Berichten

In een oproep aan het nieuwe kabinet geven bestuurders uit de sector aan dat er veel gezondheidswinst is te behalen door gebruik te maken van groen in stedelijke gebieden. Dat levert een forse vermindering op van de zorgkosten.
De kosten van de gezondheidszorg nemen fors toe. Voor de sector aanleiding om na te denken over nog onbenutte mogelijkheden om die kosten meer in de hand te houden. En dat kan, betogen bestuurders van GGD Nederland, zorgverzekeraar Menzis, Ziekenhuis Gelderse Vallei, het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, Big Move, Trimbos instituut en Alterra Wageningen UR. Door gebruik te maken van de kracht van groen is, vooral in stedelijke gebieden, veel gezondheidswinst te behalen. Dat levert een forse vermindering op van de druk op de gezondheidszorg. Minder kosten voor ziekteverzuim, een betere algemene gezondheid en minder risico’€™s op welvaartsziekten. Een win-win situatie dus.
Meer aandacht te geven aan preventie
Het wordt hoog tijd om serieus te gaan investeren in gezondheid. Daar valt veel te halen: een verbetering van de kwaliteit van leven, gezondere leefstijl, economische voordelen, sociale cohesie en een hogere kwaliteit van de omgeving. Half september hebben in dit kader consumenten, patiënten, zorgaanbieders, zorgverleners en zorgverzekeraars gezamenlijk een toekomstagenda voor de zorg aangeboden aan politiek en samenleving. Een agenda die tegemoet komt aan de politieke en maatschappelijke wens van kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Voorgesteld wordt om meer aandacht te geven aan preventie en om gezond gedrag te stimuleren. Het gaat daarbij niet alleen om een dagelijks rondje joggen of een wekelijks bezoekje aan een sportschool om een beginnend buikje weg te werken. Het gaat ook om het terugdringen van welvaartsziekten€™ als depressies, obesitas en hoge bloeddruk. Depressie is de grootste oorzaak van verzuim. Ziekteverzuim als gevolg van psychische aandoeningen kost de samenleving jaarlijks 2,7 miljard euro. Overgewicht gaat ook gepaard met hoge kosten voor de gezondheidszorg, namelijk 1,2 miljard per jaar. Daarnaast draagt overgewicht bij aan arbeidsverzuim, waarvan de kosten door VNO/NCW op 600 miljoen euro per jaar worden geschat.
Van buiten word je beter
De laatste jaren zijn er vanuit de omgevingspsychologie steeds meer aanwijzingen dat een groene en natuurlijke omgeving een positieve uitwerking heeft op de gezondheid van mensen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek van het Wageningse onderzoekinstituut Alterra, dat in 2000 de discussie hierover al aanzwengelde in het essay Van buiten word je beter€™. Nationaal en internationaal onderzoek wijst verder op een positieve correlatie tussen de nabijheid van natuur en de gezondheid van mensen. Deze relatie verloopt via verschillende wegen. Groen vangt fijn stof af en reduceert hittestress. Dat laatste wordt steeds belangrijker, omdat de temperaturen in de stad mede door klimaatverandering en verstening steeds hoger oplopen. Groen nodigt op zichzelf al uit tot een gezondere leefstijl, zoals wandelen en fietsen, een ommetje maken of sporten. Met name bij kinderen en bij jongeren tussen 12 en 17 is er steeds meer bewijs voor een positieve relatie tussen bewegen en de aanwezigheid van voldoende groen in de omgeving. De aanwezigheid van groen blijkt ook gepaard te gaan met meer sociale samenhang in een buurt. Verder is uit onderzoek bekend dat groen stress reduceert en de concentratie bevordert. En verrassend: de  positieve effecten van de nabijheid van groen op de gezondheid blijken het grootst voor mensen die veel thuis zijn, zoals thuis werkende vrouwen en ouderen, en voor mensen met lage inkomens en opleiding.
Wandelen beter dan medicijnen
Mensen die wonen in een gezonde omgeving voelen zich niet alleen gezonder, ze komen ook minder bij de huisarts. Uit diagnoses van huisartsen onder meer dan 300.000 mensen in Nederland bleek dat van de 24 ziektebeelden er 18 beduidend minder voorkwamen in een omgeving met groen op minder dan 1 km van het woonhuis, met name angststoornissen en depressieve klachten. Bij kinderen gold dit effect nog sterker. Maar ook gezondheidsproblemen als hoge bloeddruk, hartklachten, rug- en nekklachten, ademhalingsproblemen, darmstoornissen, migraine en duizeligheid doen zich minder vaak voor in groene omgevingen. Uit onderzoek van het VUmc blijkt dat actief bewegen het optreden van dementie tot wel tien jaar uitstelt. Onderzoek naar de effectiviteit van geneesmiddelen laat zien dat voor lichte gevallen van psychische klachten een half uur wandelen buiten vaak effectiever is dan de medicijnen. Daarnaast zijn er ook veel aanwijzingen dat zieke mensen sneller herstellen in een groene omgeving. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat het aantal ligdagen in het ziekenhuis minder wordt als de zieke uitzicht heeft op groen.
Miljardenbesparing mogelijk
De economische baten van natuur op gezondheid kunnen groot zijn. Adviesbureau KPMG heeft recent, op basis van onderzoek in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer, een eerste economische vertaling gemaakt van het effect van een groene omgeving op gezondheid. €œInvesteren in groen leidt tot forse besparingen op zorgkosten en ziekteverzuim,luidt de hoofdconclusie van dit rapport. Op basis van berekeningen, wetenschappelijke kennis en statistieken komt KPMG tot de conclusie dat door 10 procent meer groen in Bos en Lommer jaarlijks alleen al 800.000 euro kan worden bespaard op de kosten van verzuim en zorg voor depressieve patiënten. Een voorzichtige opschaling van het effect van meer groen naar de omgeving van 10 miljoen mensen, laat zien dat er dan sprake is van een besparing van 400 miljoen euro. Het grootste deel hiervan bestaat uit minder verzuimkosten, omdat jaarlijks 50.000 mensen minder ziek worden. En onlangs nog berekende adviesbureau Cap Gemini in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken dat een daling van het ziekteverzuim met 1 procent alle Nederlandse bedrijven samen jaarlijks 2,6 miljard euro aan kosten scheelt. Gezonde werknemers zorgen bovendien voor een hogere productiviteit. Een toename hiervan met 1 procent door duurzaam werken is goed voor 6 miljard euro extra per jaar. Ondanks deze en vele andere wetenschappelijke aanwijzingen wordt er in het overheidsbeleid en de medische wereld echter nog weinig gebruik gemaakt van de gezondheidsbevorderende effecten van groen.
Kabinet aan zet
De ondertekenaars van deze brief zijn ervan overtuigd dat investeren in groen een goed middel is om de arbeidsproductiviteit en de gezondheid van de Nederlandse bevolking op peil te houden. Zo kan er bezuinigd worden zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit of toegankelijkheid van de zorg. Een nieuw kabinet kan daartoe een aanzet geven. Investeren in groen loont echt. Niet alleen door het bestaande groen toegankelijker en meer geschikt te maken voor allerlei vormen van gebruik, maar ook door meer groen aan te leggen in de steden en in hun directe omgeving. Daarnaast door vanuit de gezondheidszorg gericht in te zetten op €˜natuur op recept€™. Een doordacht en verantwoord beleid op het gebied van de volksgezondheid is per definitie een beleid dat zich niet alleen richt op kostenbeperking, maar vooral op de samenhang tussen gezondheid en de kwaliteit van de leefomgeving.
Bovenstaande oproep aan het nieuwe kabinet is ondertekend door de volgende directeuren c.q. leden van de Raad van Bestuur:

 • Laurent de Vries (GGD Nederland)
 • Ruben Wenselaar (Menzis)
 • Diederic Klapwijk (Ziekenhuis Gelderse Vallei)
 • Remco Boer (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen)
 • Louis Overgoor (Big Move)
 • Jan Walburg (Trimbos instituut)
 • Kees Slingerland (Alterra, Wageningen UR)

Bron:
GGD Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 

De gemeente Den Haag heeft er in een economisch moeilijke periode voor gekozen om te investeren in het groen. Voor Sander Dekker, wethouder van Financiën, is de keus om te investeren in de openbare ruimte een logische beslissing. “Als je door te investeren een stad economisch krachtig en ook aantrekkelijk kunt maken, is het een investering met een hoog rendement.” 

“In Den Haag staan we inderdaad voor een behoorlijke opgave”, zegt Dekker. “Er moet simpelweg 150 miljoen euro worden bezuinigd. Aan het begin van deze collegeperiode in 2010 hebben we keuzes gemaakt, keuzes waarin we juist wilden investeren in plaats van bezuinigen. Van die 150 miljoen wordt honderd miljoen bezuinigd om tegenvallende inkomsten op te vangen en vijftig miljoen om te investeren in zaken die we belangrijk vinden. Een deel van die investeringen is vastgelegd in het collegeakkoord, de rest is later afgesproken. 

Tien miljoen extra naar groen
De keuze voor investeren in het groen was een belangrijk deel van onze beslissing. Opgeteld gaat er deze periode tien miljoen extra naar onderhoud groen, aanplant van duizenden bomen per jaar en verbetering van parken. De reden daarvoor was heel simpel”, zegt Dekker: “In deze krappe tijden moet je bewuste, scherpe keuzes maken. Als lokale overheid moet je laten zien wat je tot je kerntaken rekent. Het goed beheren van de openbare ruimte rekent dit college daartoe. En daar sta ik dan ook voor.

Huiskamer
De openbare ruimte kun je vergelijken met een huiskamer: het is dé plek waar mensen elkaar ontmoeten. Je moet je daar goed voelen, dat is belangrijk. Goed beheerde openbare ruimte biedt de inwoners een gevoel van veiligheid en woongenot. Dat speelt ook een belangrijke rol bij de beslissing of je ergens wilt wonen, werken of je bedrijf wilt vestigen.”

Meer informatie
Lees het volledige interview met Dekker in het juninummer van De Groene Stad »
Juninummer magazine De Groene Stad »
Opvragen magazine De Groene Stad »

 

De aanleg van meer groen in stedelijke gebieden kan een besparing opleveren van €65 miljoen op het budget voor de volksgezondheid. Meer groen kan er ook voor zorgen dat werknemers zich minder vaak ziek melden, wat een besparing van €328 miljoen oplevert. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG, dat is verricht in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I).
Het is voor het eerst dat onderzoek is gedaan naar de economische waarde van investeren in natuur in relatie tot gezondheidszorg. Hoewel wetenschappelijk onderzoek aannemelijk maakt dat een ‘groene omgeving’ een gunstig effect heeft op de gezondheidstoestand van mensen, is het economisch effect daarvan nog nooit eerder berekend.
Depressie en obesitas
Op basis van 2 casestudies in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer heeft KPMG een berekening gemaakt voor heel Nederland. Onderzocht is de invloed van groen op depressies en op het voorkomen van overgewicht (obesitas) bij jongeren. KPMG heeft berekend dat bij 10% meer groen in de wijk, er 130 depressiepatienten minder zouden zijn.
Kostenbesparing
De bespaarde kosten in zorg en in ziekteverzuim komen op €800.000. Voor heel Nederland zou dit uitkomen op zo’n €400 miljoen. Het effect van groen op obesitas is minder goed te kwantificeren, hoewel het effect aannemelijk is omdat kinderen met 10% meer groen 15% meer bewegen.
Onderzoek
Het onderzoek is begeleid door een klankbordgroep met de ministeries EL&I en VWS, de GGD Amsterdam, zorgverzekeraar Menzis, TNO, RIVM, MUMC, Raad voor de Gezondheid en een huisarts. Het TEEB-onderzoek gezondheid is mede gefinancierd door de gemeente Amsterdam en is 16 mei 2012 door staatssecretaris Bleker van EL&I naar de Tweede Kamer gestuurd.
TEEB-rapporten 
Het KPMG onderzoek is het eerste in een rij van onderzoeken die het ministerie van EL&I laat doen over de economische waarde van biodiversiteit, de zogeheten TEEB-rapporten (The Economics of Ecosytems and Biodiversity).
Het doel van de studies is het verkrijgen duidelijk maken dat het loont om te investeren in groen en om verstandig om te gaan met biodiversiteit. Naast natuur en gezondheid komen er in opdracht van het rijk studies voor fysiek Nederland, Nederlandse handelsketens, het Nederlandse bedrijfsleven en Caribisch Nederland. Samen met de gemeente Apeldoorn heeft het rijk ook een TEEB Stad onderzoek lopen.
Download
TEEB-rapport: Groen, gezond en productief »

Klimaatverandering kan in stedelijk gebied tot onder andere extreme hitte en overmatige neerslag leiden. Meer groen draagt in perioden van extreme hitte bij aan minder hitteoverlast in steden. Het is dan ook raadzaam voor gemeenten om maatregelen te nemen waarmee de stad klimaatbestendig wordt gemaakt. Ook burgers kunnen hieraan bijdragen. Voor beide partijen geldt dat nu investeren in klimaatbestendigheid, in de toekomst rendeert. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM).

Gemeenten zouden met maatregelen zoals meer openbaar groen en waterbergend vermogen kunnen aanhaken bij beleidsterreinen als infrastructuur, volksgezondheid, veiligheid en duurzaamheid. Een voorbeeld van meer openbaar groen is een groene infrastructuur, zoals parken en plantsoenen. Een bijkomstigheid van openbaar groen is de onafgedekte bodem, bijvoorbeeld niet bedekt door wegen, gebouwen, enzovoort. Hierdoor wordt de capaciteit van de bodem om water te infiltreren vergroot.

Minder belasting van het riool
Voor een optimale waterberging kan de gemeente bijvoorbeeld wadi’s aanleggen die ervoor zorgen dat het riool minder wordt belast bij overmatige neerslag. Een wadi is een veelal begroeide verlaging van het maaiveld. Bij hevige regenval komt de wadi onder water te staan doordat hemelwater via de daken van omliggende gebouwen naar de wadi wordt afgevoerd.

Groene daken en geveltuintjes
Particulieren kunnen ‘groene daken’ aanleggen, of (gevel)tuintjes waarvan de bodem niet bedekt is. Subsidies voor particuliere initiatieven op dit gebied zijn hiervoor een extra stimulans.

Download het rapport Klimaatverandering in het stedelijk gebied Groen en waterberging in relatie tot de bodem »

Bron:
RIVM

——————————————————————————-

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

In het magazine Flora Culture International van juli/augustus is een special opgenomen over The Green City onder de noemer The Green City Post. Het voorwoord in deze special is geschreven door staatssecretaris Henk Bleker van het ministerie van EL&I. Bleker benadrukt in deze special dat het openbaar groen geen geld kost, vanwege de economische en maatschappelijke waarde die het vertegenwoordigt.
Bleker: Iedereen kan van De Groene Stad profiteren van de tuinbouwsector tot de burger. De initiatiefnemers ondersteun ik dan ook om De Groene Stad wereldwijd te promoten, want investeren in groene steden is investeren in een gezonde bevolking en in een gezonde economie.€
Programmatische Aanpak Green City
De special maakt onderdeel uit van de Programmatische Aanpak Green City 2011. Onder deze naam promoten Plant Publicity Holland (PPH) samen met het ministerie van
Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I), de International Association of Horticultural Producers (AIPH) en tuin- en landschapsbureau Niek Roozen bv De Groene Stad internationaal.
Interview Jan Habets
Naast het voorwoord van Bleker is er een interview opgenomen met Jan Habets, directeur van Plant Publicity Holland en een van de grondleggers van De Groene Stad, over het belang van groen voor de stedelijke omgeving.
BAM en DuraVermeer over de waarde van groen voor rood
Naast personen uit de groene sector wordt er in de special ook aandacht besteed aan de rode wereld. Wytse Algra van DuraVermeer vertelt onder meer over het 80.000 m2 grote dakpark in Rotterdam en over het groene stadhuis in Leiderdorp. Als commercieel vastgoedontwikkelaar ziet DuraVermeer heel duidelijk de commerciële waarde in van het groene product voor de bouwsector. Ook de Koninklijke BAM Groep benadrukt in de special het belang van groen voor onder meer de infrastructuurtak. €œEen groene afscheiding langs de snelweg zorgt voor de afname van fijn stof, maar voorkomt bijvoorbeeld ook vervuiling door graffiti.€
Amsterdam: €œInvesteren in groen is investeren in de economie€
In The Green City Post geeft de gemeente Amsterdam aan dat investeren in groen investeren in de economie is. Piet Eilander, teamleider Groen, Ecologie, Stedelijke Recreatie en Water: Groen maakt niet alleen het woonklimaat aantrekkelijker, het blijkt tevens een belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven. Onderzoek laat zien dat van de mensen met een eigen bedrijf 46% zegt dat de aanwezigheid van een park een belangrijke reden is geweest om de onderneming op een bepaalde plek te vestigen.
De Groene Stad als brandingstrategie
Mede-initiatiefnemers AIPH en Niek Roozen bv komen in de laatste twee artikelen aan bod. Doeke Faber, voorzitter van de AIPH, vertelt over hoe De Groene Stad ingezet kan worden voor de internationale brandingstrategie.
Niek Roozen van tuin- en landschapsbureau Niek Roozen bv sluit de special af over de toepassing van De Groene Stad filosofie in zijn ontwerpen.
Doel
Het doel van de Programmatische Aanpak Green City is om De Groene Stadfilosofie internationaal te positioneren als een integrale stedelijke visie op een maatschappelijk en economische verantwoorde woon-, werk- en leefomgeving.
Concrete activiteiten zijn:

 • Als onderdeel van de Programmatische Aanpak Green City worden richtlijnen opgesteld voor de bouw van duurzame, groene steden. Hierbij zijn wetenschappelijke experts uit de (landschaps)architectuur en de groen- en bouwsector betrokken. PPH draagt hier de coördinatie over.
 • Tijdens de wereldtuinbouwtentoonstelling in het Chinese Xián wordt in samenwerking met  AIPH, de landbouwraad, PPH en Niek Roozen bv in september het symposium Green City voorbereid. Daar zullen de richtlijnen worden gepresenteerd aan de 35 landen die verbonden zijn aan de AIPH. De richtlijnen hebben als doel op de Floriade 2012 een internationale prijsvraag uit te zetten over duurzame groene stedenbouw.
 • In september 2011 wordt de internationale website www.thegreencity.com gelanceerd met informatie die betrekking heeft op De Groene Stad wereldwijd.

Download
Special The Green City downloaden »
 
 

Het college van de Belgische plaats Bilzen wil in het jaaractieplan inzetten op een groene stad en voorziet het €27 miljoen aan investeringen. “Op het vlak van openbare werken en infrastructuur zetten we in 2011 extra in op het onderhoud van de wegen, gebouwen en groen. We mikken op het concept ‘De Groene Stad’.

Met het project ‘laanbomen’ en de inrichting van onze stadsparken, zoals de parken Petry, Haffmans en Edelhof, willen we de groene long in onze stad versterken”, aldus burgemeester Sauwens.

 

 

 

 

 

 

Bron:
HBVL

Op het congres Bouwstenen gemeentelijk groenbeleid hield Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland, een pleidooi voor meer aandacht voor de groene kwaliteit van de leefomgeving. Bezuinigen op de inrichting van de openbare ruimte is een zeer bedenkelijke ontwikkeling.

Ook Kees Jan de Vet, lid directieraad Vereniging Nederlandse Gemeenten, benadrukte dat investeren in kwaliteit zich juist hier terugbetaalt. Daarbij zou nog meer samenwerking gezocht kunnen worden tussen degenen die ‘rood’ en ‘groen’ invullen op de planologische kaart.

Frank van Bussel, directeur Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij adviseert gemeenten bij burgerinitiatieven ‘luister en faciliteer’.

Gemeente Uithoorn gaf hiervan bij monde van wethouder Ria Zijlstra een inspirerend voorbeeld. ‘Geef burgerinitiatieven de ruimte, ondersteun ze daadwerkelijk en weet op tijd terug te treden als overheid’ was haar boodschap. Waaraan nog werd toegevoegd: ‘heb geduld en breng ook de participanten geduld bij’. Een helder kwaliteitsplan voor het beheer na de aanvankelijke realisatie is essentieel.

‘Bouwstenen gemeentelijk groenbeleid’, jubileumcongres van de Bomenstichting, in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein te Velp vond plaats op donderdag 2 december 2010.

Meer informatie over de presentaties is te vinden op de website van de Bomenstichting »

Bron:
Bomenstichting 
 

De Bomenstichting en Hogeschool Van Hall Larenstein organiseren op 2 december het middagcongres ‘Bouwstenen gemeentelijk groenbeleid’. Toonaangevende sprekers laten ieder vanuit hun eigen invalshoek zien waar nú kansen liggen voor het bouwen aan een duurzame groene leefomgeving.

Het congres is bedoeld voor professionals in het groen, zoals bestuurders, beleidsambtenaren, (landschaps)architecten, bouwbedrijven en boomspecialisten.

 

 

 

 

 

 

Inhoud congres

 • Gemeentelijk Groenbeleid
  Mary-Ann Schreurs, wethouder gemeente Eindhoven, en Henk Kuipers, strategisch adviseur openbare ruimte gemeente Apeldoorn, geven hun visie op het belang van groen, de noodzaak van een goed verankerd groenbeleid en de keuzes bij het realiseren van dit beleid.
 • Bouwen en Bomen
  Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland, platform voor een vitale bouwsector die werkt aan duurzame vernieuwing van de leefomgeving, over de mogelijkheden om bomen in de planning mee te nemen.
  Kees Jan de Vet, lid van de Directieraad VNG, over het aantrekkelijk en duurzaam inrichten van de ruimte in Nederland. Onder meer via de adviezen van de VNG aan gemeenten over actuele ontwikkelingen als de introductie van de omgevingsvergunning.
 • Burgerinitiatieven 
  Frank van Bussel, directeur van de KNHM, kent de maatschappelijke betekenis van burgerinitiatieven, de KNHM faciliteert ze al jarenlang. Burgers nemen regelmatig, en met wisselend succes, zelf initiatieven voor vergroening van hun woonomgeving.
  Ria Zijlstra, wethouder gemeente Uithoorn, gaat in op de meerwaarde van locale initiatieven. Zij belicht de succesfactoren voor initiatiefnemers én voor gemeenten in dit speelveld.

Tijd, Plaats, Inschrijven
Donderdag 2 december 2010. Aanvang lezingen 13:15 uur, aanvang programma 12 uur.
Locatie: Hogeschool Van Hall Larenstein, Velp. Zie www.bomenstichting.nl voor het gehele congresprogramma, evenals een antwoordkaart waarmee men nog tot 17 november kan inschrijven.

Bomenstichting
De Bomenstichting pleit voor een duurzame groene leefomgeving, waarin bomen kansen krijgen om tot volle wasdom te komen. Bomen staan voor duurzaamheid; het zijn geen wegwerpproducten. Bomen verhogen het welzijn van mensen.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht is voortvarend aan de slag gegaan met het in april vastgestelde collegeprogramma. De programmabegroting 2011 is een goede financiële vertaling van de afspraken en de ambities die in het collegeprogramma 2010-2014 zijn vastgelegd. Zo is er meer ruimte voor groen dan voorheen in een programmabegroting.

Groene stad
GroenLinks geeft op haar site aan dat het belangrijk is dat er duurzaam geïnvesteerd wordt in de toekomst van de stad, de leefbaarheid van de wijken en de gezondheid van bewoners. De partij is er trots op dat er een verschuiving wordt voorgesteld om meer te investeren in het groenonderhoud. En het groen in de aandachtswijken en groenarme wijken, zoals het Klokkenveld in Ondiep en de Amsterdam Rijn Kanaal zone in Kanaleneiland te versterken. De uitwerking van het groenstructuurplan ziet GroenLinks dan ook graag tegemoet.

Dit is de eerste reactie van GroenLinks Utrecht op het maandagochtend gepresenteerde financiële document. Lees het volledige artikel »


Bron:
GroenLinks

Bezuinigen. Dat is het overheersende thema van de landelijke verkiezingen op 9 juni. Het groen is dan vaak als eerste de klos. En dat is onterecht. Investeringen in simpele, dat wil zeggen onderhoudsvriendelijke, en betaalbare plannen als groene daken, postzegelparken en natuurspeelplekken dragen bij aan een leefbare en duurzame woonomgeving en vormen een stimulans voor de economische bedrijvigheid.

Om de burger te informeren over de meerwaarde van het openbaar groen heeft De Groene Stad een redactionele pagina geschreven voor de Nederlandse huis-aan-huisbladen.

Groen is een levensbehoefte
Groen dichtbij huis is een levensbehoefte. Willen onze kinderen en kleinkinderen in leefbare steden opgroeien, dan is constante aandacht voor vergroening van de leefomgeving een voorwaarde.

 

 

 

Groen is stimulans voor de economie
Om de financiële crisis te boven te komen, wordt het ene na het andere bezuinigingsvoorstel gelanceerd door de politieke partijen. Het groen dreigt een van de eerste slachtoffers te worden. 
Groen is een kostenpost, is de redenering. De gemeente Amsterdam heeft aangegeven het anders te willen. Ondanks de crisis blijft Amsterdam investeren in groen. Omdat inwoners grote waarde hechten aan ‘groen om de hoek’, draagt de gemeente bij aan de aanleg van zogenoemde postzegelparkjes. Ook is in Amsterdam gebleken dat bedrijven groen als een vestigingsfactor zien. Parken fungeren niet meer alleen als een plek om te ontspannen, maar zijn ook een werk- en ontmoetingsplek voor kenniswerkers. Groen is daarmee een stimulans voor de economie. Voor de hoofdstad een reden om het groen van de bezuinigingen te redden. Het is het immers dubbel en dwars waard.

Download:Lees de redactionele pagina ‘Investeren in groen is investeren in leefbaarheid »

Pagina opvragen: