De Groe­ne Stad lan­ceert maga­zi­ne

Op 5 okto­ber zal op de vak­beurs Groot­Groen­Plus in Zun­dert het nieu­we maga­zi­ne De Groe­ne Stad wor­den gepre­sen­teerd. Het cen­tra­le the­ma van dit maga­zi­ne is de inte­gra­le aan­pak van duur­za­me groe­ne ste­den­bouw. Dat als doel heeft de dis­ci­pli­nes rood (onroe­rend goed), grijs (infra­struc­tuur), blauw (water) en groen (bomen en plan­ten) met elkaar te ver­e­ni­gen en ken­nis en voor­beel­den uit te wis­se­len.

Direc­teur Jan Habets van Plant Publi­ci­ty Hol­land, waar De Groe­ne Stad een onder­deel van uit­maakt, geeft aan dat in het hui­di­ge media­land­schap ont­breekt aan bla­den waar de inte­gra­le aan­pak en visie cen­traal staan en waar­in het groe­ne pro­duct de lei­draad vormt.

Gro­te doel­groep
Habets: “De Groe­ne Stad bestaat nu zo’n tien jaar en we berei­ken daar­mee een gro­te doel­groep in zowel Neder­land als in het bui­ten­land. We heb­ben daar dan ook diver­se com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len voor, maar een maga­zi­ne bestond nog niet. We heb­ben dan ook beslo­ten deze uit­da­ging aan te gaan”.

Infor­ma­tie
Voor meer infor­ma­tie over dit maga­zi­ne kunt u con­tact opne­men met Edwin van Dies­sen van uit­ge­ver BCM »

——————————————————————————-

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.