Bio­di­ver­si­teit levert 14,6 mil­joen banen in Euro­pa op

Zeven pro­cent van de Euro­pe­se banen hangt af van eco­sys­teem­dien­sten. Deze vast­stel­ling komt uit een rap­port over de soci­a­le dimen­sie van het beleid inza­ke bio­di­ver­si­teit, waar Natuur­punt de aan­dacht op ves­tigt. Voor­al land­bouw en vis­se­rij zijn afhan­ke­lijk van bio­di­ver­si­teit.
De Euro­pe­se Com­mis­sie gaf, onder meer het Insti­tu­te for Euro­pean Envi­ron­men­tal Poli­cy (IEEP), de opdracht om de soci­a­le aspec­ten van bio­di­ver­si­teit te onder­zoe­ken, in het bij­zon­der de band met tewerk­stel­ling en de waar­de van bio­di­ver­si­teit voor kwets­ba­re plat­te­lands­ge­meen­schap­pen. Vol­gens Natuur­punt bren­gen der­ge­lij­ke rap­por­ten de link tus­sen eco­no­mie en eco­lo­gie meer onder de aan­dacht van beleids­ma­kers.
Invloed op wel­zijn men­sen
Bio­di­ver­si­teit heeft onte­gen­spre­ke­lijk een invloed op het wel­zijn van men­sen. Bio­di­ver­si­teit draagt bij tot levens­nood­za­ke­lij­ke eco­sys­teem­dien­sten zoals scho­ner water en de bescher­ming tegen natuur­ram­pen. Het schept ook werk­ge­le­gen­heid, zowel direct (boer of vis­ser) als indi­rect (bij­voor­beeld toe­ris­me).
14,6 mil­joen banen
In de EU zijn maar liefst 14,6 mil­joen banen direct of indi­rect maar alles­zins sterk afhan­ke­lijk van eco­sys­teem­dien­sten. In ont­wik­ke­lings­lan­den gaat het zelfs over 927 mil­joen arbeids­plaat­sen, of 35 pro­cent van het totaal.
Alter­na­tie­ven
In de EU zijn er niet alleen min­der banen die direct afhan­ke­lijk zijn van eco­sys­teem­dien­sten, voor banen die er indi­rect afhan­ke­lijk van zijn, bestaan ook meer alter­na­tie­ven. Een aan­tal gemeen­schap­pen in de EU kan ech­ter met even gro­te pro­ble­men kam­pen. De auteurs van de stu­die geven de bewo­ners van berg­dor­pen als voor­beeld.
Advies: bio­di­ver­si­teit beter inte­gre­ren in beleid
Het rap­port advi­seert om bio­di­ver­si­teit en de soci­a­le aspec­ten daar­van beter te inte­gre­ren in het beleid. Dat is moge­lijk door ieder­een te over­tui­gen van de voor­de­len van bio­di­ver­si­teit en eco­sys­teem­dien­sten en door eco­sys­teem­dien­sten te ver­goe­den. Tevens is het nodig dat beleids­be­slis­sin­gen en sub­si­dies die het ver­lies van bio­di­ver­si­teit in de hand wer­ken, bin­nen een dui­de­lij­ke ter­mijn wor­den stop­ge­zet.
Meer infor­ma­tie
The Soci­al Dimen­si­on of Bio­di­ver­si­ty Poli­cy »
Bron:
VILT