Inte­gra­le beplan­tings­me­tho­de levert geslaagd Pr. Bern­hard­bos op

Tien jaar gele­den is op ini­ti­a­tief van Plant Publi­ci­ty Hol­land het Prins Bern­hard Bos aan­ge­legd als proef­pro­ject van de Neder­land­se boom­kwe­ke­r­ij­sec­tor in Haar­lem­mer­meer. Doel was aan te tonen dat het moge­lijk is een direct klaar recre­a­tie­ge­bied te rea­li­se­ren.

De proef met het Prins Bern­hard Bos heeft aan­ge­toond dat er alter­na­tie­ven zijn voor de tra­di­ti­o­ne­le manier van recre­a­tie­groen aan­leg­gen. Bij de aan­leg is de inte­gra­le beplan­tings­me­tho­de Ruy­ten toe­ge­past, die gebruik maakt van gro­te­re maten bomen en hees­ters. Uit onder­zoek van het Pro­duct­schap Tuin­bouw blijkt dat het Prins Bern­hard Bos de belof­te heeft waar­ge­maakt. Nu ligt er een fraai recre­a­tie­park dat gebrui­kers prij­zen en inten­sief gebrui­ken.

Beplan­tings­me­tho­de wordt gewaar­deerd
Ook beleidma­kers, ont­wer­pers, groen­spe­ci­a­lis­ten en beheer­ders waar­de­ren deze beplan­tings­me­tho­de. Wel voor­zien de geïnterviewden pro­ble­men met de hoge­re inves­te­rin­gen bij aan­leg. Vraag­te­kens wor­den gezet of de hoge­re aan­leg­kos­ten in deze tijd nog wel te ver­ant­woor­den zijn en of deze daad­wer­ke­lijk gecom­pen­seerd wor­den door lage­re onder­houds­kos­ten hoe­wel weten­schap­pe­lijk onder­zoek dit aan­toont.

Past pri­ma in hui­dig over­heids­be­leid
De inte­gra­le beplan­tings­me­tho­de is vol­gens de geïnterviewden het meest op zijn plaats in gebie­den met een hoge bevol­kings­con­cen­tra­tie, die zor­gen voor een inten­sief gebruik van het recre­a­tie­groen, en daar waar op kor­te ter­mijn een behoef­te aan recre­a­tie­groen ver­vuld moet wor­den. Een direct-klaar-recre­a­tie­ge­bied past pri­ma in het hui­di­ge over­heids­be­leid waar­in de kwa­li­teit van de nieuw in te rich­ten recre­a­tie­ge­bie­den steeds meer aan­dacht krijgt.

Down­load:
Fol­der Prins Bern­hard Bos; een groen­aan­ja­ger, een natuur­eco­noom, een vast­ont­wik­ke­laar en de ANWB dra­gen oplos­sin­gen aan om de aan­leg van groen in het ste­de­lijk gebied te sti­mu­le­ren »

Meer infor­ma­tie:
Klik hier voor meer infor­ma­tie over het pro­ject »