Rot­ter­dam inves­teert 31 mil­joen om ambi­ties te rea­li­se­ren

Het col­le­ge van de gemeen­te Rot­ter­dam geeft met het nieu­we Pro­gram­ma Duur­zaam een extra impuls aan een duur­za­me wereld­ha­ven­stad. Hal­ve­ren van de CO2-uit­stoot, voor­be­rei­den op de gevol­gen van kli­maat­ver­an­de­ring, een bete­re lucht­kwa­li­teit en min­der geluids­over­last. Dat is de ambi­tie van het col­le­ge met het nieu­we Pro­gram­ma Duur­zaam, dat moet bij­dra­gen aan een scho­ne, groe­ne en gezon­de stad waar duur­zaam­heid bij­draagt aan een ster­ke eco­no­mie.

Rotterdam investeert 31 miljoen euro om groene ambities te realiseren

Het col­le­ge inves­teert 31 mil­joen euro om de groe­ne ambi­ties te rea­li­se­ren. Boven­dien wil het col­le­ge berei­ken dat in deze col­le­ge­pe­ri­o­de in Rot­ter­dam voor mini­maal 350 mil­joen euro aan duur­za­me inves­te­rin­gen wor­den gedaan. Die moe­ten ook bij­dra­gen aan meer werk­ge­le­gen­heid voor Rot­ter­dam­mers. Rot­ter­dam wil met het pro­gram­ma een bete­re leef­kwa­li­teit rea­li­se­ren voor haar bewo­ners en een nog aan­trek­ke­lij­ke­re ves­ti­gings­stad wor­den voor bedrij­ven.

Duur­za­mer maken van de stad
Het col­le­ge heeft inwo­ners, bedrij­ven en (kennis)instellingen nauw betrok­ken bij het maken van de plan­nen. Zo von­den de afge­lo­pen maan­den tal van gesprek­ken en bij­een­kom­sten plaats en zijn van meer dan 60 par­tij­en reac­ties ont­van­gen op het con­sul­ta­tie­do­cu­ment. Al deze bij­dra­gen zijn ver­werkt in het uit­ein­de­lij­ke pro­gram­ma. Wet­hou­der Alexan­dra van Huf­fe­len (duur­zaam­heid, bin­nen­stad en bui­ten­ruim­te): “Met dit pro­gram­ma wil­len we ervoor zor­gen dat het duur­za­mer maken van de stad óók leidt tot meer wel­vaart, een bete­re gezond­heid en een bete­re leef­om­ge­ving voor Rot­ter­dam­mers. We kij­ken alvast één gene­ra­tie ver­der. Ik ben er trots op dat we daar­bij de hulp heb­ben gekre­gen van zo veel Rot­ter­dam­mers, instel­lin­gen en bedrij­ven. Van­uit de gemeen­te wil­len we hen aan­moe­di­gen en onder­steu­nen om zélf aan de slag te gaan. Zodat we samen trots kun­nen zijn op een wel­va­ren­de en mooie stad.”

Tien Rot­ter­dam­se opga­ven
In het Pro­gram­ma Duur­zaam zijn voor de peri­o­de tot en met 2014 de tien voor Rot­ter­dam belang­rijk­ste opga­ven gefor­mu­leerd en 89 con­cre­te actie­pun­ten om aan deze opga­ven te wer­ken. Zo wil Rot­ter­dam voor­op­lo­pen bij het ver­min­de­ren van de CO2-uit­stoot, door 50% CO2 te redu­ce­ren in 2025. Op dit moment draagt de regio Rijn­mond voor 16% bij aan de lan­de­lij­ke CO2-uit­stoot. Zon­der maat­re­ge­len zal deze uit­stoot in 2025 ver­dub­be­len. Mede hier­om krijgt het bevor­de­ren van CO2-afvang, trans­port en opslag (CCS) veel aan­dacht.

4.000 bomen plan­ten
Op het gebied van geluid heeft het col­le­ge als tar­get voor 2014 gefor­mu­leerd dat 15.000 Rot­ter­dam­mers mini­maal 3 deci­bel min­der ver­keers­la­waai erva­ren dan in 2010. Om de stad groe­ner te maken wil Rot­ter­dam zowel in 2011 als in 2012 2000 bomen plan­ten en meer groen en water toe­voe­gen aan de hui­di­ge tien minst groe­ne buur­ten.

Groe­ne daken en gevels uit­brei­den
Als laag­ge­le­gen del­ta­stad blijft Rot­ter­dam wer­ken aan kli­maat­adap­ta­tie, door onder meer te expe­ri­men­te­ren met drij­vend bou­wen, door water­plei­nen aan te leg­gen en het aan­tal groe­ne daken en gevels uit te brei­den met in totaal 160.000 m². Ook wil het col­le­ge bevor­de­ren dat duur­zaam­heid cen­traal staat bij toe­kom­sti­ge gebieds­ont­wik­ke­lin­gen.

Min­der ener­gie gebrui­ken
Daar­naast wil Rot­ter­dam min­der ener­gie gebrui­ken, de con­cur­ren­tie­kracht van de indu­strie ver­be­te­ren, de ont­wik­ke­ling van nieu­we technologieën bevor­de­ren en de werk­ge­le­gen­heid sti­mu­le­ren.

Duur­za­me ener­gie
Rot­ter­dam werkt ook aan het omscha­ke­len naar duur­za­me ener­gie zoals wind- en zon­ne-ener­gie en het sti­mu­le­ren van het gebruik van duur­zaam gepro­du­ceer­de bio­mas­sa als grond­stof. Om de lucht­kwa­li­teit te ver­be­te­ren en geluids­over­last terug te drin­gen zet Rot­ter­dam in op het bevor­de­ren van duur­za­me mobi­li­teit en trans­port. Onder meer door het bevor­de­ren van elek­trisch ver­voer door de aan­leg van1000 oplaad­pun­ten, de ver­van­ging van mini­maal 4000 ben­zi­ne­scoo­ters door elek­tri­sche, het uit­brei­den van het gemeen­te­lij­ke elek­tri­sche wagen­park en het rea­li­se­ren van een bele­ve­nis­cen­trum voor elek­trisch ver­voer.

Draag­vlak voor duur­zaam­heid
Tot slot werkt Rot­ter­dam aan het ver­gro­ten van het draag­vlak voor duur­zaam­heid door duur­zaam­heid ster­ker te ver­an­ke­ren in het onder­wijs. Alexan­dra van Huf­fe­len: “Natuur­lijk bou­wen we ver­der op de resul­ta­ten en ini­ti­a­tie­ven die de afge­lo­pen jaren bin­nen het Rot­ter­dam Cli­ma­te Ini­ti­a­ti­ve zijn behaald en met veel daad­kracht in gang zijn gezet. Dit samen­wer­kings­ver­band tus­sen de gemeen­te, het bedrijfs­le­ven ver­e­nigd in Del­ta­lin­qs, het Haven­be­drijf en de mili­eu­dienst DCMR blijft ook de komen­de tijd een belang­rijk samen­wer­kings­ver­band om onze duur­zaam­heids­doel­stel­lin­gen te berei­ken.”

Bron:
Gemeen­te Rot­ter­dam