Staats­se­cre­ta­ris Ble­ker schrijft voor­woord in maga­zi­ne De Groe­ne stad

Ble­ker:  “Als we het heb­ben over het Neder­land­se groe­ne pro­duct, staan we in de hele wereld te boek als gids­land. We heb­ben, mede dank­zij onze alou­de wor­ste­ling met de inrich­ting van de fysie­ke ruim­te, ook een heu­se groe­ne stad­fi­lo­so­fie ont­wik­keld. Kern van de De Groe­ne Stad­fi­lo­so­fie is, dat bomen en plan­ten aan­toon­baar bij­dra­gen aan ons leef­kli­maat, ons wel­zijn, onze gezond­heid en onze eco­no­mie”.

“En heel belang­rijk: we zet­ten onze filo­so­fie ook om in actie. We ver­sprei­den er weten­schap­pe­lij­ke infor­ma­tie over, zet­ten inno­va­tie­ve idee­ën op. Bur­gers, bedrij­ven en over­he­den doen actief mee. Dat geeft onge­loof­lijk veel inspi­ra­tie. Ik ben daar zeer trots op.”

Waar­de van groen onder de aan­dacht bren­gen
“Het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw & Inno­va­tie is er ook actief in. Het pro­beert om de meer­waar­de van het groen actief onder de aan­dacht te bren­gen. Zo breed moge­lijk: bij bedrij­ven, maat­schap­pe­lij­ke par­tij­en en voor­al door het groen in han­den te geven van men­sen. We zijn dan ook betrok­ken bij aller­lei groe­ne acti­vi­tei­ten in het land.”

Lees hier het vol­le­di­ge bericht »