Zuid-Hol­lands land­schap werkt aan een groen land­schap

De pro­vin­cie Zuid-Hol­land wil voor haar inwo­ners een gezon­de en aan­trek­ke­lij­ke leef­om­ge­ving. De kwa­li­teit en levens­vat­baar­heid van het groen land­schap zijn daar­in belang­rijk. Niet alleen nu, maar ook laten moe­ten natuur, agra­risch land­schap en recre­a­tief gebruik op een natuur­lij­ke manier samen­ko­men. Dat is de kern van het groen­be­leid van de pro­vin­cie.

Daar­om heeft de pro­vin­cie de Sub­si­die­re­ge­ling Lan­de­lijk Gebied (SLG) opge­steld, zodat er geld kan wor­den besteed aan pro­jec­ten die pas­sen in dit beleid. Pro­jec­ten die stad en land ver­bin­den en men­sen uit de stad dicht bij huis recre­a­tie­ve moge­lijk­he­den kun­nen bie­den. Deze pro­jec­ten lopen uit­een van wan­de­len, fiet­sen, en varen tot zorg­boer­de­rij­en, bed & break­fast en de pro­mo­tie van streek­pro­duc­ten.

Bezui­ni­gin­gen
Het Rijk heeft een bezui­ni­ging aan­ge­kon­digd voor het Inves­te­rings­bud­get Lan­de­lijk Gebied (ILG). Tot­dat de resul­ta­ten bekend zijn van bespre­kin­gen tus­sen Rijk en pro­vin­cies over de toe­komst van dit bud­get, gaat de pro­vin­cie voor­zich­tig om met de sub­si­die­pot­ten waar­in ILG-geld zit. Van­daar dat deze onder­de­len in de sub­si­die­re­ge­lin­gen voor­lo­pig geen sub­si­die kan wor­den aan­ge­vraagd.

Samen­wer­ken
In het coa­li­tie­ak­koord van het nieu­we col­le­ge is onder ande­re het ver­min­de­ren van sub­si­dies opge­no­men. Wat dit pre­cies bete­kent voor de SLG is nog niet bekend. Wel is dui­de­lijk dat de pro­vin­cie graag in samen­wer­king met inwo­ners, maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties en markt­par­tij­en alle moge­lijk­he­den voor de uit­voe­ring van het groen­be­leid onder­zoekt.

Bron:
Pro­vin­cie Zuid-Hol­land

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.