Berichten

Wat is de rol van vrouwen in het Nederlandse landschap?
In de nieuwste editie van vakblad Groen wordt uitgebreid stilgestaan bij de rol van de vrouw in het Nederlandse landschap. Auteur Anne Mieke Backer publiceert een boek en vraagt zich na grondige research af waarom ons altijd wordt verteld dat door toedoen van één vrouw het paradijs verloren is gegaan terwijl er zo weinig aandacht is voor de paradijzen die sindsdien door Nederlandse vrouwen zijn gecreëerd.
Zo leefden aan het einde van de negentiende eeuw enkele vrouwen die nog ongestoord hun stempel op de vormgeving van grote stukken landschap in Nederland konden drukken; zonder kennis van het tuinbouwvak, maar wel met veel passie. De enige voorwaarde was dat zij over grote sommen geld konden beschikken. En wat blijkt, een van die vrouwen speelde een grote rol in de totstandkoming van de Kennemerduinen.
Hoe dat zit leest u hier

Landschap Overijssel  wil de band tussen bewoners en hun directe omgeving versterken. Daarom schrijven zij de ‘Prijsvraag Buurtinitiatieven’ uit. Met deze prijsvraag roept Landschap Overijssel  buurten op om met een goed initiatief te komen voor de versterking van het lokale landschap.

Het kan daarbij gaan om het vergroten van de ecologische, landschappelijke en/of cultuurhistorische waarde van het landschap. Belangrijke voorwaarde is dat het initiatief door de buurt wordt gedragen en uitgevoerd. Landschap Overijssel beloont de vijf beste buurtinitiatieven ieder met vijfduizend euro.

Om in aanmerking te komen voor de vijfduizend euro moet een buurtinitiatief aan onderstaande criteria voldoen:

 • Het initiatief moet door de buurt worden gedragen en uitgevoerd.

Dit kan blijken uit een handtekeningenlijst met minimaal tien buurtbewoners die zich achter het project scharen en die zich daadwerkelijk actief in willen zetten.

• Als er sprake is van een particuliere eigenaar van grond, gebouw of landschapselement waarop een activiteit gepland wordt, dan dient ook deze zich akkoord te verklaren.

• Het initiatief moet gericht zijn op de versterking van het lokale landschap buiten de bebouwde kom.

• Het initiatief moet de ecologische, landschappelijke en/of cultuurhistorische waarde van het lokale landschap vergroten.

• Het initiatief moet een fysiek resultaat in het landschap hebben.

• Het initiatief moet een sociaal resultaat hebben, zoals versterking van de gemeenschappelijkheid.

• Het initiatief moet duurzaam van karakter zijn. Eénmalige kortlopende acties (een natuurschoonmaakbeurt bijvoorbeeld) komen niet in aanmerking.

• Initiatieven die een nieuwe functie toevoegen aan een element hebben de voorkeur boven activiteiten die alleen op behoud gericht zijn.

• Voor het aanleggen van ommetjes (korte wandelingen rond het dorp) zijn in principe andere mogelijkheden beschikbaar. Deze zijn uitgesloten van Buurtinitiatieven.

• Het initiatief moet voor 1 november 2012 zijn ingediend en voor 31 december 2013 gerealiseerd kunnen worden.


Meer informatie over de prijsvraag »

De buurtinitiatieven kunnen onder vermelding van ‘Prijsvraag Buurtinitiatieven’ worden ingediend via info@landschapoverijssel.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bert René Brinkman, telefoon 0529 – 408395.

 

Per 1 januari 2012 is Agnes van den Berg benoemd tot bijzonder hoogleraar Beleving en waardering van natuur en landschap aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. De instelling van de leerstoel valt in een periode waarin er een breed gedeelde zorg leeft om de aantasting van natuur- en landschapswaarden.

Met Van den Berg als leerstoelhouder krijgt Nederland er een actief pleitbezorger bij om meer wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de gezondheid en het welzijn van mensen te doen. Agnes van den Berg (Apeldoorn, 1967) studeerde functieleer psychologie aan de RUG en promoveerde in 1999 bij diezelfde universiteit op onderzoek naar de beleving van natuurontwikkelingslandschappen. Sinds 1997 werkt zij als omgevingspsycholoog bij Alterra, onderdeel van Wageningen UR. Daar zette zij in 2001 met de publicatie van het essay ‘Van buiten word je beter’ het belang van de natuur voor de gezondheid van mensen hoog op de maatschappelijke en wetenschappelijke agenda.

Vitamine G(roen)
Sinds 2003 combineert Van den Berg toegepast onderzoek bij Alterra en wetenschappelijk onderzoek bij Wageningen University. Binnen het NWO-project ‘Vitamine G’ (waarin G staat voor groen) werkte zij mee aan de wetenschappelijke onderbouwing van de relatie tussen groen in de leefomgeving en gezondheid. Daarnaast is zij actief in het vertalen van wetenschappelijke kennis over natuurbeleving en gezondheid in praktische adviezen en richtlijnen. Geregeld geeft zij presentaties en interviews over thema’s als het belang van natuur voor de ontwikkeling van kinderen, de bijdrage van tuinieren aan gezond ouder worden en ontwerpen met belevingskennis.

Nationaal Groenfonds
De leerstoel wordt bekostigd door Nationaal Groenfonds, dat in 1994 is opgericht door de overheid om activiteiten op het gebied van natuur, bos en landschap te faciliteren. De functie heeft een omvang van 0,2 fte en is ondergebracht bij de basiseenheid Culturele Geografie van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. Voor de rest van de tijd blijft zij in dienst van Alterra.

Bron:
Alterra WUR

Een kleine veertig natuur- en milieuorganisaties met samen ruim een miljoen leden willen dat het Groene Hart een zogenoemd Europees landschap wordt.

Het kabinet wil het Groene Hart laten vallen als nationaal landschap, maar de organisaties die samen de stichting Groene Hart hebben gevormd, vinden dat het gebied internationale allure heeft.

Lees het volledige bericht » 

 

 

 

 


Bron:
Trouw

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

De provincie Zuid-Holland wil voor haar inwoners een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. De kwaliteit en levensvatbaarheid van het groen landschap zijn daarin belangrijk. Niet alleen nu, maar ook laten moeten natuur, agrarisch landschap en recreatief gebruik op een natuurlijke manier samenkomen. Dat is de kern van het groenbeleid van de provincie.

Daarom heeft de provincie de Subsidieregeling Landelijk Gebied (SLG) opgesteld, zodat er geld kan worden besteed aan projecten die passen in dit beleid. Projecten die stad en land verbinden en mensen uit de stad dicht bij huis recreatieve mogelijkheden kunnen bieden. Deze projecten lopen uiteen van wandelen, fietsen, en varen tot zorgboerderijen, bed & breakfast en de promotie van streekproducten.

Bezuinigingen
Het Rijk heeft een bezuiniging aangekondigd voor het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Totdat de resultaten bekend zijn van besprekingen tussen Rijk en provincies over de toekomst van dit budget, gaat de provincie voorzichtig om met de subsidiepotten waarin ILG-geld zit. Vandaar dat deze onderdelen in de subsidieregelingen voorlopig geen subsidie kan worden aangevraagd.

Samenwerken
In het coalitieakkoord van het nieuwe college is onder andere het verminderen van subsidies opgenomen. Wat dit precies betekent voor de SLG is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de provincie graag in samenwerking met inwoners, maatschappelijke organisaties en marktpartijen alle mogelijkheden voor de uitvoering van het groenbeleid onderzoekt.

Bron:
Provincie Zuid-Holland

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Stichting het Limburgs Landschap plant 7 ha bos in het ‘Hoogzand’, tussen de Rooijse Wissel en het Wanssums ven op de doorgaande weg van Oostrum naar Wanssum. De ruim 30.000 bomen en struiken gaan in november en december de grond in.

Het bos krijgt aan de randen verschillende soorten struiken. Zo ontstaat uiteindelijk een fraai bos dat aan de randen geleidelijk overgaat via de struiken naar een lage kruidenrijke begroeiing.

Economie en ecologie zitten elkaar soms in de weg. De uitbreiding van een woonwijk of een industrieterrein kost ruimte. Als er na alle afwegingen democratisch besloten wordt dat economie op die plaats vóór de natuur gaat, krijgt de initiatiefnemer wel de verplichting om de verloren gegane natuur elders te compenseren. Dat gold voor een paar projecten in Noord-Limburg, onder andere in Bergen en Venray.

Het idee ontstond om een aantal van die verplichte boscompensaties bij elkaar te voegen. Stichting het Limburgs Landschap is door de provincie gevraagd of zij daarvoor een plan kon maken. Daar is na overleg dit project in het Hoogzand in Venray uitgekomen.

Natuurlijke variatie
De ruim 7 hectare bos wordt in de randen voorzien van verschillende soorten struiken. Zo ontstaat uiteindelijk een fraai bos dat aan de randen geleidelijk overgaat via de struiken in een lage grasbegroeiing. Juist van die overgangen maken veel planten en dieren gebruik, vlinders kunnen zonnen op de bladeren van de stuiken, vogels vinden er een ideale broedplek en kleine zoogdieren vinden er een schuilplek. En de das kan door deze aanleg prima zijn weg vinden naar de andere bos- en natuurgebieden van de Witte Vennen, Rooijse Wissel en het Wanssums Ven. Wandelaars kunnen de seizoenen volgen door de bloei in het voorjaar en de bessen en noten in het najaar.

Bron:
Limburg Landschap
 

De aanleg van een klompenpad in een bijzonder cultuurlandschap, een ommetje met honderden meters houtwallen, een wandelroute op particuliere grond met klaphekken, slootplanken en vlechthagen, een struinpad met knotbomen en het herstel van oude landschapselementen zoals poelen en houtsingels. Dit zijn enkele voorbeelden van de 35 lokale en regionale projecten voor een mooier landschap die dit jaar subsidie krijgen van minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De minister ondersteunt de landschapontwikkelingsplannen van gemeenten en particulieren met in totaal €1,8 miljoen.

Met een speciaal subsidieprogramma stimuleert LNV de ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijke en regionale visies voor de inrichting van het buitengebied. Gemeenten kunnen zowel voor de ontwikkeling van deze visie als voor de uitvoering van hun plannen ondersteuning vragen. Voorwaarde is dat de regionale en lokale overheden ook zelf een financiële bijdrage leveren en dat ze de plannen samen met boeren en burgers en lokale verenigingen maken en uitvoeren.

Direct aan de slag
Bij de toegekende subsidieaanvragen ligt dit jaar de nadruk op projecten waarbij direct de spa in de grond kan. Het gaat om projecten waaraan boeren en mensen uit de dorpen actief meewerken en die borg staan voor een duurzame investering in het Nederlandse landschap. Veel van de plannen zijn gericht op de aanleg of herstel van wandelpaden, voor zowel de lokale bevolking als voor lange afstandwandelaars. De aanleg van de paden wordt vaak gecombineerd met het herstel van karakteristieke landschapselementen. 

Bekijk hier het overzicht van de projecten die subsidie krijgen » 
 

De beleidsdoelen die het Rijk zich voor het landschap stelt, liggen nauwelijks binnen bereik. Zowel op het gebied van de algemene landschapskwaliteit, van de Nationale Landschappen als ook de balans tussen rood en groen rond de steden, is de kans om binnen de gestelde termijnen de gewenste doelen te bereiken zeer beperkt.

De Wro biedt echter uitstekende mogelijkheden voor een effectief planologisch beschermingsregime.

Volledige informatie:
Download hier het rapport

Ook interessant:
Beleid, landschap

Bron:
Planbureau voor de leefomgeving

Het Nederlandse landschap is van ons allemaal. Om in te wonen, te werken en te recreëren. Toch staat ons karakteristieke, unieke en mooie landschap steeds meer onder druk. Bedrijventerreinen, grootschalige veehouderijbedrijven, woonwijken, spoorlijnen en snelwegen; alles vraagt om een plek. Daarom presenteren de ministers Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Jacqueline Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) vandaag de Agenda Landschap.

Volledige informatie:
Lees hier het persbericht

Ook interessant:
Landschap,beleid

Bron:
VROM

Het landschap zou een veel zwaarwegender factor moeten zijn bij allerlei ruimtelijke beslissingen die worden genomen. Grote, groene investeringen, zoals ooit het Amsterdamse Bos, zijn er niet meer, vindt Yttje Feddes, vanaf 15 augustus Rijksadviseur voor het Landschap.

Volledige informatie:
Download hier het artikel

Ook interessant:
Beleid, landschap, ruimtebeleid

Bron:
VROM Ruimteforum