Maga­zi­ne De Groe­ne Stad sep­tem­ber 2012

Meer infor­ma­tie zoals links, rap­por­ten etc van de arti­ke­len in het april­num­mer van De Groe­ne Stad vindt u hier. Digi­ta­le ver­sie van het maga­zi­ne » Opvra­gen maga­zi­ne »   Groe­ne tuin goed­ko­per dan tegel­tuin Down­load het rap­port   Flo­ri­a­de 2022 Bid­book Amster­dam Bid­book Bos­koop Bid­book Alme­re Bid­book Gro­nin­gen Con­gres Ste­de­lijk groen in cri­sis­tijd Aan­mel­den Con­gres […]

Anne­ma­rie Jor­rits­ma neemt juni­num­mer van Groe­ne Stad maga­zi­ne in ont­vangst

De voor­zit­ter van de Ver­e­ni­ging Neder­land­se Gemeen­ten (VNG), Anne­ma­rie Jor­rits­ma, heeft het juni­num­mer van het maga­zi­ne De Groe­ne Stad, “Inspi­ra­tie­bron voor infra, bou­wen en groen” in ont­vangst geno­men. Dit gebeur­de op 6 juni tij­dens het jubi­le­um­con­gres van de VNG, die dit jaar 100 jaar bestaat.  Het maga­zi­ne werd haar aan­ge­bo­den door Jan Dries­sen, ambas­sa­deur van […]

Maga­zi­ne De Groe­ne Stad gepre­sen­teerd aan wet­hou­der van Apel­doorn

Gis­te­ren­mid­dag over­han­dig­de Bert Gijs­berts, voor­zit­ter van bran­che­ver­e­ni­ging VHG, namens De Groe­ne Stad het eer­ste maga­zi­ne ‘De Groe­ne Stad, kwa­li­teit van leven’ aan wet­hou­der Olaf Prin­sen van de gemeen­te Apel­doorn. In het maga­zi­ne De Groe­ne Stad wordt uit­ge­breid aan­dacht besteed aan TEEB Stad. Onder aan­voe­ring van de gemeen­te Apel­doorn en onder­steund door de Rijks­over­heid nemen elf […]

Staats­se­cre­ta­ris Ble­ker schrijft voor­woord in maga­zi­ne De Groe­ne stad

Ble­ker:  “Als we het heb­ben over het Neder­land­se groe­ne pro­duct, staan we in de hele wereld te boek als gids­land. We heb­ben, mede dank­zij onze alou­de wor­ste­ling met de inrich­ting van de fysie­ke ruim­te, ook een heu­se groe­ne stad­fi­lo­so­fie ont­wik­keld. Kern van de De Groe­ne Stad­fi­lo­so­fie is, dat bomen en plan­ten aan­toon­baar bij­dra­gen aan ons […]

Maga­zi­ne De Groe­ne Stad

Meer infor­ma­tie zoals links, rap­por­ten etc van de arti­ke­len in het april­num­mer van De Groe­ne Stad vindt u hier. Digi­ta­le ver­sie van het maga­zi­ne » Flo­ri­a­de: het groe­ne bedrij­ven­ter­rein van de toe­komst www.defloriade.nl Spring­snow: het iepen­fes­ti­val van Amster­dam www.springsnow.nl Nieu­we web­si­te De Groe­ne Stad www.degroenestad.nl Onder­houd van tra­di­ti­o­na­le beplan­tings­me­tho­de aan­zien­lijk duur­der dan inte­gra­le metho­de Down­load het […]

Uit­ge­breid aan­dacht voor Groen Loont en TEEB Stad in B&G maga­zi­ne

Het tijd­schrift B&G besteedt in haar maart/april num­mer uit­ge­breid aan­dacht aan de kos­ten en baten van groen in een ste­de­lij­ke omge­ving. In het arti­kel licht Henk Kuij­pers, stra­te­gisch advi­seur Open­ba­re Ruim­te bij de gemeen­te Apel­doorn,  de metho­de TEEB Stad toe. Deze metho­de geeft ant­woor­den op een aan­tal vra­gen: wan­neer ont­staan groen- en water­ba­ten?, hoe hoog […]

De Groe­ne Stad heeft een eigen maga­zi­ne

Op 5 okto­ber werd op de vak­beurs Groot­Groen­Plus in Zun­dert het nieu­we maga­zi­ne De Groe­ne Stad gepre­sen­teerd. Het cen­tra­le the­ma van dit maga­zi­ne is de inte­gra­le aan­pak van duur­za­me groe­ne ste­den­bouw. Dat als doel heeft de dis­ci­pli­nes rood (onroe­rend goed), grijs (infra­struc­tuur), blauw (water) en groen (bomen en plan­ten) met elkaar te ver­e­ni­gen en ken­nis […]

De Groe­ne Stad lan­ceert maga­zi­ne

Op 5 okto­ber zal op de vak­beurs Groot­Groen­Plus in Zun­dert het nieu­we maga­zi­ne De Groe­ne Stad wor­den gepre­sen­teerd. Het cen­tra­le the­ma van dit maga­zi­ne is de inte­gra­le aan­pak van duur­za­me groe­ne ste­den­bouw. Dat als doel heeft de dis­ci­pli­nes rood (onroe­rend goed), grijs (infra­struc­tuur), blauw (water) en groen (bomen en plan­ten) met elkaar te ver­e­ni­gen en […]

Aan­dacht voor Groen­ste dorp van Neder­land in maga­zi­ne IZA

In het maga­zi­ne van zorg­ver­ze­ke­raar IZA staat Elburg, het groen­ste dorp van Neder­land, cen­traal. Wet­hou­der Wes­sel ver­telt in het arti­kel hoe de gemeen­te de betrok­ken­heid van de Elburg­se bewo­ners sti­mu­leert om zich in te zet­ten voor een mooie groe­ne leef­om­ge­ving. Lees hier het arti­kel ‘Groen, Groe­ner Elburg » Bron: IZA