Minis­ter Van der Hoe­ven plant VHG-wal­noot­boom bij Ronald McDo­nald Kin­der­val­lei

Minis­ter Maria van der Hoe­ven van Eco­no­mi­sche Zaken heeft onlangs een wal­noot­boom (Jug­lans Regia) geplant bij de Ronald McDo­nald Kin­der­val­lei in Val­ken­burg. Deze boom is het ‘groene door­geef­ca­deau’ dat de minis­ter in de vorm van een boom­ca­deau­bon van VHG voor­zit­ter Bert Gijs­berts ont­ving tij­dens een sec­tor­be­zoek aan bran­che­ver­e­ni­ging VHG.

De boom mocht zij schen­ken aan een orga­ni­sa­tie van haar keu­ze. Dat is de Ronald McDo­nald Kin­der­val­lei in Val­ken­burg aan de Geul gewor­den, om hen daar­mee blij te maken met een duur­za­me, in het Lim­burg­se land­schap pas­sen­de boom.

De Kin­der­val­lei is een sprook­jes­ach­tig vakan­tie­ver­blijf voor en door men­sen met een licha­me­lij­ke of meer­vou­di­ge beper­king. Ouders, broer­tjes en zus­jes van een gehan­di­capt kind kun­nen in de Kin­der­val­lei loge­ren zolang de behan­de­ling in het naast­ge­le­gen reva­li­da­tie­cen­trum of een nabij­ge­le­gen zie­ken­huis duurt.

Wal­no­ten oog­sten
De Kin­der­val­lei is een bij­zon­de­re gebouw, dat is geba­seerd op een ont­werp van de Oos­ten­rijk­se kun­ste­naar Hun­der­twas­ser. Er is geen rech­te lijn te beken­nen, geen raam of deur is het­zelf­de en op het dak en uit de ramen groei­en bomen. De wal­noot­boom past hele­maal in het con­cept van Hun­der­twas­ser. Zijn mot­to is onder ande­re dat alles wat gebouwd wordt, in har­mo­nie is met de natuur. VHG voor­zit­ter Gijs­berts: “Als VHG hopen wij dan ook dat de boom gene­ra­ties lang mee gaat en dat veel kin­de­ren de wal­no­ten zul­len oog­sten, ieder jaar weer”.

Bron:
VHG