Vrou­wen en het Neder­land­se land­schap

Wat is de rol van vrou­wen in het Neder­land­se land­schap?
In de nieuw­ste edi­tie van vak­blad Groen wordt uit­ge­breid stil­ge­staan bij de rol van de vrouw in het Neder­land­se land­schap. Auteur Anne Mie­ke Bac­ker publi­ceert een boek en vraagt zich na gron­di­ge research af waar­om ons altijd wordt ver­teld dat door toe­doen van één vrouw het para­dijs ver­lo­ren is gegaan ter­wijl er zo wei­nig aan­dacht is voor de para­dij­zen die sinds­dien door Neder­land­se vrou­wen zijn gecre­ëerd.
Zo leef­den aan het ein­de van de negen­tien­de eeuw enke­le vrou­wen die nog onge­stoord hun stem­pel op de vorm­ge­ving van gro­te stuk­ken land­schap in Neder­land kon­den druk­ken; zon­der ken­nis van het tuin­bouw­vak, maar wel met veel pas­sie. De eni­ge voor­waar­de was dat zij over gro­te som­men geld kon­den beschik­ken. En wat blijkt, een van die vrou­wen speel­de een gro­te rol in de tot­stand­ko­ming van de Ken­ne­mer­dui­nen.
Hoe dat zit leest u hier