Beleids­doe­len land­schap nau­we­lijks bin­nen bereik

De beleids­doe­len die het Rijk zich voor het land­schap stelt, lig­gen nau­we­lijks bin­nen bereik. Zowel op het gebied van de alge­me­ne land­schaps­kwa­li­teit, van de Nati­o­na­le Land­schap­pen als ook de balans tus­sen rood en groen rond de ste­den, is de kans om bin­nen de gestel­de ter­mij­nen de gewens­te doe­len te berei­ken zeer beperkt.

De Wro biedt ech­ter uit­ste­ken­de moge­lijk­he­den voor een effec­tief pla­no­lo­gisch bescher­mings­re­gime.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier het rap­port

Ook inte­res­sant:
Beleid, land­schap

Bron:
Plan­bu­reau voor de leef­om­ge­ving