Eer­ste scho­len star­ten met pro­ject moes­tui­nie­ren

De eer­ste vijf scho­len in Ede die komend voor­jaar gaan moes­tui­nie­ren zijn bekend. De Fran­sis­cus­school, de Klei­ne Prins, de Reho­bo­th­school, de Vuur­steen en de Konin­gin Bea­trix­school uit Ede star­ten woens­dag 9 maart met een work­shop voor leer­krach­ten en bege­lei­ders. Daar­na kun­nen zij aan de slag met het zaai­en en moes­tui­nie­ren in spe­ci­a­le bak­ken of in de eigen school­tuin.
Gedu­ren­de het hele voor­jaar zijn de leer­lin­gen in de weer met hun plan­ten: zaai­en, water geven, dun­nen, onkruid wie­den en uit­ein­de­lijk oog­sten. Zo leren de kin­de­ren al doen­de over de ver­zor­ging, de groei en de opbrengst van de plan­ten in de moes­tuin. En erva­ren ze hoe je je eigen voed­sel kunt ver­bou­wen.
De scho­len wor­den onder­steund door NME cen­trum Het Groe­ne Wiel uit Wage­nin­gen. Het Groe­ne Wiel ver­zorgt de work­shop voor leer­krach­ten en geeft alle scho­len indi­vi­du­e­le bege­lei­ding. Daar­naast ont­van­gen de deel­ne­men­de scho­len een mate­ri­aal­pak­ket: kweek­bak­ken, zaden, gereed­schap en les­ma­te­ri­aal. Daar­mee kun­nen zij een vrucht­baar voor­jaar tege­moet zien.
Veel kin­de­ren ken­nen groen­ten en fruit uit de super­markt, vaak zelfs al gesne­den en ver­pakt in een zak. Ze heb­ben geen idee van de her­komst van ons voed­sel. De gemeen­te Ede vindt het belang­rijk dat kin­de­ren betrok­ken raken bij onze voed­sel­pro­duc­tie en dat zij gezond(er) gaan eten. Daar­om wil de gemeen­te­raad dat alle kin­de­ren in Ede de kans krij­gen in een school­moes­tuin te wer­ken.
Het pro­ject Moes­tui­nie­ren start dit voor­jaar start en is een begin. Na de zomer wordt beslo­ten hoe het pro­ject een ver­volg krijgt zodat veel meer Ede­se kin­de­ren in een school­moes­tuin kun­nen gaan wer­ken.
Bron: edestad.nl