Anne­ma­rie Jor­rits­ma neemt juni­num­mer van Groe­ne Stad maga­zi­ne in ont­vangst

De voor­zit­ter van de Ver­e­ni­ging Neder­land­se Gemeen­ten (VNG), Anne­ma­rie Jor­rits­ma, heeft het juni­num­mer van het maga­zi­ne De Groe­ne Stad, “Inspi­ra­tie­bron voor infra, bou­wen en groen” in ont­vangst geno­men. Dit gebeur­de op 6 juni tij­dens het jubi­le­um­con­gres van de VNG, die dit jaar 100 jaar bestaat. 

Het maga­zi­ne werd haar aan­ge­bo­den door Jan Dries­sen, ambas­sa­deur van Enten­te Flo­ra­le Neder­land, een van de dra­gen­de orga­ni­sa­ties van De Groe­ne Stad. In haar dank­woord onder­streep­te de VNG-voor­zit­ter dat het groen essen­ti­eel is voor de leef­om­ge­ving en steeds belang­rij­ker wordt.

“Zorg­vul­dig omgaan met groen”
Anne­ma­rie Jor­rits­ma schreef in haar kwa­li­teit van voor­zit­ter van de VNG en bur­ge­mees­ter van Alme­re het voor­woord voor deze uit­ga­ve van het maga­zi­ne. Zij zegt daar­in onder meer dat gemeen­te­be­stuur­ders, ondanks de bezui­ni­gin­gen, er nu voor moe­ten waken dat zij zorg­vul­dig met hun groen omgaan. “Groen in dor­pen en ste­den is geen kos­ten­post, maar een inves­te­ring voor de werk- en leef­om­ge­ving van onze bewo­ners”.  De VNG is samen met het Nicis Insti­tu­te en het minis­te­rie van EL&I part­ner van Enten­te Flo­ra­le Neder­land (com­pe­ti­tie Groen­ste stad/dorp van Neder­land)  om het groen de komen­de jaren nog beter te posi­ti­o­ne­ren in de Neder­land­se gemeen­ten.

‘Bomen en strui­ken leve­ren meer­waar­de op’
Het juni num­mer van het maga­zi­ne De Groe­ne Stad geeft weer een aan­tal voor­beel­den. Zo ver­telt wet­hou­der San­der Dek­ker hoe Den Haag bewust inves­teert in een groe­ne, leef­ba­re stad. Ver­der wordt aan­dacht besteed aan de posi­tie­ve impact die het Olym­pisch Park in Lon­den heeft op een ver­pau­per­de regio. Bestuurs­voor­zit­ter Nico de Vries van BAM, het groot­ste  bouw­be­drijf van Neder­land geeft aan waar­om deze bou­wer nu de aan­dacht richt op groen en duur­zaam­heid.  Het bere­ke­nen van de (eco­no­mi­sche) waar­de van het groen wordt steeds belang­rij­ker. In dit kader wor­den enke­le pro­jec­ten van TEEB Stad, waar­aan elf Neder­land­se ste­den mee­doen,  onder de lou­pe geno­men. “Bou­wen en ont­wik­ke­len doe je niet alleen met asfalt en steen, maar je doet het ook met groen ”, zegt de Haar­lem­se wet­hou­der Van Doorn. “Juist die bomen en strui­ken leve­ren meer­waar­de op. Dus moet je het over groen al in een vroeg sta­di­um van de plan­vor­ming heb­ben”.