Woning­bouw­cor­po­ra­tie Groen­rand­Wo­nen levert bij­dra­ge aan groe­ne vinex­wijk Vleu­ter­wei­de

Onlangs nam de gemeen­te Utrecht hand­te­ke­nin­gen van bewo­ners in ont­vangst voor een groe­ne­re vinex­wijk Vleu­ter­wei­de. Inmid­dels is de eer­ste con­cre­te steun voor de bewo­ners­groep bin­nen.

Woning­bouw­cor­po­ra­tie Groen­rand­Wo­nen heeft een  — nog nader vast te stel­len – bij­dra­ge uit hun leef­baar­heids­fonds toe­ge­zegd. Dit meldt het AD Utrecht.

De ini­ti­a­tief­groep ver­za­mel­de de hand­te­ke­nin­gen, omdat de wijk kaal en mono­toon is inge­richt wat betreft het groen. De bewo­ners atten­deer­den de gemeen­te Utrecht op het gebrek aan bij­voor­beeld groen­blij­vend groen en vari­a­tie in hees­ters en bomen zodat flo­ra en fau­na een kans krij­gen voor vogels en insec­ten. 

Maar ook voor de vele kin­de­ren wil de groep meer groen, zodat de kin­de­ren opgroei­en in een groe­ne omge­ving waar ze graag spe­len en bewe­gen.

 

Meer infor­ma­tie

Bron:
Utrecht AD