Kin­der­zen­der Nic­ke­lo­de­on gaat op Bui­ten­speel­dag 2016 op zwart

Op woens­dag 8 juni orga­ni­se­ren Jan­tje Beton en  kin­der­zen­der Nic­ke­lo­de­on samen de jaar­lijk­se Bui­ten­speel­dag. Er wor­den die dag door heel Neder­land voor ruim 90.000 kin­de­ren bui­ten­speel­ac­ti­vi­tei­ten opge­zet. Het kanaal van Nic­ke­lo­de­on gaat tij­dens de Bui­ten­speel­dag ’s mid­dags van­af 13:00 uur op zwart om alle kin­de­ren te sti­mu­le­ren om naar bui­ten te gaan.
Jan­tje Beton en Nic­ke­lo­de­on heb­ben in aan­loop naar de Bui­ten­speel­dag gemeen­tes, buurt­ver­e­ni­gin­gen, ouders en scho­len opge­roe­pen alles uit de kast te trek­ken om bui­ten­speel­ac­ti­vi­tei­ten samen met kin­de­ren te beden­ken. En daar is ook dit jaar mas­saal gehoor aan gege­ven. Op 8 juni aan­staan­de kun­nen 90.000 kin­de­ren sur­vi­val­ba­nen bestor­men, vlot­ten bou­wen of een ouder­wet­se krui­wa­gen­ra­ce hou­den. Tij­dens de Bui­ten­speel­dag kan het alle­maal!
Kin­de­ren den­ken mee
Ook dit jaar heb­ben kin­de­ren voor zelf bedach­te acti­vi­tei­ten sub­si­die bij Jan­tje Beton aan­ge­vraagd. Er zijn hele cre­a­tie­ve aan­vra­gen gedaan. Van cir­cus acts en buik­schui­ven, tot com­pleet uit­ge­werk­te acti­vi­tei­ten bin­nen het the­ma reis om de wereld. Dat wordt weer dol­le pret!
NDSM-werf
Op de NDSM-werf in Amster­dam-Noord wordt het hoof­de­ve­ne­ment van de Bui­ten­speel­dag gehou­den. Hier wor­den ver­schil­len­de acti­vi­tei­ten geor­ga­ni­seerd en zal tevens de Chi­quita & Nic­ke­lo­de­on Speel­plaats te vin­den zijn, vol ver­schil­len­de acti­vi­tei­ten die te maken heb­ben met de cen­tra­le thema’s ple­zier, spe­len en bewe­ging. De ver­schil­len­de acti­vi­tei­ten nemen de kin­de­ren mee op een reis vol avon­tuur, zoals de Bana­nen Berg, Bana­nen Bas­ket­ball, Bun­gee Ren­nen en Dis­co Ana­nas. De speel­plaats is op zo’n manier gemaakt dat de kin­de­ren con­stant actief en cre­a­tief bezig zijn.
Bui­ten­spe­len must voor ieder kind!
Wat is er leu­ker voor kin­de­ren dan avon­tuur­lijk bui­ten­spe­len met vriend­jes? Bui­ten gaat een nieu­we wereld voor hen open en tij­dens het spe­len leg­gen ze een ste­vi­ge basis voor later. Bui­ten­spe­len lijkt van­zelf­spre­kend, maar dat is het niet. Maar liefst 1 op de 5 kin­de­ren speelt niet of slechts één keer per week vrij bui­ten. En dat ter­wijl bui­ten­spe­len kin­de­ren vro­lijk en blij maakt. En nog belang­rij­ker: bui­ten­spe­len prik­kelt de fan­ta­sie en is goed voor de soci­a­le vaar­dig­he­den, gezond­heid en moto­riek. Juist in een tijd waar­in 80% van de kin­de­ren niet genoeg beweegt en veel speelom­ge­vin­gen zijn ver­armd, kan er niet vol­doen­de aan­dacht naar uit­gaan.