Maga­zi­ne De Groe­ne Stad

Meer infor­ma­tie zoals links, rap­por­ten etc van de arti­ke­len in het april­num­mer van De Groe­ne Stad vindt u hier.

Digi­ta­le ver­sie van het maga­zi­ne »

  • Flo­ri­a­de: het groe­ne bedrij­ven­ter­rein van de toe­komst
www.defloriade.nl
  • Spring­snow: het iepen­fes­ti­val van Amster­dam
www.springsnow.nl
  • Nieu­we web­si­te De Groe­ne Stad
www.degroenestad.nl
  • Onder­houd van tra­di­ti­o­na­le beplan­tings­me­tho­de aan­zien­lijk duur­der dan inte­gra­le metho­de
Down­load het rap­port ‘Greens­ward. Kos­ten­ver­ge­lij­king tus­sen de tra­di­ti­o­ne­le en de inte­gra­le beplan­tings­me­tho­de Ruy­ten in het Prins­bern­hard­bos te Hoofd­dorp’ »
  • Ire­ne van Lip­pe-Bies­ter­feld: “Recht op natuur is recht op leven”
www.iederkindheeftrechtopnatuur.nl
  • Groen- en dag­licht in oude­ren­zorg

Onder­zoeks­rap­port »
Facts­heet »

  • Eco­no­mie en bio­di­ver­si­teit: Nieu­we speer­pun­ten van Enten­te Flo­ra­le
www.ententeflorale.nl
  • Bomen tegen hit­te
www.straatbomen.nl
  • Ban­galo­re, India. Tuin- of beton­stad?
The Green City Gui­de­li­nes »