Meer bomen voor groe­ne­re school­plei­nen

De pro­vin­cie Over­ijs­sel begon van­daag op de nati­o­na­le Boom­feest­dag de cam­pag­ne “Bomen voor groe­ne­re school­plei­nen”. Met deze cam­pag­ne wor­den dit jaar op of in de omge­ving van school­plei­nen van basis­scho­len in Over­ijs­sel 500 laan­bo­men geplant. Het doel is om de schoolom­ge­ving van kin­de­ren groe­ner te maken.
De cam­pag­ne, die wordt geco­ör­di­neerd door Natuur en Mili­eu Over­ijs­sel, past bij ande­re pro­jec­ten van de pro­vin­cie zoals de Cool Natu­re speel­plaat­sen en de Groen, Groe­ner, Groenst pro­jec­ten die tot doel heb­ben om kin­de­ren meer in aan­ra­king te bren­gen met natuur.
Gede­pu­teer­de  Hes­ter Maij voor land­bouw, natuur en cul­tuur, wet­hou­der Ed Anker van Zwol­le en twee kin­de­ren van basis­school De Vlie­ger in Zwol­le plant­ten ter gele­gen­heid van de Boom­feest­dag samen een boom bij de school. Dit was tevens het start­sein voor de cam­pag­ne “Bomen voor groe­ne­re school­plei­nen”. “Kin­de­ren heb­ben niet over­al gemak­ke­lijk toe­gang tot een groe­ne omge­ving met bij­voor­beeld bomen en waar ze kun­nen spe­len. Ook op en rond­om veel school­plei­nen kan het best nog wat groe­ner. Het is erg belang­rijk voor kin­de­ren dat ze ook in school­tijd gemak­ke­lijk kun­nen ont­span­nen in het groen. Van­daar deze cam­pag­ne. We hopen dat veel Over­ijs­sel­se scho­len zich aan­mel­den voor een boom en dat de gemeen­ten mee wil­len wer­ken bij de aan­plant van de bomen.” Uit onder­zoek in 2015 blijkt dat veel inwo­ners van Over­ijs­sel behoef­te heb­ben aan meer groen en natuur in hun woon­om­ge­ving. Voor­al kin­de­ren zou­den moe­ten kun­nen spe­len in het groen.
Aan­mel­den voor een boom
De pro­vin­cie finan­ciert de aan­schaf van de bomen. De bomen zijn, tot een maxi­mum van vijf per school, beschik­baar zolang de voor­raad strekt. Scho­len kun­nen zich via de web­si­te van Natuur en Mili­eu Over­ijs­sel aan­mel­den voor een boom. Ze krij­gen een vou­cher voor de bomen die de school dan zelf aan­schaft. Het is de bedoe­ling dat de school zelf de aan­plant regelt via spon­so­ren of de gemeen­te. Indien gewenst kan Natuur en Mili­eu Over­ijs­sel voor de school con­tact opne­men met de gemeen­te over zaken als de plant­lo­ca­tie en de finan­cie­ring. Naast de bij­dra­ge van de pro­vin­cie spon­sort de fir­ma Twen­ce de scho­len met een extra bij­dra­ge.
bron: brugnieuws.nl