Vrou­wen en het Neder­land­se land­schap

Wat is de rol van vrou­wen in het Neder­land­se land­schap? In de nieuw­ste edi­tie van vak­blad Groen wordt uit­ge­breid stil­ge­staan bij de rol van de vrouw in het Neder­land­se land­schap. Auteur Anne Mie­ke Bac­ker publi­ceert een boek en vraagt zich na gron­di­ge research af waar­om ons altijd wordt ver­teld dat door toe­doen van één vrouw […]

Land­schap Over­ijs­sel: ‘Win €5000 voor eigen buurt­ini­ti­a­tief’

Land­schap Over­ijs­sel  wil de band tus­sen bewo­ners en hun direc­te omge­ving ver­ster­ken. Daar­om schrij­ven zij de ‘Prijs­vraag Buurt­ini­ti­a­tie­ven’ uit. Met deze prijs­vraag roept Land­schap Over­ijs­sel  buur­ten op om met een goed ini­ti­a­tief te komen voor de ver­ster­king van het loka­le land­schap. Het kan daar­bij gaan om het ver­gro­ten van de eco­lo­gi­sche, land­schap­pe­lij­ke en/of cul­tuur­his­to­ri­sche waar­de […]

Agnes van den Berg benoemd tot bij­zon­der hoog­le­raar Bele­ving en waar­de­ring van natuur en land­schap

Per 1 janu­a­ri 2012 is Agnes van den Berg benoemd tot bij­zon­der hoog­le­raar Bele­ving en waar­de­ring van natuur en land­schap aan de Facul­teit Ruim­te­lij­ke Weten­schap­pen van de Rijks­uni­ver­si­teit Gro­nin­gen. De instel­ling van de leer­stoel valt in een peri­o­de waar­in er een breed gedeel­de zorg leeft om de aan­tas­ting van natuur- en land­schaps­waar­den. Met Van den […]

‘Groe­ne Hart moet Euro­pees land­schap wor­den’

Een klei­ne veer­tig natuur- en mili­eu­or­ga­ni­sa­ties met samen ruim een mil­joen leden wil­len dat het Groe­ne Hart een zoge­noemd Euro­pees land­schap wordt. Het kabi­net wil het Groe­ne Hart laten val­len als nati­o­naal land­schap, maar de orga­ni­sa­ties die samen de stich­ting Groe­ne Hart heb­ben gevormd, vin­den dat het gebied inter­na­ti­o­na­le allu­re heeft. Lees het vol­le­di­ge bericht […]

Zuid-Hol­lands land­schap werkt aan een groen land­schap

De pro­vin­cie Zuid-Hol­­land wil voor haar inwo­ners een gezon­de en aan­trek­ke­lij­ke leef­om­ge­ving. De kwa­li­teit en levens­vat­baar­heid van het groen land­schap zijn daar­in belang­rijk. Niet alleen nu, maar ook laten moe­ten natuur, agra­risch land­schap en recre­a­tief gebruik op een natuur­lij­ke manier samen­ko­men. Dat is de kern van het groen­be­leid van de pro­vin­cie. Daar­om heeft de pro­vin­cie […]

Lim­burgs Land­schap plant nieuw bos bij Oos­trum

Stich­ting het Lim­burgs Land­schap plant 7 ha bos in het ‘Hoogzand’, tus­sen de Rooi­j­se Wis­sel en het Wans­sums ven op de door­gaan­de weg van Oos­trum naar Wans­sum. De ruim 30.000 bomen en strui­ken gaan in novem­ber en decem­ber de grond in. Het bos krijgt aan de ran­den ver­schil­len­de soor­ten strui­ken. Zo ont­staat uit­ein­de­lijk een fraai […]

Ver­burg geeft €1,8 mil­joen aan loka­le plan­nen voor mooi­er land­schap

De aan­leg van een klom­pen­pad in een bij­zon­der cul­tuur­land­schap, een omme­tje met hon­der­den meters hout­wal­len, een wan­del­rou­te op par­ti­cu­lie­re grond met klap­hek­ken, sloot­plan­ken en vlecht­ha­gen, een struin­pad met knot­bo­men en het her­stel van oude land­schaps­ele­men­ten zoals poe­len en hout­sin­gels. Dit zijn enke­le voor­beel­den van de 35 loka­le en regi­o­na­le pro­jec­ten voor een mooi­er land­schap die […]

Beleids­doe­len land­schap nau­we­lijks bin­nen bereik

De beleids­doe­len die het Rijk zich voor het land­schap stelt, lig­gen nau­we­lijks bin­nen bereik. Zowel op het gebied van de alge­me­ne land­schaps­kwa­li­teit, van de Nati­o­na­le Land­schap­pen als ook de balans tus­sen rood en groen rond de ste­den, is de kans om bin­nen de gestel­de ter­mij­nen de gewens­te doe­len te berei­ken zeer beperkt. De Wro biedt […]

Agen­da Land­schap brengt land­schap dicht­bij

Het Neder­land­se land­schap is van ons alle­maal. Om in te wonen, te wer­ken en te recreëren. Toch staat ons karak­te­ris­tie­ke, unie­ke en mooie land­schap steeds meer onder druk. Bedrij­ven­ter­rei­nen, groot­scha­li­ge vee­hou­de­rij­be­drij­ven, woon­wij­ken, spoor­lij­nen en snel­we­gen; alles vraagt om een plek. Daar­om pre­sen­te­ren de minis­ters Ger­da Ver­burg van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit (LNV) en Jac­que­li­ne Cra­mer […]

‘Land­schap moet ver­trek­punt ruim­te­be­leid zijn’

Het land­schap zou een veel zwaar­we­gen­der fac­tor moe­ten zijn bij aller­lei ruim­te­lij­ke beslis­sin­gen die wor­den geno­men. Gro­te, groe­ne inves­te­rin­gen, zoals ooit het Amster­dam­se Bos, zijn er niet meer, vindt Yttje Fed­des, van­af 15 augus­tus Rijks­ad­vi­seur voor het Land­schap. Vol­le­di­ge infor­ma­tie:Down­load hier het arti­kel Ook inte­res­sant:Beleid, land­schap, ruim­te­be­leid Bron:VROM Ruim­te­fo­rum