Rot­ter­dam zet zich in voor ver­groen­de school­plei­nen

Het Rot­ter­dams col­le­ge zet zich in voor groe­ne school­plei­nen. Dit moet eraan bij­dra­gen dat gezin­nen pret­tig kun­nen wonen in de stad. De inzet is gericht op aan­trek­ke­lij­ke gezins­wo­nin­gen, goe­de scho­len, meer groen in de wijk en scho­ne stra­ten waar kin­de­ren vei­lig bui­ten kun­nen spe­len. Het eer­ste speel- en leer­plein in Rot­ter­dam is inmid­dels geo­pend. Het […]

Kin­der­zen­der Nic­ke­lo­de­on gaat op Bui­ten­speel­dag 2016 op zwart

Op woens­dag 8 juni orga­ni­se­ren Jan­tje Beton en  kin­der­zen­der Nic­ke­lo­de­on samen de jaar­lijk­se Bui­ten­speel­dag. Er wor­den die dag door heel Neder­land voor ruim 90.000 kin­de­ren bui­ten­speel­ac­ti­vi­tei­ten opge­zet. Het kanaal van Nic­ke­lo­de­on gaat tij­dens de Bui­ten­speel­dag ’s mid­dags van­af 13:00 uur op zwart om alle kin­de­ren te sti­mu­le­ren om naar bui­ten te gaan. Jan­tje Beton en Nic­ke­lo­de­on […]

600 gra­tis bloem­bol­len­pak­ket­ten voor basis­scho­len

Van­af nu kun­nen basis­scho­len zich inschrij­ven voor een gra­tis bloem­bol­len­pak­ket van Bulbs4Kids. Bulbs4Kids is een inter­na­ti­o­na­le cam­pag­ne voor basis­school­kin­de­ren om kin­de­ren op een inter­ac­tie­ve en span­nen­de manier ken­nis te laten maken met de natuur. Er zijn 600 pak­ket­ten beschik­baar voor Neder­land­se basis­scho­len. Groen is gezond Steeds meer onder­zoe­ken beves­ti­gen de posi­tie­ve invloed van natuur op de gezond­heid. […]

Amster­dam­se basis­school heeft fruit­dool­hof

Voor het pro­ject Fruit4Schools van Wage­nin­gen UR zijn in het Amster­dam­se stads­deel Oost bij ver­schil­len­de basis­scho­len mini­boom­gaard­jes aan­ge­legd. Op het school­plein van de Nel­son Man­de­la­school in de Trans­vaal­buurt werd onlangs ook een boom­gaard geo­pend. Op het school­plein is een prach­ti­ge fruit­boom­gaard in de vorm van een dool­hof aan­ge­legd. De fruit­dool­hof werd op 22 maart fees­te­lijk […]

Speel­tuin brengt kin­de­ren in Trans­vaal in con­tact met natuur

In de Stads­boer­de­rij Woe­li­ge Stal in de wijk Trans­vaal is een Groe­ne Speel­tuin aan­ge­legd. Woens­dag werd deze geo­pend door stads­deel­di­rec­teur Marc Prins. De Groe­ne Speel­tuin is een uit­brei­ding van de speel­toe­stel­len die er al ston­den. “We heb­ben een ont­dek­tuin waar we met kin­de­ren wil­len tui­nie­ren, een even­wichts­balk, een zand­bak en een hut van wil­gen­tak­ken die […]

Natuur­rij­ke omge­ving van essen­ti­eel belang voor een gezon­de jeugd

Maakt groen in de omge­ving van kin­de­ren echt het ver­schil om gezond op te groei­en, of maakt het niet zoveel uit? Weten­schap­pers zeg­gen in een arti­kel in de Volks­krant onaf­han­ke­lijk van elkaar dat een natuur­rij­ke omge­ving heel belang­rijk is voor een gezon­de jeugd. Maar voor­al als de omlig­gen­de natuur uit­no­digt om te recre­ë­ren. Het klinkt […]

Meer bomen voor groe­ne­re school­plei­nen

De pro­vin­cie Over­ijs­sel begon van­daag op de nati­o­na­le Boom­feest­dag de cam­pag­ne “Bomen voor groe­ne­re school­plei­nen”. Met deze cam­pag­ne wor­den dit jaar op of in de omge­ving van school­plei­nen van basis­scho­len in Over­ijs­sel 500 laan­bo­men geplant. Het doel is om de schoolom­ge­ving van kin­de­ren groe­ner te maken. De cam­pag­ne, die wordt geco­ör­di­neerd door Natuur en Mili­eu […]

Ver­ti­ca­le bos­sen ver­schij­nen in Amster­dam, Arn­hem en Rot­ter­dam

Op Boom­feest­dag woens­dag a.s. 16 maart gaan school kin­de­ren in Amster­dam, Arn­hem en Rot­ter­dam bomen in bak­ken plan­ten en deze ver­de­len op de bal­kons van flats om zo ver­ti­ca­le bos­sen te bou­wen. Voor iede­re boom op het bal­kon wordt er ook min­stens 1 in een ont­wik­ke­lings­land geplant om land­schap te res­tau­re­ren. Tege­lijk met de kin­de­ren […]

Eer­ste scho­len star­ten met pro­ject moes­tui­nie­ren

De eer­ste vijf scho­len in Ede die komend voor­jaar gaan moes­tui­nie­ren zijn bekend. De Fran­sis­cus­school, de Klei­ne Prins, de Reho­bo­th­school, de Vuur­steen en de Konin­gin Bea­trix­school uit Ede star­ten woens­dag 9 maart met een work­shop voor leer­krach­ten en bege­lei­ders. Daar­na kun­nen zij aan de slag met het zaai­en en moes­tui­nie­ren in spe­ci­a­le bak­ken of in […]