Zes mil­joen bomen voor jubi­le­ren­de Brit­se konin­gin

Ter ere van het 60 jubi­le­um van de Brit­se konin­gin Eli­za­beth II — die op 6 febru­a­ri dit jubi­le­um viert — wor­den zes mil­joen bomen geplant in 60 bos­sen ver­deeld over 24 hec­ta­re.  Het doel van deze actie is om een duur­za­me omge­ving te creëren waar de komen­de gene­ra­ties van kun­nen genie­ten.

Inwo­ners, gemeen­schap­pen, scho­len et cete­ra wor­den opge­roe­pen om indi­vi­du­eel dui­zen­den bomen te plan­ten in hun tui­nen, speel­tui­nen en in publie­ke ruim­ten.

Wood­land Trust is ver­ant­woor­de­lijk voor deze mega­plantac­tie.

Meer infor­ma­tie