De Groe­ne Stad heeft een eigen maga­zi­ne

Op 5 okto­ber werd op de vak­beurs Groot­Groen­Plus in Zun­dert het nieu­we maga­zi­ne De Groe­ne Stad gepre­sen­teerd. Het cen­tra­le the­ma van dit maga­zi­ne is de inte­gra­le aan­pak van duur­za­me groe­ne ste­den­bouw. Dat als doel heeft de dis­ci­pli­nes rood (onroe­rend goed), grijs (infra­struc­tuur), blauw (water) en groen (bomen en plan­ten) met elkaar te ver­e­ni­gen en ken­nis en voor­beel­den uit te wis­se­len.

Neder­land­se sec­to­ren als bouw, (landschaps)architectuur, water­be­heer, kli­ma­to­lo­gie,     ste­den­bouw en niet te ver­ge­ten de tuin­bouw, staan inter­na­ti­o­naal hoog aan­ge­schre­ven. Door onvol­doen­de ken­nis van elkaars dis­ci­pli­nes wordt er te wei­nig gebruik gemaakt van de kracht van de inte­gra­le aan­pak en de kwa­li­teits­toe­na­me die daar­van het gevolg is. De Groe­ne Stad als inte­gra­le visie is daar­om inte­res­sant voor Neder­land en daar­bui­ten.

Groe­ne pro­duct lei­draad
In De Groe­ne Stad maga­zi­ne vormt het groe­ne pro­duct de lei­draad bij de ste­den­bouw­kun­di­ge ont­wik­ke­ling , uit­een­lo­pend van klein- tot groot­scha­li­ge pro­jec­ten voor bin­nen en bui­ten. Het maga­zi­ne is dan ook bedoeld voor een ieder die op beleids- of prak­tijk­ni­veau betrok­ken is bij het ont­werp, inrich­ting, onder­houd van de open­ba­re ruim­te en infra­struc­tuur en daar gebruik van maakt of voor­deel van heeft,  zoals de gezond­heids­sec­tor. De arti­ke­len in dit maga­zi­ne spe­len in op de maat­schap­pe­lij­ke, func­ti­o­ne­le en eco­no­mi­sche behoef­te aan groen voor de woon- en werk­om­ge­ving. Met hier­bij de markt­vraag als uit­gangs­punt.

Infor­ma­tie

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.