Groen is geen kos­ten­post, maar levert opAan­dacht voor de lan­ge ter­mijn is essen­ti­eel

Goed­ko­per onder­houd, kos­ten­be­spa­ring en de waar­den van groen. Op de Dag van de Open­ba­re Ruim­te ston­den die begrip­pen cen­traal in de lezin­gen van Jeroen Glis­se­naar (park­be­heer, Arn­hem), Frits Ruy­ten (Inte­gra­lis PP, Heel­sum) en Mar­ga­reth Hop (Prak­tijk­on­der­zoek Plant en Omge­ving, Lis­se. Dat bespa­ring in tij­den van financiële krap­te erg leeft, bleek uit de meer dan 100 toe­hoor­ders die op de lezin­gen afkwa­men.

Het semi­nar werd geor­ga­ni­seerd door Plant Publi­ci­ty Hol­land (PPH), Hove­niers Infor­ma­tie­cen­trum (HIC) en Stich­ting Groen­keur.

Arn­hem bezui­nigt niet op groen
De afde­ling Stads­be­heer van de gemeen­te Arn­hem moet de komen­de 10 jaar € 6 mil­joen mis­sen, maar de gemeen­te gaat niet bezui­ni­gen op het groen, ver­tel­de park­be­heer­der Jeroen Glis­se­naar.  15 jaar gele­den start­te Arn­hem met het opbou­wen van draag­vlak bij de bevol­king voor groen.

Bur­ger­par­ti­ci­pa­tie, ver­trou­wen win­nen en begrip kwe­ken ston­den daar­bij cen­traal. Het heeft ertoe geleid dat, vol­gens Glis­se­naar, alle inwo­ners, van hoog tot laag, weten te ver­tel­len wat de waar­den van groen zijn: een gezon­de bevol­king, meer­waar­de voor vast­goed, soci­a­le cohe­sie en een speel­plek en edu­ca­tie voor kin­de­ren. Glis­se­naar: “Groen is geen kos­ten­post, het levert op.”

Inte­gra­le beplan­tings­me­tho­de
Frits Ruy­ten toon­de in zijn lezing met cij­fers aan dat met de inte­gra­le beplan­tings­me­tho­de de tota­le kos­ten van aan­leg en onder­houd over de eer­ste 20 jaar ruim 20% lager uit­val­len ten opzich­te van de tra­di­ti­o­ne­le metho­de. Door het gro­te­re plant­ma­te­ri­aal en door de hoge­re advies­kos­ten is de inte­gra­le metho­de in de aan­leg­fa­se wel­is­waar 20% duur­der dan de tra­di­ti­o­ne­le wij­ker-blij­ver­me­tho­de. Maar deze hoge­re kos­ten in het begin wor­den gecom­pen­seerd door de lage­re onder­houds­kos­ten de eer­ste 20 jaar na aan­leg: snoei­en of dun­nen is niet of nau­we­lijks nodig omdat de bomen en hees­ters direct op eind­af­stand  van elkaar wor­den aan­ge­plant.

Prins Bern­hard Bos
Op ini­ti­a­tief van PPH wordt op dit moment het Prins Bern­hard Bos in recre­a­tie­ge­bied  Haar­lem­mer­meer geëvalueerd. Dit bos is 10 jaar gele­den aan­ge­legd, deels vol­gens de tra­di­ti­o­ne­le wij­ze en deels vol­gens de inte­gra­le metho­de zodat een goe­de ver­ge­lij­king moge­lijk is. Naar ver­wach­ting komend de resul­ta­ten van dit onder­zoek in de win­ter van dit jaar naar bui­ten.

Vas­te plan­ten in het open­baar groen
Mar­ga­reth Hop meent dat met vas­te plan­ten in het open­baar groen bij uit­stek een onder­houds­ar­me beplan­ting is te rea­li­se­ren. Dat vas­te plan­ten duur in onder­houd zijn, die repu­ta­tie klopt niet meer, stelt de onder­zoek­ster vast. De nieuw ont­wik­kel­de vas­te plan­ten com­bi­ne­ren een hoge sier­waar­de met een func­ti­o­na­li­teit als onkruid­on­der­druk­ker, ter­wijl de plant zelf maar wei­nig onder­houd vraagt: scheu­ren is niet nodig en aan het ein­de van de winter/begin voor­jaar vol­staat een jaar­lijk­se maai­beurt. Wel­is­waar zijn de kos­ten voor aan­schaf en aan­plant van vas­te plan­ten rela­tief hoog, daar staat tegen­over dat de onder­houds­kos­ten laag zijn. Wan­neer alle kos­ten voor een beplan­ting over een peri­o­de van 10 jaar wor­den beke­ken, kan een vak vas­te plan­ten zelfs goed­ko­per zijn dan een gras­veld of een hees­ter­vak.

Pre­sen­ta­ties bekij­ken
Bekijk hier de lezin­gen van de spre­kers »