Rotterdam investeert 31 miljoen om ambities te realiseren

Het college van de gemeente Rotterdam geeft met het nieuwe Programma Duurzaam een extra impuls aan een duurzame wereldhavenstad. Halveren van de CO2-uitstoot, voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering, een betere luchtkwaliteit en minder geluidsoverlast. Dat is de ambitie van het college met het nieuwe Programma Duurzaam, dat moet bijdragen aan een schone, groene en gezonde stad waar duurzaamheid bijdraagt aan een sterke economie.

Rotterdam investeert 31 miljoen euro om groene ambities te realiseren

Het college investeert 31 miljoen euro om de groene ambities te realiseren. Bovendien wil het college bereiken dat in deze collegeperiode in Rotterdam voor minimaal 350 miljoen euro aan duurzame investeringen worden gedaan. Die moeten ook bijdragen aan meer werkgelegenheid voor Rotterdammers. Rotterdam wil met het programma een betere leefkwaliteit realiseren voor haar bewoners en een nog aantrekkelijkere vestigingsstad worden voor bedrijven.

Duurzamer maken van de stad
Het college heeft inwoners, bedrijven en (kennis)instellingen nauw betrokken bij het maken van de plannen. Zo vonden de afgelopen maanden tal van gesprekken en bijeenkomsten plaats en zijn van meer dan 60 partijen reacties ontvangen op het consultatiedocument. Al deze bijdragen zijn verwerkt in het uiteindelijke programma. Wethouder Alexandra van Huffelen (duurzaamheid, binnenstad en buitenruimte): “Met dit programma willen we ervoor zorgen dat het duurzamer maken van de stad óók leidt tot meer welvaart, een betere gezondheid en een betere leefomgeving voor Rotterdammers. We kijken alvast één generatie verder. Ik ben er trots op dat we daarbij de hulp hebben gekregen van zo veel Rotterdammers, instellingen en bedrijven. Vanuit de gemeente willen we hen aanmoedigen en ondersteunen om zélf aan de slag te gaan. Zodat we samen trots kunnen zijn op een welvarende en mooie stad.”

Tien Rotterdamse opgaven
In het Programma Duurzaam zijn voor de periode tot en met 2014 de tien voor Rotterdam belangrijkste opgaven geformuleerd en 89 concrete actiepunten om aan deze opgaven te werken. Zo wil Rotterdam vooroplopen bij het verminderen van de CO2-uitstoot, door 50% CO2 te reduceren in 2025. Op dit moment draagt de regio Rijnmond voor 16% bij aan de landelijke CO2-uitstoot. Zonder maatregelen zal deze uitstoot in 2025 verdubbelen. Mede hierom krijgt het bevorderen van CO2-afvang, transport en opslag (CCS) veel aandacht.

4.000 bomen planten
Op het gebied van geluid heeft het college als target voor 2014 geformuleerd dat 15.000 Rotterdammers minimaal 3 decibel minder verkeerslawaai ervaren dan in 2010. Om de stad groener te maken wil Rotterdam zowel in 2011 als in 2012 2000 bomen planten en meer groen en water toevoegen aan de huidige tien minst groene buurten.

Groene daken en gevels uitbreiden
Als laaggelegen deltastad blijft Rotterdam werken aan klimaatadaptatie, door onder meer te experimenteren met drijvend bouwen, door waterpleinen aan te leggen en het aantal groene daken en gevels uit te breiden met in totaal 160.000 m². Ook wil het college bevorderen dat duurzaamheid centraal staat bij toekomstige gebiedsontwikkelingen.

Minder energie gebruiken
Daarnaast wil Rotterdam minder energie gebruiken, de concurrentiekracht van de industrie verbeteren, de ontwikkeling van nieuwe technologieën bevorderen en de werkgelegenheid stimuleren.

Duurzame energie
Rotterdam werkt ook aan het omschakelen naar duurzame energie zoals wind- en zonne-energie en het stimuleren van het gebruik van duurzaam geproduceerde biomassa als grondstof. Om de luchtkwaliteit te verbeteren en geluidsoverlast terug te dringen zet Rotterdam in op het bevorderen van duurzame mobiliteit en transport. Onder meer door het bevorderen van elektrisch vervoer door de aanleg van1000 oplaadpunten, de vervanging van minimaal 4000 benzinescooters door elektrische, het uitbreiden van het gemeentelijke elektrische wagenpark en het realiseren van een beleveniscentrum voor elektrisch vervoer.

Draagvlak voor duurzaamheid
Tot slot werkt Rotterdam aan het vergroten van het draagvlak voor duurzaamheid door duurzaamheid sterker te verankeren in het onderwijs. Alexandra van Huffelen: “Natuurlijk bouwen we verder op de resultaten en initiatieven die de afgelopen jaren binnen het Rotterdam Climate Initiative zijn behaald en met veel daadkracht in gang zijn gezet. Dit samenwerkingsverband tussen de gemeente, het bedrijfsleven verenigd in Deltalinqs, het Havenbedrijf en de milieudienst DCMR blijft ook de komende tijd een belangrijk samenwerkingsverband om onze duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.”

Bron:
Gemeente Rotterdam