Berichten

Meer informatie zoals links, rapporten etc van de artikelen in het aprilnummer van De Groene Stad vindt u hier.

 

 • Groene tuin goedkoper dan tegeltuin

Download het rapport
 

 • Floriade 2022

Bidbook Amsterdam

Bidbook Boskoop

Bidbook Almere

Bidbook Groningen

 • Congres Stedelijk groen in crisistijd

Aanmelden

 • Congres Growing Green Cities
Programma en aanmelden

 

 

De voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Annemarie Jorritsma, heeft het juninummer van het magazine De Groene Stad, “Inspiratiebron voor infra, bouwen en groen” in ontvangst genomen. Dit gebeurde op 6 juni tijdens het jubileumcongres van de VNG, die dit jaar 100 jaar bestaat. 

Het magazine werd haar aangeboden door Jan Driessen, ambassadeur van Entente Florale Nederland, een van de dragende organisaties van De Groene Stad. In haar dankwoord onderstreepte de VNG-voorzitter dat het groen essentieel is voor de leefomgeving en steeds belangrijker wordt.

“Zorgvuldig omgaan met groen”
Annemarie Jorritsma schreef in haar kwaliteit van voorzitter van de VNG en burgemeester van Almere het voorwoord voor deze uitgave van het magazine. Zij zegt daarin onder meer dat gemeentebestuurders, ondanks de bezuinigingen, er nu voor moeten waken dat zij zorgvuldig met hun groen omgaan. “Groen in dorpen en steden is geen kostenpost, maar een investering voor de werk- en leefomgeving van onze bewoners”.  De VNG is samen met het Nicis Institute en het ministerie van EL&I partner van Entente Florale Nederland (competitie Groenste stad/dorp van Nederland)  om het groen de komende jaren nog beter te positioneren in de Nederlandse gemeenten.

‘Bomen en struiken leveren meerwaarde op’
Het juni nummer van het magazine De Groene Stad geeft weer een aantal voorbeelden. Zo vertelt wethouder Sander Dekker hoe Den Haag bewust investeert in een groene, leefbare stad. Verder wordt aandacht besteed aan de positieve impact die het Olympisch Park in Londen heeft op een verpauperde regio. Bestuursvoorzitter Nico de Vries van BAM, het grootste  bouwbedrijf van Nederland geeft aan waarom deze bouwer nu de aandacht richt op groen en duurzaamheid.  Het berekenen van de (economische) waarde van het groen wordt steeds belangrijker. In dit kader worden enkele projecten van TEEB Stad, waaraan elf Nederlandse steden meedoen,  onder de loupe genomen. “Bouwen en ontwikkelen doe je niet alleen met asfalt en steen, maar je doet het ook met groen ”, zegt de Haarlemse wethouder Van Doorn. “Juist die bomen en struiken leveren meerwaarde op. Dus moet je het over groen al in een vroeg stadium van de planvorming hebben”.

 

 

Gisterenmiddag overhandigde Bert Gijsberts, voorzitter van branchevereniging VHG, namens De Groene Stad het eerste magazine ‘De Groene Stad, kwaliteit van leven’ aan wethouder Olaf Prinsen van de gemeente Apeldoorn. In het magazine De Groene Stad wordt uitgebreid aandacht besteed aan TEEB Stad. Onder aanvoering van de gemeente Apeldoorn en ondersteund door de Rijksoverheid nemen elf gemeenten deel aan het project TEEB Stad.

TEEB staat voor The Economics of Ecosystems and Biodiversity en is een internationaal samenwerkingsverband. Nederland doet hieraan mee met het landelijke programma TEEB NL, waarvan TEEB Stad weer een onderdeel is. In TEEB Stad werken sinds 2011 elf gemeenten, twee ministeries en ingenieursbureau Witteveen + Bos aan een rekeninstrument dat de economische meerwaarde van groen, water en natuur in en om de stad zichtbaar maakt. De uitkomst kan betrokken worden bij inrichtingskeuzes en besluitvormingstrajecten. De methode geeft antwoorden op een aantal vragen: wanneer ontstaan groen- en waterbaten, hoe hoog zijn die baten, wie zijn de baathouders en hoe kunnen zij betrokken worden als investeerder? Binnen TEEB Stad werkt elke deelnemende gemeente aan een eigen case.

 

Overige artikelen in De Groene Stad
– Voorwoord staatssecretaris Henk Bleker
– Interview met Prinses Irene over Kinderrecht tot natuur
– De Rotterdamse Millinxbuurt stond lange tijd te boek als een ‘no-go-area’. Met behulp van een integrale aanpak keerde de gemeente het tij.
– Provincie Zuid-Holland investeert de komende jaren honderd miljoen euro extra in stedelijk groen.

– Venlo GreenPark over het nieuwe multifunctionele kantorenpark na de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade.
– De gedachte van De Groene Stad is ook in Vlaanderen meer dan actueel.
– Entente Florale over de nieuwe speerpunten economie en biodiversiteit.
– Groen en daglicht werken positief op de gezondheid en de kwaliteit van leven.
– Bomen tegen hitte over welk groen het beste koelt en ook goed bestand is tegen warmte.

– Internationaal, landschapsarchitecten Niek Roozen en Hanneke Roorda zijn in januari in India geweest om daar De Groene Stad-gedachte uit te dragen.
– Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM over het creëren van een woonomgeving zoals de klant die graag wil.
– Podium waarin wethouder Alexandra van Huffelen aangeeft dat groen belangrijk is voor het imago van Rotterdam.

Meer informatie
Bekijk de digitale versie »
Overzicht van links, rapporten e.d. die in het magazine De Groene Stad aan bod komen »
Magazine opvragen »

Breed draagvlak
Het magazine De Groene Stad komt tot stand met medewerking van:
Ministerie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, ministerie van Infrastructuur & Milieu, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Nicis Institute, ANWB, Entente Florale, Hoveniers Informatie Centrum, Branchevereniging VHG, Plant Publicity Holland (PPH), Bouwen met Groen en Glas, AIPH, Groenforum, The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB). Het magazine wordt uitgegeven door De Groene Stad van PPH.

Bleker:  “Als we het hebben over het Nederlandse groene product, staan we in de hele wereld te boek als gidsland. We hebben, mede dankzij onze aloude worsteling met de inrichting van de fysieke ruimte, ook een heuse groene stadfilosofie ontwikkeld. Kern van de De Groene Stadfilosofie is, dat bomen en planten aantoonbaar bijdragen aan ons leefklimaat, ons welzijn, onze gezondheid en onze economie”.

“En heel belangrijk: we zetten onze filosofie ook om in actie. We verspreiden er wetenschappelijke informatie over, zetten innovatieve ideeën op. Burgers, bedrijven en overheden doen actief mee. Dat geeft ongelooflijk veel inspiratie. Ik ben daar zeer trots op.”

Waarde van groen onder de aandacht brengen
“Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie is er ook actief in. Het probeert om de meerwaarde van het groen actief onder de aandacht te brengen. Zo breed mogelijk: bij bedrijven, maatschappelijke partijen en vooral door het groen in handen te geven van mensen. We zijn dan ook betrokken bij allerlei groene activiteiten in het land.”

Lees hier het volledige bericht »

Meer informatie zoals links, rapporten etc van de artikelen in het aprilnummer van De Groene Stad vindt u hier.

Digitale versie van het magazine »

 • Floriade: het groene bedrijventerrein van de toekomst
www.defloriade.nl
 • Springsnow: het iepenfestival van Amsterdam
www.springsnow.nl
 • Nieuwe website De Groene Stad
www.degroenestad.nl
 • Onderhoud van traditionale beplantingsmethode aanzienlijk duurder dan integrale methode
Download het rapport ‘Greensward. Kostenvergelijking tussen de traditionele en de integrale beplantingsmethode Ruyten in het Prinsbernhardbos te Hoofddorp’ »
 • Irene van Lippe-Biesterfeld: “Recht op natuur is recht op leven”
www.iederkindheeftrechtopnatuur.nl
 • Groen- en daglicht in ouderenzorg

Onderzoeksrapport »
Factsheet »

 • Economie en biodiversiteit: Nieuwe speerpunten van Entente Florale
www.ententeflorale.nl
 • Bomen tegen hitte
www.straatbomen.nl
 • Bangalore, India. Tuin- of betonstad?
The Green City Guidelines »

 

Het tijdschrift B&G besteedt in haar maart/april nummer uitgebreid aandacht aan de kosten en baten van groen in een stedelijke omgeving.

In het artikel licht Henk Kuijpers, strategisch adviseur Openbare Ruimte bij de gemeente Apeldoorn,  de methode TEEB Stad toe. Deze methode geeft antwoorden op een aantal vragen: wanneer ontstaan groen- en waterbaten?, hoe hoog zijn die baten?, wie zijn de baathouders en hoe kunnen zij betrokken worden als investeerder?
Roel van Dijk, projectmanager De Groene Stad, wordt geïnterviewd over Groen Loont, de economische waarde van groen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de prijsvraag Entente Florale waar de deelnemende gemeenten worden uitgedaagd een project aan de jury voor te leggen dat in hun ogen een economische waarde vertegenwoordigt.

Het magazine B&G wordt uitgegeven door BNG, de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang.

Download het artikel »

 

Op 5 oktober werd op de vakbeurs GrootGroenPlus in Zundert het nieuwe magazine De Groene Stad gepresenteerd. Het centrale thema van dit magazine is de integrale aanpak van duurzame groene stedenbouw. Dat als doel heeft de disciplines rood (onroerend goed), grijs (infrastructuur), blauw (water) en groen (bomen en planten) met elkaar te verenigen en kennis en voorbeelden uit te wisselen.

Nederlandse sectoren als bouw, (landschaps)architectuur, waterbeheer, klimatologie,     stedenbouw en niet te vergeten de tuinbouw, staan internationaal hoog aangeschreven. Door onvoldoende kennis van elkaars disciplines wordt er te weinig gebruik gemaakt van de kracht van de integrale aanpak en de kwaliteitstoename die daarvan het gevolg is. De Groene Stad als integrale visie is daarom interessant voor Nederland en daarbuiten.

Groene product leidraad
In De Groene Stad magazine vormt het groene product de leidraad bij de stedenbouwkundige ontwikkeling , uiteenlopend van klein- tot grootschalige projecten voor binnen en buiten. Het magazine is dan ook bedoeld voor een ieder die op beleids- of praktijkniveau betrokken is bij het ontwerp, inrichting, onderhoud van de openbare ruimte en infrastructuur en daar gebruik van maakt of voordeel van heeft,  zoals de gezondheidssector. De artikelen in dit magazine spelen in op de maatschappelijke, functionele en economische behoefte aan groen voor de woon- en werkomgeving. Met hierbij de marktvraag als uitgangspunt.

Informatie

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

Op 5 oktober zal op de vakbeurs GrootGroenPlus in Zundert het nieuwe magazine De Groene Stad worden gepresenteerd. Het centrale thema van dit magazine is de integrale aanpak van duurzame groene stedenbouw. Dat als doel heeft de disciplines rood (onroerend goed), grijs (infrastructuur), blauw (water) en groen (bomen en planten) met elkaar te verenigen en kennis en voorbeelden uit te wisselen.

Directeur Jan Habets van Plant Publicity Holland, waar De Groene Stad een onderdeel van uitmaakt, geeft aan dat in het huidige medialandschap ontbreekt aan bladen waar de integrale aanpak en visie centraal staan en waarin het groene product de leidraad vormt.

Grote doelgroep
Habets: “De Groene Stad bestaat nu zo’n tien jaar en we bereiken daarmee een grote doelgroep in zowel Nederland als in het buitenland. We hebben daar dan ook diverse communicatiemiddelen voor, maar een magazine bestond nog niet. We hebben dan ook besloten deze uitdaging aan te gaan”.

Informatie
Voor meer informatie over dit magazine kunt u contact opnemen met Edwin van Diessen van uitgever BCM »

——————————————————————————-

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

In het magazine van zorgverzekeraar IZA staat Elburg, het groenste dorp van Nederland, centraal.

Wethouder Wessel vertelt in het artikel hoe de gemeente de betrokkenheid van de Elburgse bewoners stimuleert om zich in te zetten voor een mooie groene leefomgeving.

Lees hier het artikel ‘Groen, Groener Elburg »

Bron:
IZA