Inves­te­ren in groen: gezond­heids­winst voor ieder­een

In een oproep aan het nieu­we kabi­net geven bestuur­ders uit de sec­tor aan dat er veel gezond­heids­winst is te beha­len door gebruik te maken van groen in ste­de­lij­ke gebie­den. Dat levert een for­se ver­min­de­ring op van de zorg­kos­ten. De kos­ten van de gezond­heids­zorg nemen fors toe. Voor de sec­tor aan­lei­ding om na te den­ken over […]

Wet­hou­der Den Haag: ‘Inves­te­ren in groen geeft hoog ren­de­ment’

De gemeen­te Den Haag heeft er in een eco­no­misch moei­lij­ke peri­o­de voor geko­zen om te inves­te­ren in het groen. Voor San­der Dek­ker, wet­hou­der van Finan­ci­ën, is de keus om te inves­te­ren in de open­ba­re ruim­te een logi­sche beslis­sing. “Als je door te inves­te­ren een stad eco­no­misch krach­tig en ook aan­trek­ke­lijk kunt maken, is het een […]

Inves­te­ren in groe­ne stad goed voor gezond­heid en gezond­heids­bud­get

De aan­leg van meer groen in ste­de­lij­ke gebie­den kan een bespa­ring ople­ve­ren van €65 mil­joen op het bud­get voor de volks­ge­zond­heid. Meer groen kan er ook voor zor­gen dat werk­ne­mers zich min­der vaak ziek mel­den, wat een bespa­ring van €328 mil­joen ople­vert. Dat blijkt uit onder­zoek van KPMG, dat is ver­richt in opdracht van het […]

“Over­heid en bur­ger samen inves­te­ren in groen voor hit­te­be­sten­di­ge ste­den”

Kli­maat­ver­an­de­ring kan in ste­de­lijk gebied tot onder ande­re extre­me hit­te en over­ma­ti­ge neer­slag lei­den. Meer groen draagt in peri­o­den van extre­me hit­te bij aan min­der hit­te­over­last in ste­den. Het is dan ook raad­zaam voor gemeen­ten om maat­re­ge­len te nemen waar­mee de stad kli­maat­be­sten­dig wordt gemaakt. Ook bur­gers kun­nen hier­aan bij­dra­gen. Voor bei­de par­tij­en geldt dat […]

Ble­ker: “Inves­te­ren in De Groe­ne Stad is inves­te­ren in gezon­de eco­no­mie”

In het maga­zi­ne Flo­ra Cul­tu­re Inter­na­ti­o­nal van juli/augustus is een spe­ci­al opge­no­men over The Green City onder de noe­mer The Green City Post. Het voor­woord in deze spe­ci­al is geschre­ven door staats­se­cre­ta­ris Henk Ble­ker van het minis­te­rie van EL&I. Ble­ker bena­drukt in deze spe­ci­al dat het open­baar groen geen geld kost, van­we­ge de eco­no­mi­sche en […]

Stads­be­stuur Bil­zen wil €27 mil­joen inves­te­ren in De Groe­ne Stad

Het col­le­ge van de Bel­gi­sche plaats Bil­zen wil in het jaar­ac­tie­plan inzet­ten op een groe­ne stad en voor­ziet het €27 mil­joen aan inves­te­rin­gen. “Op het vlak van open­ba­re wer­ken en infra­struc­tuur zet­ten we in 2011 extra in op het onder­houd van de wegen, gebou­wen en groen. We mik­ken op het con­cept ‘De Groe­ne Stad’. Met […]

‘Crisis is kans voor kwa­li­teits­slag in de bouw’ plei­dooi voor inves­te­ren in groen

Op het con­gres Bouw­ste­nen gemeen­te­lijk groen­be­leid hield Elco Brink­man, voor­zit­ter van Bou­wend Neder­land, een plei­dooi voor meer aan­dacht voor de groe­ne kwa­li­teit van de leef­om­ge­ving. Bezui­ni­gen op de inrich­ting van de open­ba­re ruim­te is een zeer beden­ke­lij­ke ont­wik­ke­ling. Ook Kees Jan de Vet, lid direc­tie­raad Ver­e­ni­ging Neder­land­se Gemeen­ten, bena­druk­te dat inves­te­ren in kwa­li­teit zich juist […]

Bezui­ni­gen? Inves­te­ren in groen!

De Bomenstich­ting en Hoge­school Van Hall Laren­stein orga­ni­se­ren op 2 decem­ber het mid­dag­con­gres ‘Bouwstenen gemeen­te­lijk groen­be­leid’. Toon­aan­ge­ven­de spre­kers laten ieder van­uit hun eigen invals­hoek zien waar nú kan­sen lig­gen voor het bou­wen aan een duur­za­me groe­ne leef­om­ge­ving. Het con­gres is bedoeld voor pro­fes­si­o­nals in het groen, zoals bestuur­ders, beleids­amb­te­na­ren, (landschaps)architecten, bouw­be­drij­ven en boom­spe­ci­a­lis­ten.     […]

Ondanks financiële krap­te blijft Utrecht inves­te­ren in groen

Het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders van Utrecht is voort­va­rend aan de slag gegaan met het in april vast­ge­stel­de col­le­ge­pro­gram­ma. De pro­gram­ma­be­gro­ting 2011 is een goe­de financiële ver­ta­ling van de afspra­ken en de ambi­ties die in het col­le­ge­pro­gram­ma 2010–2014 zijn vast­ge­legd. Zo is er meer ruim­te voor groen dan voor­heen in een pro­gram­ma­be­gro­ting. Groe­ne stadGroen­Links […]

Inves­te­ren in groen is inves­te­ren in leef­baar­heid

Bezui­ni­gen. Dat is het over­heer­sen­de the­ma van de lan­de­lij­ke ver­kie­zin­gen op 9 juni. Het groen is dan vaak als eer­ste de klos. En dat is onte­recht. Inves­te­rin­gen in sim­pe­le, dat wil zeg­gen onder­houds­vrien­de­lij­ke, en betaal­ba­re plan­nen als groe­ne daken, post­ze­gel­par­ken en natuur­speel­plek­ken dra­gen bij aan een leef­ba­re en duur­za­me woon­om­ge­ving en vor­men een sti­mu­lans voor […]