de stad en groen om de stad. De Gemeen­te Rot­ter­dam […]

Minis­ter Ver­burg inves­teert 7,8 mil­joen in de groe­ne kracht­wij­ken

Minis­ter Ger­da Ver­burg van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit (LNV) heeft 7,8 mil­joen euro vrij­ge­maakt voor meer groen in de wijk. Het geld is spe­ci­fiek bedoeld voor de ‘kracht­wij­ken’ en wordt in de peri­o­de 2008–2011 ver­deeld over der­tien van de acht­tien ste­den. In totaal gaat het om 29 kracht­wij­ken waar­in groen een meer pro­mi­nen­te plek krijgt. […]

Minis­ter Ver­burg: agro­sec­tor in bre­der per­spec­tief

In haar eer­ste begro­ting plaatst minis­ter Ver­burg het beleids­ter­rein van LNV in een bre­der per­spec­tief. De drie kern­ge­bie­den — ‘natuur, land­schap, groen en vitaal plat­te­land’, ‘voed­sel’ en ‘groe­ne eco­no­mie’ ‑zijn gericht op ver­nieu­wing en duur­zaam­heid van de agra­ri­sche sec­tor, een vitaal lan­de­lijk gebied en een vei­lig en geva­ri­eerd voed­sel­pak­ket. De uit­ein­de­lij­ke opdracht is: ver­ant­woord omgaan […]