Brief van Groen­fo­rum aan minis­ter Van der Laan

Groen­fo­rum Neder­land ont­ving novem­ber 2008 van de Minis­ter van Wonen, Wij­ken en Inte­gra­tie een uit­ge­brei­de reac­tie op de aan­be­ve­lin­gen die Groen­fo­rum Neder­land op uit­no­di­ging van zijn voor­gan­ger, mevrouw Voge­laar, deed over  groen als com­po­nent van de Woon­vi­sies. Groen­fo­rum Neder­land is ver­heugd over deze reac­tie die mede werd gege­ven uit naam van uw collega’s van Ruim­te en Mili­eu (VROM) en Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit (LNV). De reac­tie van het Rijk biedt belang­rij­ke aan­kno­pings­pun­ten voor de ont­wik­ke­ling van stad en dorp met een struc­tu­re­le inpas­sing en behoud van groen zoals Groen­fo­rum Neder­land die sinds haar oprich­ting bepleit en waar­voor ze zich inzet. Daar­bij gaat het zowel om de her­struc­tu­re­ring van bestaan­de stads­wij­ken als om de inrich­ting van nieu­we bouw­lo­ca­ties.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Lees hier de brief

Ook inte­res­sant:
Groen­fo­rum, waar­de van groen, ste­de­lijk groen

Bron:
Groen­fo­rum Neder­land