Lim­burgs Land­schap plant nieuw bos bij Oos­trum

Stich­ting het Lim­burgs Land­schap plant 7 ha bos in het ‘Hoogzand’, tus­sen de Rooi­j­se Wis­sel en het Wans­sums ven op de door­gaan­de weg van Oos­trum naar Wans­sum. De ruim 30.000 bomen en strui­ken gaan in novem­ber en decem­ber de grond in.

Het bos krijgt aan de ran­den ver­schil­len­de soor­ten strui­ken. Zo ont­staat uit­ein­de­lijk een fraai bos dat aan de ran­den gelei­de­lijk over­gaat via de strui­ken naar een lage krui­den­rij­ke begroei­ing.

Eco­no­mie en eco­lo­gie zit­ten elkaar soms in de weg. De uit­brei­ding van een woon­wijk of een indu­strie­ter­rein kost ruim­te. Als er na alle afwe­gin­gen demo­cra­tisch beslo­ten wordt dat eco­no­mie op die plaats vóór de natuur gaat, krijgt de ini­ti­a­tief­ne­mer wel de ver­plich­ting om de ver­lo­ren gega­ne natuur elders te com­pen­se­ren. Dat gold voor een paar pro­jec­ten in Noord-Lim­burg, onder ande­re in Ber­gen en Ven­ray.

Het idee ont­stond om een aan­tal van die ver­plich­te bos­com­pen­sa­ties bij elkaar te voe­gen. Stich­ting het Lim­burgs Land­schap is door de pro­vin­cie gevraagd of zij daar­voor een plan kon maken. Daar is na over­leg dit pro­ject in het Hoog­zand in Ven­ray uit­ge­ko­men.

Natuur­lij­ke vari­a­tie
De ruim 7 hec­ta­re bos wordt in de ran­den voor­zien van ver­schil­len­de soor­ten strui­ken. Zo ont­staat uit­ein­de­lijk een fraai bos dat aan de ran­den gelei­de­lijk over­gaat via de strui­ken in een lage gras­be­groei­ing. Juist van die over­gan­gen maken veel plan­ten en die­ren gebruik, vlin­ders kun­nen zon­nen op de bla­de­ren van de stui­ken, vogels vin­den er een ide­a­le broed­plek en klei­ne zoog­die­ren vin­den er een schuil­plek. En de das kan door deze aan­leg pri­ma zijn weg vin­den naar de ande­re bos- en natuur­ge­bie­den van de Wit­te Ven­nen, Rooi­j­se Wis­sel en het Wans­sums Ven. Wan­de­laars kun­nen de sei­zoe­nen vol­gen door de bloei in het voor­jaar en de bes­sen en noten in het najaar.

Bron:
Lim­burg Land­schap