1 mil­joen euro voor het Amster­dam­se Bos

De Amstel­veen­se gemeen­te­raad heeft bij het vast­stel­len van de begro­ting 2012 inge­stemd met het voor­stel van het col­le­ge van B&W een bedrag van 1 mil­joen bij te dra­gen aan het Amster­dam­se Bos. In 2011 zijn Amster­dam en Amstel­veen met elkaar in gesprek gegaan over samen­wer­king bij het onder­houd van het Amster­dam­se Bos. Het bos wordt […]

Elf mil­joen euro voor spe­ci­aal actie­plan Haag­se Schil­ders­wijk

Met een spe­ci­aal actie­plan voor de Schil­der­wijk in Den Haag wor­den vroeg­tij­dig school­uit­val en over­last geven­de en cri­mi­ne­le jeugd­groe­pen aan­ge­pakt. Er komt ook gra­tis WiFi in par­ken, aan­leg van stads­land­bouw en er wordt een poli­tie­keur­merk inge­voerd om deze Haag­se kracht­wijk leef­baar­der maken. Ondanks flin­ke inzet telt de Schil­ders­wijk te veel werk­lo­zen en risi­co­ge­zin­nen. Er is […]

Zuid-Hol­land trekt 36 mil­joen extra uit voor groen­pro­jec­ten

De pro­vin­cie Zuid-Hol­­land wil in 2013 zo’n 36 mil­joen euro uit eigen mid­de­len inves­te­ren in groen­pro­jec­ten. Dat stelt Gede­pu­teer­de Sta­ten voor in het Uit­voe­rings­pro­gram­ma Groen. Zo zet de pro­vin­cie vol­gend jaar 12,4 mil­joen euro apart om samen met ande­ren groen­pro­jec­ten te ont­wik­ke­len. Ver­der gaat er 17,6 mil­joen eigen geld naar groen en recre­a­tie rond de […]

Den Haag steekt ander­half mil­joen in groen hou­den stra­ten en plei­nen

Den Haag gaat dui­zend bomen per jaar plan­ten om stra­ten en plei­nen groen te hou­den. Op de eer­ste dag van de len­te, tevens de Haag­se Bomen­dag, heeft wet­hou­der San­der Dek­ker van Stads­be­heer samen met kin­de­ren van basis­school De Klei­ne Kei­zer de eer­ste twin­tig daar­van geplant.“Vanaf nu lopen we geen ach­ter­stan­den meer op bij het plan­ten […]

Ruim 5 mil­joen voor ont­wik­ke­ling van het stads­bos van Alme­re

Het stads­land­goed De Kemp­haan en het omlig­gen­de natuur­ge­bied groei­en uit tot het stads­bos van Alme­re. Met het Bos­hart is Alme­re straks een belang­rij­ke toe­ris­ti­sche trek­pleis­ter in een natuur­lij­ke omge­ving rij­ker. De gemeen­te Alme­re, de pro­vin­cie Fle­vo­land, Staats­bos­be­heer, Stich­ting Stad & Natuur en Stich­ting AAP gaven gis­te­ren het start­sein voor de ont­wik­ke­lin­gen. De geza­men­lij­ke inves­te­ring in het […]

Zes mil­joen bomen voor jubi­le­ren­de Brit­se konin­gin

Ter ere van het 60 jubi­le­um van de Brit­se konin­gin Eli­za­beth II — die op 6 febru­a­ri dit jubi­le­um viert — wor­den zes mil­joen bomen geplant in 60 bos­sen ver­deeld over 24 hec­ta­re.  Het doel van deze actie is om een duur­za­me omge­ving te creëren waar de komen­de gene­ra­ties van kun­nen genie­ten. Inwo­ners, gemeen­schap­pen, scho­len […]

Bio­di­ver­si­teit levert 14,6 mil­joen banen in Euro­pa op

Zeven pro­cent van de Euro­pe­se banen hangt af van eco­sys­teem­dien­sten. Deze vast­stel­ling komt uit een rap­port over de soci­a­le dimen­sie van het beleid inza­ke bio­di­ver­si­teit, waar Natuur­punt de aan­dacht op ves­tigt. Voor­al land­bouw en vis­se­rij zijn afhan­ke­lijk van bio­di­ver­si­teit. De Euro­pe­se Com­mis­sie gaf, onder meer het Insti­tu­te for Euro­pean Envi­ron­men­tal Poli­cy (IEEP), de opdracht om […]

€1.7 mil­joen uit Ten­neT-gel­den voor meer groen in De Wol­den

In de komen­de weken wordt de omge­ving rond Zuid­wol­de in het groen gezet dank­zij de Ten­­neT-gel­­den. Aan­ne­mers­be­drijf Tim­mer­man uit Uffel­te is met man en macht bezig om ruim 500 bomen in het gebied te plan­ten. De gemeen­te heeft €1.7 mil­joen ont­van­gen uit de Ten­­neT-gel­­den voor het ver­ster­ken van land­schap­pe­lij­ke waar­den in De Wol­den. Ten­neT geeft […]

Amster­dams Oos­ter­park krijgt €1,3 mil­joen voor aan­pak park

Het Oos­ter­park krijgt van de cen­tra­le stad Amster­dam € 1,3 mil­joen voor de aan­pak van het park. Het pro­gram­ma Ver­dub­be­ling Oos­ter­park is geko­zen uit een selec­tie van vijf par­ken die in aan­mer­king wil­den komen voor het geld. Dit bedrag maakt deel uit van de zoge­naam­de groen­gel­den, die bedoeld zijn om het groen in Amster­dam te […]

Rot­ter­dam inves­teert 31 mil­joen om ambi­ties te rea­li­se­ren

Het col­le­ge van de gemeen­te Rot­ter­dam geeft met het nieu­we Pro­gram­ma Duur­zaam een extra impuls aan een duur­za­me wereld­ha­ven­stad. Hal­ve­ren van de CO2-uit­­­stoot, voor­be­rei­den op de gevol­gen van kli­maat­ver­an­de­ring, een bete­re lucht­kwa­li­teit en min­der geluids­over­last. Dat is de ambi­tie van het col­le­ge met het nieu­we Pro­gram­ma Duur­zaam, dat moet bij­dra­gen aan een scho­ne, groe­ne en […]