Rot­ter­dam zet zich in voor ver­groen­de school­plei­nen

Het Rot­ter­dams col­le­ge zet zich in voor groe­ne school­plei­nen. Dit moet eraan bij­dra­gen dat gezin­nen pret­tig kun­nen wonen in de stad. De inzet is gericht op aan­trek­ke­lij­ke gezins­wo­nin­gen, goe­de scho­len, meer groen in de wijk en scho­ne stra­ten waar kin­de­ren vei­lig bui­ten kun­nen spe­len. Het eer­ste speel- en leer­plein in Rot­ter­dam is inmid­dels geo­pend. Het school­plein is van basis­school De Fon­tein. Dat meldt gemeen­te Rot­ter­dam.
Het nieu­we speel- en leer­plein van De Fon­tein is een groe­ne oase met vol­op speel- en leer­mo­ge­lijk­he­den voor kin­de­ren. De leer­lin­gen en wet­hou­der Schnei­der van Ste­de­lij­ke ont­wik­ke­ling en Inte­gra­tie heb­ben het ver­groen­de school­plein woens­dag 1 juni geo­pend. “Een groen school­plein is, naast een fij­ne plaats om lek­ker te spe­len en bewe­gen, goed voor het bewust­zijn van de natuur. Het is een extra les­lo­kaal en een extra speel­ruim­te voor de wijk. Ik hoop dat de kin­de­ren er veel gebruik van gaan maken. Ook in de avond en in het week­end”, aldus Schnei­der. Later dit jaar zul­len er nog een aan­tal school­plei­nen op de schop wor­den geno­men en ver­groend.
Uit een pilot op Rot­ter­dam­se scho­len bleek eer­der al dat kin­de­ren zich blij­er voe­len op een groen school­plein. Het zou zelfs het pes­ten ver­min­de­ren. Uit de pilot bleek dat 40 pro­cent van de kin­de­ren zich blij voelt op een grijs school­plein, maar op een groen school­plein stijgt dit naar 87 pro­cent.
Bron: nati­o­na­le onder­wijs­gids