Stads­land­bouw levert tal van oplos­sin­gen in ste­de­lijk gebied

Stads­land­bouw levert in New York een belang­rij­ke bij­dra­ge aan het oplos­sen van pro­ble­men die spe­len in een wereld­stad. Het is niet nieuw. Al in de jaren ’70 en ’80 wer­den in arme wij­ken Com­mu­ni­ty Gar­dens inge­richt waar­mee een bij­dra­ge gele­verd wordt aan het oplos­sen van pro­ble­men in de stad. De Com­mu­ni­ty Gar­dens zor­gen voor water­ber­ging, […]

E‑participatie levert groe­ne speel­plek op in Utrecht

Een groe­ne speel­plek aan het begin van de straat: dat was de uit­komst van een E‑participatietraject onder bewo­ners van het Oude Hou­ten­se­pad in Utrecht. Komen­de zater­dag 23 juni 2012 opent wet­hou­der Jeroen Kre­ij­kamp, Par­ti­ci­pa­tie en wijk­wet­hou­der Oost, de nieu­we speel­plek. Wet­hou­der Kre­ij­kamp: “Het E‑participatie tra­ject aan het Oude Hou­ten­se­pad is een goed voor­beeld van de […]

Levert groen een bij­dra­ge aan lucht­kwa­li­teit?

Bomen en beplan­ting bie­den vele voor­de­len voor stads­be­wo­ners en –bezoe­kers, zoals  scha­duw, ver­koe­ling, ver­fraai­ing van het straat­beeld, etc. Maar kun­nen ze ook een wezen­lij­ke bij­dra­ge leve­ren aan het ver­be­te­ren van de lucht­kwa­li­teit? Met name op plaat­sen waar die niet aan de eisen vol­doet? Die vra­gen zijn actu­eel in het kader van de Euro­pe­se richt­lijn die […]

Bio­di­ver­si­teit levert 14,6 mil­joen banen in Euro­pa op

Zeven pro­cent van de Euro­pe­se banen hangt af van eco­sys­teem­dien­sten. Deze vast­stel­ling komt uit een rap­port over de soci­a­le dimen­sie van het beleid inza­ke bio­di­ver­si­teit, waar Natuur­punt de aan­dacht op ves­tigt. Voor­al land­bouw en vis­se­rij zijn afhan­ke­lijk van bio­di­ver­si­teit. De Euro­pe­se Com­mis­sie gaf, onder meer het Insti­tu­te for Euro­pean Envi­ron­men­tal Poli­cy (IEEP), de opdracht om […]

Groe­ne leef­om­ge­ving levert Neder­land meer dan 1 mil­jard eco­no­mi­sche winst

Inves­te­rin­gen in vol­doen­de en goed groen kan in Neder­land lei­den tot een eco­no­mi­sche meer­waar­de die kan oplo­pen tot 1,3 mil­jard euro per jaar. Daar­bij gaat het onder ande­re om eco­no­mi­sche winst dank­zij gezon­de­re inwo­ners, lage­re zorg­kos­ten, hoge­re waar­den van vast­goed en wonin­gen, lage­re ener­gie­kos­ten en een hoge­re arbeids­pro­duc­ti­vi­teit. Dat is een van de con­clu­sies van […]

Inte­gra­le beplan­tings­me­tho­de levert geslaagd Pr. Bern­hard­bos op

Tien jaar gele­den is op ini­ti­a­tief van Plant Publi­ci­ty Hol­land het Prins Bern­hard Bos aan­ge­legd als proef­pro­ject van de Neder­land­se boom­kwe­ke­r­ij­sec­tor in Haar­lem­mer­meer. Doel was aan te tonen dat het moge­lijk is een direct klaar recre­a­tie­ge­bied te rea­li­se­ren. De proef met het Prins Bern­hard Bos heeft aan­ge­toond dat er alter­na­tie­ven zijn voor de tra­di­ti­o­ne­le manier […]

”Ver­groe­nen Geleen­beek levert geld op”

Het opknap­pen en ver­groe­nen van de Geleen­beek van Heer­len tot Sit­tard valt enke­le mil­joe­nen goed­ko­per uit dan geraamd. Het aan­trek­ke­lij­ker maken van de water­loop onder de naam Corio Gla­na moet ruim 30 mil­joen ople­ve­ren. Eco­no­mi­sche model­len leren dat  elke euro die je in zo’n pro­ject stopt er twee ople­vert in baten uit toe­ris­me en recre­a­tie. […]

Groen is geen kos­ten­post, maar levert opAan­dacht voor de lan­ge ter­mijn is essen­ti­eel

Goed­ko­per onder­houd, kos­ten­be­spa­ring en de waar­den van groen. Op de Dag van de Open­ba­re Ruim­te ston­den die begrip­pen cen­traal in de lezin­gen van Jeroen Glis­se­naar (park­be­heer, Arn­hem), Frits Ruy­ten (Inte­gra­lis PP, Heel­sum) en Mar­ga­reth Hop (Prak­tijk­on­der­zoek Plant en Omge­ving, Lis­se. Dat bespa­ring in tij­den van financiële krap­te erg leeft, bleek uit de meer dan 100 […]

Woning­bouw­cor­po­ra­tie Groen­rand­Wo­nen levert bij­dra­ge aan groe­ne vinex­wijk Vleu­ter­wei­de

Onlangs nam de gemeen­te Utrecht hand­te­ke­nin­gen van bewo­ners in ont­vangst voor een groe­ne­re vinex­wijk Vleu­ter­wei­de. Inmid­dels is de eer­ste con­cre­te steun voor de bewo­ners­groep bin­nen. Woning­bouw­cor­po­ra­tie Groen­rand­Wo­nen heeft een  — nog nader vast te stel­len – bij­dra­ge uit hun leef­baar­heids­fonds toe­ge­zegd. Dit meldt het AD Utrecht. De ini­ti­a­tief­groep ver­za­mel­de de hand­te­ke­nin­gen, omdat de wijk kaal […]