Zuid-Hol­land trekt 36 mil­joen extra uit voor groen­pro­jec­ten

De pro­vin­cie Zuid-Hol­land wil in 2013 zo’n 36 mil­joen euro uit eigen mid­de­len inves­te­ren in groen­pro­jec­ten. Dat stelt Gede­pu­teer­de Sta­ten voor in het Uit­voe­rings­pro­gram­ma Groen. Zo zet de pro­vin­cie vol­gend jaar 12,4 mil­joen euro apart om samen met ande­ren groen­pro­jec­ten te ont­wik­ke­len. Ver­der gaat er 17,6 mil­joen eigen geld naar groen en recre­a­tie rond de stad.

Pro­vin­ci­a­le Sta­ten neemt op 10 okto­ber een besluit over zowel de Beleids­vi­sie Groen als het Uit­voe­rings­pro­gram­ma Groen.

Groen belang­rijk voor direc­te leef­om­ge­ving
Gede­pu­teer­de Han Weber is enthou­si­ast: “Groen is belang­rijk voor de direc­te leef­om­ge­ving van men­sen en daar­mee voor het ves­ti­gings­kli­maat in de Rand­stad. Wij pak­ken die taak graag samen met ande­ren op.” Het Rijk heeft de groen­taak over­ge­dra­gen aan de pro­vin­cies. Het Rijk stelt ook min­der geld beschik­baar. Met een nieu­we visie op groen en het Uit­voe­rings­pro­gram­ma geeft de pro­vin­cie aan hoe zij de groen­taak oppakt.

In 15 minu­ten naar het groen
De rijks­be­zui­ni­gin­gen op groen heb­ben een groot finan­ci­eel gat gesla­gen, met name voor groen en recre­a­tie rond de stad. Weber:“Juist in onze dicht­be­volk­te pro­vin­cie vin­den we het belang­rijk dat iede­re inwo­ner met 15 minu­ten fiet­sen in een groe­ne omge­ving kan zijn. Dat is goed voor de leef­om­ge­ving en voor het ves­ti­gings­kli­maat. Daar­om heb­ben we samen met de regi­o­na­le par­tij­en ervoor gezorgd dat 90% van de oor­spron­ke­lij­ke plan­nen voor groen rond de stad door kan gaan, ondanks de bezui­ni­gin­gen. Met het Uit­voe­rings­pro­gram­ma kun­nen we de afspra­ken daar­over nu ein­de­lijk defi­ni­tief maken.” Naast ruim 50 mil­joen euro rijks­geld inves­teert de pro­vin­cie in 2013 17,6 mil­joen euro uit eigen zak in groen rond de stad.

Wandel‑, fiets- en vaar­rou­tes
De pro­vin­cie inves­teert ook 2,4 mil­joen euro in wandel‑, fiets- en vaar­rou­tes. Er wor­den onder ande­re fiets­rou­tes opge­knapt die de ste­de­ling op een aan­trek­ke­lij­ke en vei­li­ge manier naar het groe­ne bui­ten­ge­bied lei­den.

Geld voor inno­va­ties en goe­de idee­ën
De pro­vin­cie steekt een half mil­joen euro in maat­re­ge­len die de agra­ri­ërs onder­steu­nen in hun onder­ne­mer­schap. Dat geld wordt onder ande­re inge­zet voor ‘sys­teem­in­no­va­ties’ in veen­wei­de­ge­bie­den. Bij deze inno­va­ties wordt gezocht naar ver­nieu­wing in de bedrijfs­voe­ring plus de omgang met de omge­ving. De ver­nieu­wing moet breed inzet­baar zijn in de agra­ri­sche sec­tor, zodat land­bouw in de veen­wei­de­ge­bie­den een beter eco­no­misch per­spec­tief krijgt en duur­za­mer wordt.

Groen-idee­ën van bui­ten
Met ‘pilots’ op groen­ge­bied wil de pro­vin­cie kij­ken hoe zij haar ambi­ties op een ande­re manier kan berei­ken. Daar­voor wordt 2 mil­joen euro uit­ge­trok­ken. Nieuw is ook, dat de pro­vin­cie 12,4 mil­joen euro opzij zet voor goe­de groen-idee­ën van bui­ten. Ieder­een kan tot 1 decem­ber 2012 nog met goe­de idee­ën naar de pro­vin­cie stap­pen.

Beleids­vi­sie
Het Uit­voe­rings­pro­gram­ma Groen is een uit­wer­king van de Beleids­vi­sie Groen. Deze visie, ook bekend onder de naam ‘Groe­na­gen­da’, heeft afge­lo­pen zomer ter inza­ge gele­gen. De pro­vin­cie kreeg ruim 100 reac­ties.

De decen­tra­li­sa­tie van de groen­taak is op een aan­tal pun­ten nog niet afge­rond. Er is nog dis­cus­sie over de her­ij­king van de Eco­lo­gi­sche Hoofd­struc­tuur en over de finan­ci­ë­le afwik­ke­ling van het Inves­te­rings­fonds Lan­de­lijk Gebied. Deze onder­wer­pen zijn dan ook nog niet inge­vuld in de Beleids­vi­sie en het Uit­voe­rings­pro­gram­ma. De ver­wach­ting is dat voor eind 2012 over deze onder­wer­pen meer dui­de­lijk­heid is.

Bron:
Pro­vin­cie Zuid-Hol­land