Ver­ti­ca­le bos­sen ver­schij­nen in Amster­dam, Arn­hem en Rot­ter­dam

Op Boom­feest­dag woens­dag a.s. 16 maart gaan school kin­de­ren in Amster­dam, Arn­hem en Rot­ter­dam bomen in bak­ken plan­ten en deze ver­de­len op de bal­kons van flats om zo ver­ti­ca­le bos­sen te bou­wen. Voor iede­re boom op het bal­kon wordt er ook min­stens 1 in een ont­wik­ke­lings­land geplant om land­schap te res­tau­re­ren. Tege­lijk met de kin­de­ren in Neder­land gaan de kin­de­ren van de Hiber Pri­ma­ry School in Ethio­pie ook bomen plan­ten! Wie weet lukt het zelfs om Sky­pe con­tact te krij­gen al is dat bij Sky­pe natuur­lijk altijd een gro­te ver­as­sing.
Door op zoveel moge­lijk bal­kons een boom te plaat­sen ver­an­derd het aan­zicht van een flat in een groen ver­ti­caal bos. Een unie­ke wij­ze van het ver­groe­nen van ste­den. Niet alleen wor­den flats groe­ner ook wij­ken wor­den leef­baar­der en de lucht­kwa­li­teit ver­be­tert. Bomen ver­fraai­en niet alleen het aan­zicht van grij­ze en grau­we flats, ze zor­gen ook voor scho­ne­re lucht.
Naast het ver­groe­nen van flats en het ver­be­te­ren van de lucht­kwa­li­teit betrekt Urban Street Forest voor­al jon­ge kin­de­ren bij het pro­ject. Kin­de­ren van loka­le basis­scho­len hel­pen mee met het pot­ten van boom­pjes en bie­den ze aan aan bewo­ners. Een mooi leer­mo­ment voor kin­de­ren. “We hopen kin­de­ren bewust te maken van hun leef­om­ge­ving en de waar­de van groen daar­in. Veel ste­den zijn een opeen­sta­pe­ling van beton en asfalt, met Urban Street Forest pro­be­ren we kin­de­ren bewust te maken van de posi­tie­ve invloed van bomen.”
Het lijkt als­of het plan­ten van boom­pjes op bal­kons het belang­rijk­ste is waar Urban Street Forest om draait. Maar niets is min­der waard. Het ini­ti­a­tief is bedoeld als oplos­sing tegen ver­woes­tij­ning van land­schap­pen in ont­wik­ke­lings­lan­den. Voor elke boom op een bal­kon wordt min­stens één boom geplant in een ont­wik­ke­lings­land. Op die manier draagt Urban Street Forest bij aan de res­tau­ra­tie van land­schap­pen. De Groen Goud docu­men­tai­re van de VPRO laat zien hoe belang­rijk het is om samen met boe­ren te vech­ten tegen woes­tijn­vor­ming. Het Chi­ne­se Loess­pla­teau is zo in 15 jaar omge­to­verd van een ver­woes­tijnd gebied naar een groen gebied waar weer land­bouw moge­lijk is.
Urban Street Forest is een nieuw ini­ti­a­tief dat in 2014 in Amster­dam is gelan­ceerd. Dit jaar breidt het ini­ti­a­tief zich uit naar Rot­ter­dam en Arn­hem. Maar ook over de grens krijgt het ini­ti­a­tief voet aan de grond. Urban Street Forest is een ver­ti­caal bos aan het voor­be­rei­den in Ber­lijn en is uit­ge­no­digd in Keu­len om daar ook een ver­ti­caal bos aan te plan­ten en er zijn geprek­ken om ook in Parijs een ver­ti­ca­le bos aan te leg­gen.
Het idee is ont­staan in Hoge­school Laren­stein tij­dens een gast­col­le­ge van Dr. Prem Bindra­ban, oud advi­seur van Kofi Anan op het gebied van bestrij­ding van woes­tijn­vor­ming. Toen is er bij Urban Street Fores­ter Ray­mond Brou­wers het zaad­je geplant dat vech­ten tegen woes­tijn­vor­ming heet en dit zaad­je groeit nog steeds!
In Arn­hem en Rot­ter­dam gaan de school­kin­de­ren op 16 maart van 9:30 tot onge­veer 12:30 aan de slag. In Amster­dam gaan de kin­de­ren van de Fiep Wes­ten­dorp­s­chool om 12.30 begin­nen aan de flat bij de Over­schie­straat. In Rot­ter­dam bij woon­ge­meen­schap ’t Otje met behulp van de basis­school de Tri­an­gel en in Arn­hem wordt de flat aan de Oude Kraan met behulp van de Basis­school ASV ver­groend.