Minis­ter Ver­burg: agro­sec­tor in bre­der per­spec­tief

In haar eer­ste begro­ting plaatst minis­ter Ver­burg het beleids­ter­rein van LNV in een bre­der per­spec­tief. De drie kern­ge­bie­den — ‘natuur, land­schap, groen en vitaal plat­te­land’, ‘voed­sel’ en ‘groe­ne eco­no­mie’ ‑zijn gericht op ver­nieu­wing en duur­zaam­heid van de agra­ri­sche sec­tor, een vitaal lan­de­lijk gebied en een vei­lig en geva­ri­eerd voed­sel­pak­ket. De uit­ein­de­lij­ke opdracht is: ver­ant­woord omgaan met peo­p­le, pla­net en pro­fit. De begro­ting van LNV bedraagt in totaal ruim 2,3 mil­jard euro.