Agnes van den Berg benoemd tot bij­zon­der hoog­le­raar Bele­ving en waar­de­ring van natuur en land­schap

Per 1 janu­a­ri 2012 is Agnes van den Berg benoemd tot bij­zon­der hoog­le­raar Bele­ving en waar­de­ring van natuur en land­schap aan de Facul­teit Ruim­te­lij­ke Weten­schap­pen van de Rijks­uni­ver­si­teit Gro­nin­gen. De instel­ling van de leer­stoel valt in een peri­o­de waar­in er een breed gedeel­de zorg leeft om de aan­tas­ting van natuur- en land­schaps­waar­den.

Met Van den Berg als leer­stoel­hou­der krijgt Neder­land er een actief pleit­be­zor­ger bij om meer weten­schap­pe­lijk onder­zoek naar de gevol­gen van deze ont­wik­ke­lin­gen voor de gezond­heid en het wel­zijn van men­sen te doen. Agnes van den Berg (Apel­doorn, 1967) stu­deer­de func­tie­leer psy­cho­lo­gie aan de RUG en pro­mo­veer­de in 1999 bij die­zelf­de uni­ver­si­teit op onder­zoek naar de bele­ving van natuur­ont­wik­ke­lings­land­schap­pen. Sinds 1997 werkt zij als omge­vings­psy­cho­loog bij Alter­ra, onder­deel van Wage­nin­gen UR. Daar zet­te zij in 2001 met de publi­ca­tie van het essay ‘Van bui­ten word je beter’ het belang van de natuur voor de gezond­heid van men­sen hoog op de maat­schap­pe­lij­ke en weten­schap­pe­lij­ke agen­da.

Vita­mi­ne G(roen)
Sinds 2003 com­bi­neert Van den Berg toe­ge­past onder­zoek bij Alter­ra en weten­schap­pe­lijk onder­zoek bij Wage­nin­gen Uni­ver­si­ty. Bin­nen het NWO-pro­ject ‘Vita­mi­ne G’ (waar­in G staat voor groen) werk­te zij mee aan de weten­schap­pe­lij­ke onder­bou­wing van de rela­tie tus­sen groen in de leef­om­ge­ving en gezond­heid. Daar­naast is zij actief in het ver­ta­len van weten­schap­pe­lij­ke ken­nis over natuur­be­le­ving en gezond­heid in prak­ti­sche advie­zen en richt­lij­nen. Gere­geld geeft zij pre­sen­ta­ties en inter­views over thema’s als het belang van natuur voor de ont­wik­ke­ling van kin­de­ren, de bij­dra­ge van tui­nie­ren aan gezond ouder wor­den en ont­wer­pen met bele­vings­ken­nis.

Nati­o­naal Groen­fonds
De leer­stoel wordt bekos­tigd door Nati­o­naal Groen­fonds, dat in 1994 is opge­richt door de over­heid om acti­vi­tei­ten op het gebied van natuur, bos en land­schap te faci­li­te­ren. De func­tie heeft een omvang van 0,2 fte en is onder­ge­bracht bij de basis­een­heid Cul­tu­re­le Geo­gra­fie van de Facul­teit Ruim­te­lij­ke Weten­schap­pen. Voor de rest van de tijd blijft zij in dienst van Alter­ra.

Bron:
Alter­ra WUR