Levert groen een bij­dra­ge aan lucht­kwa­li­teit?

Bomen en beplan­ting bie­den vele voor­de­len voor stads­be­wo­ners en –bezoe­kers, zoals  scha­duw, ver­koe­ling, ver­fraai­ing van het straat­beeld, etc. Maar kun­nen ze ook een wezen­lij­ke bij­dra­ge leve­ren aan het ver­be­te­ren van de lucht­kwa­li­teit?

Met name op plaat­sen waar die niet aan de eisen vol­doet? Die vra­gen zijn actu­eel in het kader van de Euro­pe­se richt­lijn die grens­waar­den stelt voor fijn stof (PM10) en stik­stof­di­oxi­de (NO2).

Tegen­strij­di­ge berich­ten
Veel loka­le over­he­den vin­den het gebruik van beplan­ting voor het ver­min­de­ren van de lucht­ver­vui­ling een inte­res­san­te gedach­te. Door de tegen­strij­di­ge berich­ten wor­ste­len zij ech­ter met de vraag of zij er ver­stan­dig aan doen om, spe­ci­fiek voor dit doel, bomen of ander groen in te zet­ten. De uit­ga­ve ‘Beplan­ting en lucht­kwa­li­teit’ geeft gerich­te ant­woor­den op 64 vra­gen en is bedoeld voor mede­wer­kers, bestuur­ders en advi­seurs van decen­tra­le over­he­den bin­nen de vak­ge­bie­den mili­eu, groen en ont­werp en beheer van de open­ba­re ruim­te.

Meer infor­ma­tie over de pubil­ca­tie »