Berichten

De Amstelveense gemeenteraad heeft bij het vaststellen van de begroting 2012 ingestemd met het voorstel van het college van B&W een bedrag van 1 miljoen bij te dragen aan het Amsterdamse Bos.

In 2011 zijn Amsterdam en Amstelveen met elkaar in gesprek gegaan over samenwerking bij het onderhoud van het Amsterdamse Bos. Het bos wordt door veel Amstelveners en andere omwonenden gebruikt. De gemeente Amsterdam voorziet sinds de aanleg in 1933 in de beheer- en investeringskosten voor het Bos. Uitkomst van de gesprekken is dat de gemeente Amstelveen eenmalig 1 miljoen euro bijdraagt aan het verbeteren van de infrastructuur in het Amsterdamse Bos. Van haar kant stemt Amsterdam in de stadsregio in met de wens van Amstelveen om in het kader van sociale woningtoewijzing haar vrije beleidsruimte te verhogen van 30% naar 50%, zodat zij meer sociale huurwoningen aan eigen bewoners kan aanbieden.

Meer groen
De beheerorganisatie van het Amsterdamse Bos heeft inmiddels een bestedingsplan voor de 1 miljoen euro opgesteld. Het bedrag wordt besteed aan structurele verbeteringen zoals het opknappen van de fiets- en wandelpaden in het zuidelijk bosdeel, een halfverharding bij parkeerterrein P1 bij het sportcomplex, een invalidentoegang voor het Bostheater, meer groen in de directe omgeving van het bezoekerscentrum en de aanleg van een avontuurlijke speelplaats. Daarnaast voorziet het plan in de aanpak van een aantal knelpunten, zoals wateroverlast op het parkeerterrein aan de Nieuwe Kalfjeslaan en drassige plekken in de grote speelweide.

Profijt
Wethouder Groen en Recreatie John Levie (BBA): “Het college vindt de Amsterdamse bestedingen goed gekozen. Met de Amstelveense bijdrage verbetert de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het Bos voor sport en recreatie. Daar hebben Amstelveners en Amsterdammers profijt van.”

Amstelveen en Amsterdam hebben de intentie uitgesproken om met elkaar in gesprek te blijven over verdergaande samenwerking over het Amsterdamse Bos.

Bron:
Gemeente Amstelveel 

 

 

 

 

 

Met een speciaal actieplan voor de Schilderwijk in Den Haag worden vroegtijdig schooluitval en overlast gevende en criminele jeugdgroepen aangepakt. Er komt ook gratis WiFi in parken, aanleg van stadslandbouw en er wordt een politiekeurmerk ingevoerd om deze Haagse krachtwijk leefbaarder maken.

Ondanks flinke inzet telt de Schilderswijk te veel werklozen en risicogezinnen. Er is te veel criminaliteit en te weinig bewoners spreken de Nederlandse taal. Er zijn te weinig redenen om er te wonen en het is te moeilijk om een vervolgstap te maken. Ook om deze redenen komt wethouder Norder (stadsontwikkeling, volkshuisvesting en integratie) met een gericht actieplan om de Haagse Schilderswijk vooruit te helpen.

Van krachtwijk naar kansenwijk
Norder: “De Haagse Schilderswijk is een echte wereldwijk. Er wonen mensen uit alle windrichtingen van de wereld. Maar er zijn ook problemen. Deze zijn zo dominant dat de wijk zich niet kan ontwikkelen. Dat is voor mij onacceptabel. Ik geloof er in dat we met een gezamenlijke en gerichte aanpak samen mét de bewoners en mét de professionals de wijk vooruit kunnen helpen. Van krachtwijk naar kansenwijk, dat is de ambitie. Een wijk waar de bewoners de kans hebben om een betere toekomst voor zichzelf en hun kinderen te op te bouwen.’
 
Actieplan bestaat uit twee onderdelen
Het actieplan Schilderswijk bestaat uit twee onderdelen: de basis op orde en nieuwe dynamiek. Zo moet de leefbaarheid en veiligheid substantieel verbeterd worden. Ook moeten er meer mensen aan het werk en moeten meer jongeren een startkwalificatie behalen. Daarbij moet de leefsituatie van de kwetsbare huishoudens  verbeterd zijn. Belangrijk is ook om nieuwe bewoners naar de wijk te krijgen; studenten, jongeren en startende ondernemers. Zij spelen een belangrijke rol bij de vernieuwing.

Lees ook

Bron:
Gemeente Den Haag
 

 

De provincie Zuid-Holland wil in 2013 zo’n 36 miljoen euro uit eigen middelen investeren in groenprojecten. Dat stelt Gedeputeerde Staten voor in het Uitvoeringsprogramma Groen. Zo zet de provincie volgend jaar 12,4 miljoen euro apart om samen met anderen groenprojecten te ontwikkelen. Verder gaat er 17,6 miljoen eigen geld naar groen en recreatie rond de stad.

Provinciale Staten neemt op 10 oktober een besluit over zowel de Beleidsvisie Groen als het Uitvoeringsprogramma Groen.

Groen belangrijk voor directe leefomgeving
Gedeputeerde Han Weber is enthousiast: “Groen is belangrijk voor de directe leefomgeving van mensen en daarmee voor het vestigingsklimaat in de Randstad. Wij pakken die taak graag samen met anderen op.” Het Rijk heeft de groentaak overgedragen aan de provincies. Het Rijk stelt ook minder geld beschikbaar. Met een nieuwe visie op groen en het Uitvoeringsprogramma geeft de provincie aan hoe zij de groentaak oppakt.

In 15 minuten naar het groen
De rijksbezuinigingen op groen hebben een groot financieel gat geslagen, met name voor groen en recreatie rond de stad. Weber:”Juist in onze dichtbevolkte provincie vinden we het belangrijk dat iedere inwoner met 15 minuten fietsen in een groene omgeving kan zijn. Dat is goed voor de leefomgeving en voor het vestigingsklimaat. Daarom hebben we samen met de regionale partijen ervoor gezorgd dat 90% van de oorspronkelijke plannen voor groen rond de stad door kan gaan, ondanks de bezuinigingen. Met het Uitvoeringsprogramma kunnen we de afspraken daarover nu eindelijk definitief maken.” Naast ruim 50 miljoen euro rijksgeld investeert de provincie in 2013 17,6 miljoen euro uit eigen zak in groen rond de stad.

Wandel-, fiets- en vaarroutes
De provincie investeert ook 2,4 miljoen euro in wandel-, fiets- en vaarroutes. Er worden onder andere fietsroutes opgeknapt die de stedeling op een aantrekkelijke en veilige manier naar het groene buitengebied leiden.

Geld voor innovaties en goede ideeën
De provincie steekt een half miljoen euro in maatregelen die de agrariërs ondersteunen in hun ondernemerschap. Dat geld wordt onder andere ingezet voor ‘systeeminnovaties’ in veenweidegebieden. Bij deze innovaties wordt gezocht naar vernieuwing in de bedrijfsvoering plus de omgang met de omgeving. De vernieuwing moet breed inzetbaar zijn in de agrarische sector, zodat landbouw in de veenweidegebieden een beter economisch perspectief krijgt en duurzamer wordt.

Groen-ideeën van buiten
Met ‘pilots’ op groengebied wil de provincie kijken hoe zij haar ambities op een andere manier kan bereiken. Daarvoor wordt 2 miljoen euro uitgetrokken. Nieuw is ook, dat de provincie 12,4 miljoen euro opzij zet voor goede groen-ideeën van buiten. Iedereen kan tot 1 december 2012 nog met goede ideeën naar de provincie stappen.

Beleidsvisie
Het Uitvoeringsprogramma Groen is een uitwerking van de Beleidsvisie Groen. Deze visie, ook bekend onder de naam ‘Groenagenda’, heeft afgelopen zomer ter inzage gelegen. De provincie kreeg ruim 100 reacties.

De decentralisatie van de groentaak is op een aantal punten nog niet afgerond. Er is nog discussie over de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur en over de financiële afwikkeling van het Investeringsfonds Landelijk Gebied. Deze onderwerpen zijn dan ook nog niet ingevuld in de Beleidsvisie en het Uitvoeringsprogramma. De verwachting is dat voor eind 2012 over deze onderwerpen meer duidelijkheid is.

Bron:
Provincie Zuid-Holland

 

 

 

Den Haag gaat duizend bomen per jaar planten om straten en pleinen groen te houden. Op de eerste dag van de lente, tevens de Haagse Bomendag, heeft wethouder Sander Dekker van Stadsbeheer samen met kinderen van basisschool De Kleine Keizer de eerste twintig daarvan geplant.

“Vanaf nu lopen we geen achterstanden meer op bij het planten van bomen in Haagse straten en lanen”, beloofde de wethouder. “Als er een boom omwaait of ziek wordt, zetten we binnen een jaar een jonge, gezonde boom terug in het gat.”

Budget verviervoudigd
Den Haag heeft anderhalf miljoen euro extra gereserveerd om het totale bestand van 115.000 straatbomen in de stad op hoog peil te houden. Daarmee is het budget verviervoudigd. De ervaring leert dat er jaarlijks rond de duizend bomen ziek worden, dood gaan of omwaaien. Vanaf nu is er voldoende geld om de gaten die hierdoor in de bomenrijen vallen in het eerstvolgende plantseizoen op te vullen.

Wethouder Sander Dekker van Stadsbeheer en leerlingen van basisschool De Kleine Keizer planten twintig knotwilgen voor verzorgingstehuis De Saffier in Loosduinen.

Bron:
Gemeente Den Haag

Het stadslandgoed De Kemphaan en het omliggende natuurgebied groeien uit tot het stadsbos van Almere. Met het Boshart is Almere straks een belangrijke toeristische trekpleister in een natuurlijke omgeving rijker. De gemeente Almere, de provincie Flevoland, Staatsbosbeheer, Stichting Stad & Natuur en Stichting AAP gaven gisteren het startsein voor de ontwikkelingen. De gezamenlijke investering in het gebied bedraagt ₠5,1 miljoen in de periode tot en met 2015.
Het Boshart Almeerderhout is centraal gelegen in de Boswachterij Almeerderhout, dat zich uitstrekt tussen de gebieden Almere Stad, Almere Haven, Almere Hout, Overgooi en het toekomstige Oosterwold. Het Boshart bestaat uit drie deelgebieden die aan elkaar zijn gekoppeld via een gezamenlijke entree en die elk een eigen identiteit krijgen:
– stadslandgoed De Kemphaan;
– het recreatieve Tussenbos;
– het heuvelachtige Braambergen (geen onderdeel van de huidige ontwikkelingen, invulling na 2016).
Recreëren op het stadslandgoed
De Kemphaan krijgt de komende jaren de faciliteiten om meer en grotere evenementen te organiseren en om een toenemend aantal bezoekers te ontvangen. Er wordt extra parkeercapaciteit toegevoegd en er wordt een verbeterde tweede uitgang voor het landgoed gerealiseerd. Ook de fietsroute aan het Kemphaanpad wordt verbeterd en afgescheiden van het overige verkeer.
Kinderspeelplek
Een echte blikvanger op het terrein is straks de nieuwe, moderne opvanglocatie van de Stichting AAP. De centrale tuin van De Kemphaan wordt een plek waar kinderen volop kunnen spelen en waar bezoekers kunnen genieten van de omgeving. Verder worden de grasvelden bij het hoofdgebouw en bij het gebouw van Stichting Stad & Natuur geschikt gemaakt voor grotere en kleinere activiteiten.
Spelen en wandelen
Het Tussenbos rondom het stadslandgoed wordt een openbaar speel-, klim- en wandelbos. De bestaande speelplekken en -objecten in de sfeer van de Zuiderzee worden later dit jaar aangevuld met nieuwe speellocaties en klimtoestellen. Piet Winterman, directeur bij Staatsbosbeheer: Als beheerder van het Almeerderhout bieden wij bewoners dicht bij de stad graag de mogelijkheid om te genieten van de natuur. Dat kan hier volop. En daar hoort spelen in de natuur ook bij. Er komt een nieuw buitencentrum op een prachtige plek dicht bij het speelbos. Dat wordt de uitvalsplek om het Boshart te gaan ontdekken.Vlakbij het toekomstige buitencentrum, dicht tegen woongebied Overgooi aan, wordt een ruiter- en wandelpad gerealiseerd. Dit maakt de komst van een manege mogelijk. In het gebied wordt ook de belangrijke archeologische vindplaats gemarkeerd. Deze vindplaats wordt via een wandelroute verbonden met het Boshart.
Impuls voor economie en toerisme
De ontwikkelingen in het Boshart Almeerderhout worden voor bijna de helft gefinancierd uit de tweede tranche van het Investeringsfonds Flevoland- Almere (IFA). Gedeputeerde Jaap Lodders: €œDankzij de samenwerking van vijf partijen kunnen we het gebied Boshart Almeerderhout versterken tot een bovenregionaal attractiepunt. Met deze impuls verwachten wij dat het Boshart private partijen aantrekt om te investeren in leisurevoorzieningen in het gebied. Voor Almere betekent dit weer een mooie stap in de uitbreiding van haar voorzieningenniveau. Dat is precies waar het Investeringsprogramma Flevoland-Almere voor is bedoeld!
De verwachting is dat de ontwikkelingen in het Boshart vervolginvesteringen stimuleren van vijf tot acht miljoen euro, door ondernemers en organisaties die zich vestigen in het gebied. Het aantal bezoekers neemt naar verwachting toe met 20%. Dat percentage kan nog verder oplopen wanneer het gebied nieuwe vestigingen en evenementen weet aan te trekken.
Werkgelegenheid
Tijdens de realisatieperiode levert het Boshart naar verwachting een tijdelijke extra werkgelegenheid op van 100 tot 130 arbeidsplaatsen (12 uur of meer). Het structurele effect op de werkgelegenheid is geraamd op 21 fulltime banen (fte).
Het Boshart geeft daarnaast de hele regio een positieve impuls. Toeristen en dagjesmensen die naar het gebied komen, zullen vaak ook de omgeving bezoeken om te winkelen of om iets te gaan eten. Dit leidt tot extra bestedingen in de regio en tot een extra werkgelegenheidseffect, zowel in de toeristische sector als in de toeleverende sectoren.
Bron:
Provincie Flevoland

Ter ere van het 60 jubileum van de Britse koningin Elizabeth II – die op 6 februari dit jubileum viert – worden zes miljoen bomen geplant in 60 bossen verdeeld over 24 hectare.  Het doel van deze actie is om een duurzame omgeving te creëren waar de komende generaties van kunnen genieten.

Inwoners, gemeenschappen, scholen et cetera worden opgeroepen om individueel duizenden bomen te planten in hun tuinen, speeltuinen en in publieke ruimten.

Woodland Trust is verantwoordelijk voor deze megaplantactie.

Meer informatie

 

Zeven procent van de Europese banen hangt af van ecosysteemdiensten. Deze vaststelling komt uit een rapport over de sociale dimensie van het beleid inzake biodiversiteit, waar Natuurpunt de aandacht op vestigt. Vooral landbouw en visserij zijn afhankelijk van biodiversiteit.
De Europese Commissie gaf, onder meer het Institute for European Environmental Policy (IEEP), de opdracht om de sociale aspecten van biodiversiteit te onderzoeken, in het bijzonder de band met tewerkstelling en de waarde van biodiversiteit voor kwetsbare plattelandsgemeenschappen. Volgens Natuurpunt brengen dergelijke rapporten de link tussen economie en ecologie meer onder de aandacht van beleidsmakers.
Invloed op welzijn mensen
Biodiversiteit heeft ontegensprekelijk een invloed op het welzijn van mensen. Biodiversiteit draagt bij tot levensnoodzakelijke ecosysteemdiensten zoals schoner water en de bescherming tegen natuurrampen. Het schept ook werkgelegenheid, zowel direct (boer of visser) als indirect (bijvoorbeeld toerisme).
14,6 miljoen banen
In de EU zijn maar liefst 14,6 miljoen banen direct of indirect maar alleszins sterk afhankelijk van ecosysteemdiensten. In ontwikkelingslanden gaat het zelfs over 927 miljoen arbeidsplaatsen, of 35 procent van het totaal.
Alternatieven
In de EU zijn er niet alleen minder banen die direct afhankelijk zijn van ecosysteemdiensten, voor banen die er indirect afhankelijk van zijn, bestaan ook meer alternatieven. Een aantal gemeenschappen in de EU kan echter met even grote problemen kampen. De auteurs van de studie geven de bewoners van bergdorpen als voorbeeld.
Advies: biodiversiteit beter integreren in beleid
Het rapport adviseert om biodiversiteit en de sociale aspecten daarvan beter te integreren in het beleid. Dat is mogelijk door iedereen te overtuigen van de voordelen van biodiversiteit en ecosysteemdiensten en door ecosysteemdiensten te vergoeden. Tevens is het nodig dat beleidsbeslissingen en subsidies die het verlies van biodiversiteit in de hand werken, binnen een duidelijke termijn worden stopgezet.
Meer informatie
The Social Dimension of Biodiversity Policy »
Bron:
VILT

In de komende weken wordt de omgeving rond Zuidwolde in het groen gezet dankzij de TenneT-gelden. Aannemersbedrijf Timmerman uit Uffelte is met man en macht bezig om ruim 500 bomen in het gebied te planten. De gemeente heeft €1.7 miljoen ontvangen uit de TenneT-gelden voor het versterken van landschappelijke waarden in De Wolden.

TenneT geeft de subsidie ter compensatie van de hoogspanningslijn Zwolle – Groningen. De projecten moeten voor het eind van dit jaar zijn afgerond. Het project ‘Groenstructuren Zuidwolde’ is een van de projecten. Het project is gebaseerd op de plannen van de Landinrichtingscommissie Zuidwolde.

Verbeteren van groenstructuren
De commissie heeft plannen gemaakt voor het oostelijk gebied van De Wolden. De commissie bestaat uit eigenaren, gebruikers en overheidsinstanties. De plannen zijn in augustus 2009 vastgesteld door de provincie, waarbij de gelegenheid is geboden om kennis te nemen van de plannen. In de plannen wordt het ruilen van gronden, toedelen van gronden voor waterlopen, wegen en fietspaden geregeld. Een ander onderdeel van het landinrichtingsplan is het verbeteren van groenstructuren. De plannen zijn inmiddels definitief geworden.

Ruim 500 bomen geplant
In het gebied tussen Drogteropslagen, Alteveer en Veeningen worden ruim 500 bomen bomen op gemeentegrond geplant en langs een aantal wegen worden nieuwe bomensingels aangebracht. In maart van dit jaar werd gestart met het project, waarbij met veel belangstelling samen met schoolkinderen de boomfeestdag werd gevierd. De afronding van dit bijzondere landschappelijke project zal rond eind december plaatsvinden.

Bron:
Gemeente De Wolden

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Het Oosterpark krijgt van de centrale stad Amsterdam € 1,3 miljoen voor de aanpak van het park. Het programma Verdubbeling Oosterpark is gekozen uit een selectie van vijf parken die in aanmerking wilden komen voor het geld.

Dit bedrag maakt deel uit van de zogenaamde groengelden, die bedoeld zijn om het groen in Amsterdam te versterken en te verbeteren. Verdubbeling Oosterpark is gekozen, omdat daardoor de hoeveelheid groen wordt vermeerderd binnen het bestaande oppervlak. Ook is Verdubbeling Oosterpark al een eind op weg: wanneer de stadsdeelraad dit najaar het Voorlopig Ontwerp vaststelt, kan volgend jaar met de uitvoering worden begonnen (na de zomer). Het is de bedoeling dat de toegekende subsidie nog deze bestuursperiode wordt uitgegeven.

“Groen toegankelijk maken voor bewoners”
Stadsdeelwethouder Nevin Özütok is zeer blij met de toewijzing van de groengelden. “Het Oosterpark is een belangrijk stadspark,” vertelde ze aan Het Parool, “met deze subsidie kunnen we het park nóg beter maken. Het geld stelt ons in staat allerlei groen in het park dat nu nog achter hekken staat, toegankelijk te maken voor bewoners. Er moet nog veel gebeuren, maar deze toewijzing gaat ons goed helpen.”

Openbare ruimte in park groter maken
Met het programma Verdubbeling Oosterpark wil stadsdeel Oost de openbare ruimte in het park groter maken. Dat kan door zoveel mogelijk hekken rondom de historische gebouwen weg te halen. De nu nog ontoegankelijke terreinen worden dan openbaar en groen ingericht. Vorig jaar werd zo voor de voormalige openluchtschool de eerste 2500 m2 aan het park toegevoegd. Dit najaar staat het Voorlopig Ontwerp Verdubbeling Oosterpark op de agenda van de stadsdeelraad. Dat is een voorstel voor een nieuwe inrichting van de openbare ruimte in de noordrand van het Oosterpark. Tegelijk met de Verdubbeling hoopt het stadsdeel ook geld vrij te kunnen maken voor de aanpak van de verzakking van het park. Voorstellen hiervoor volgen nog.

Informatie over de verdubbeling van het Oosterpark »

Bron:
Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

Het college van de gemeente Rotterdam geeft met het nieuwe Programma Duurzaam een extra impuls aan een duurzame wereldhavenstad. Halveren van de CO2-uitstoot, voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering, een betere luchtkwaliteit en minder geluidsoverlast. Dat is de ambitie van het college met het nieuwe Programma Duurzaam, dat moet bijdragen aan een schone, groene en gezonde stad waar duurzaamheid bijdraagt aan een sterke economie.

Rotterdam investeert 31 miljoen euro om groene ambities te realiseren

Het college investeert 31 miljoen euro om de groene ambities te realiseren. Bovendien wil het college bereiken dat in deze collegeperiode in Rotterdam voor minimaal 350 miljoen euro aan duurzame investeringen worden gedaan. Die moeten ook bijdragen aan meer werkgelegenheid voor Rotterdammers. Rotterdam wil met het programma een betere leefkwaliteit realiseren voor haar bewoners en een nog aantrekkelijkere vestigingsstad worden voor bedrijven.

Duurzamer maken van de stad
Het college heeft inwoners, bedrijven en (kennis)instellingen nauw betrokken bij het maken van de plannen. Zo vonden de afgelopen maanden tal van gesprekken en bijeenkomsten plaats en zijn van meer dan 60 partijen reacties ontvangen op het consultatiedocument. Al deze bijdragen zijn verwerkt in het uiteindelijke programma. Wethouder Alexandra van Huffelen (duurzaamheid, binnenstad en buitenruimte): “Met dit programma willen we ervoor zorgen dat het duurzamer maken van de stad óók leidt tot meer welvaart, een betere gezondheid en een betere leefomgeving voor Rotterdammers. We kijken alvast één generatie verder. Ik ben er trots op dat we daarbij de hulp hebben gekregen van zo veel Rotterdammers, instellingen en bedrijven. Vanuit de gemeente willen we hen aanmoedigen en ondersteunen om zélf aan de slag te gaan. Zodat we samen trots kunnen zijn op een welvarende en mooie stad.”

Tien Rotterdamse opgaven
In het Programma Duurzaam zijn voor de periode tot en met 2014 de tien voor Rotterdam belangrijkste opgaven geformuleerd en 89 concrete actiepunten om aan deze opgaven te werken. Zo wil Rotterdam vooroplopen bij het verminderen van de CO2-uitstoot, door 50% CO2 te reduceren in 2025. Op dit moment draagt de regio Rijnmond voor 16% bij aan de landelijke CO2-uitstoot. Zonder maatregelen zal deze uitstoot in 2025 verdubbelen. Mede hierom krijgt het bevorderen van CO2-afvang, transport en opslag (CCS) veel aandacht.

4.000 bomen planten
Op het gebied van geluid heeft het college als target voor 2014 geformuleerd dat 15.000 Rotterdammers minimaal 3 decibel minder verkeerslawaai ervaren dan in 2010. Om de stad groener te maken wil Rotterdam zowel in 2011 als in 2012 2000 bomen planten en meer groen en water toevoegen aan de huidige tien minst groene buurten.

Groene daken en gevels uitbreiden
Als laaggelegen deltastad blijft Rotterdam werken aan klimaatadaptatie, door onder meer te experimenteren met drijvend bouwen, door waterpleinen aan te leggen en het aantal groene daken en gevels uit te breiden met in totaal 160.000 m². Ook wil het college bevorderen dat duurzaamheid centraal staat bij toekomstige gebiedsontwikkelingen.

Minder energie gebruiken
Daarnaast wil Rotterdam minder energie gebruiken, de concurrentiekracht van de industrie verbeteren, de ontwikkeling van nieuwe technologieën bevorderen en de werkgelegenheid stimuleren.

Duurzame energie
Rotterdam werkt ook aan het omschakelen naar duurzame energie zoals wind- en zonne-energie en het stimuleren van het gebruik van duurzaam geproduceerde biomassa als grondstof. Om de luchtkwaliteit te verbeteren en geluidsoverlast terug te dringen zet Rotterdam in op het bevorderen van duurzame mobiliteit en transport. Onder meer door het bevorderen van elektrisch vervoer door de aanleg van1000 oplaadpunten, de vervanging van minimaal 4000 benzinescooters door elektrische, het uitbreiden van het gemeentelijke elektrische wagenpark en het realiseren van een beleveniscentrum voor elektrisch vervoer.

Draagvlak voor duurzaamheid
Tot slot werkt Rotterdam aan het vergroten van het draagvlak voor duurzaamheid door duurzaamheid sterker te verankeren in het onderwijs. Alexandra van Huffelen: “Natuurlijk bouwen we verder op de resultaten en initiatieven die de afgelopen jaren binnen het Rotterdam Climate Initiative zijn behaald en met veel daadkracht in gang zijn gezet. Dit samenwerkingsverband tussen de gemeente, het bedrijfsleven verenigd in Deltalinqs, het Havenbedrijf en de milieudienst DCMR blijft ook de komende tijd een belangrijk samenwerkingsverband om onze duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.”

Bron:
Gemeente Rotterdam