Ondanks financiële krap­te blijft Utrecht inves­te­ren in groen

Het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders van Utrecht is voort­va­rend aan de slag gegaan met het in april vast­ge­stel­de col­le­ge­pro­gram­ma. De pro­gram­ma­be­gro­ting 2011 is een goe­de financiële ver­ta­ling van de afspra­ken en de ambi­ties die in het col­le­ge­pro­gram­ma 2010–2014 zijn vast­ge­legd. Zo is er meer ruim­te voor groen dan voor­heen in een pro­gram­ma­be­gro­ting.

Groe­ne stad
Groen­Links geeft op haar site aan dat het belang­rijk is dat er duur­zaam geïnvesteerd wordt in de toe­komst van de stad, de leef­baar­heid van de wij­ken en de gezond­heid van bewo­ners. De par­tij is er trots op dat er een ver­schui­ving wordt voor­ge­steld om meer te inves­te­ren in het groen­on­der­houd. En het groen in de aan­dachts­wij­ken en groen­ar­me wij­ken, zoals het Klok­ken­veld in Ondiep en de Amster­dam Rijn Kanaal zone in Kana­len­ei­land te ver­ster­ken. De uit­wer­king van het groen­struc­tuur­plan ziet Groen­Links dan ook graag tege­moet.

Dit is de eer­ste reac­tie van Groen­Links Utrecht op het maan­dag­och­tend gepre­sen­teer­de financiële docu­ment. Lees het vol­le­di­ge arti­kel »


Bron:
Groen­Links