‘Ook in de stad inves­te­ren in groen’

”De inrich­ting van het groen in de Goud­se wij­ken zo veel moge­lijk ver­ho­gen”, dit staat op de ver­kie­zings­si­te van D66 Gou­da bij de uit­gangs­pun­ten voor de groe­ne en duur­za­me stad. Daar­naast wil de par­tij dat ook in het cen­trum geïnvesteerd gaat wor­den in het groen. Uit de erva­rin­gen in de prak­tijk blijkt dat de natuur […]

Inves­te­ren in groe­ne leef­om­ge­ving lokt eco­no­mi­sche groei uit

De ver­ha­len over de leeg­loop van het plat­te­land raken minis­ter Ver­burg, maar ze is van mening dat inves­te­ren in ver­groe­ning eco­no­mi­sche groei opwekt. Dit schrijft minis­ter Ver­burg van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit in een inge­zon­den brief in dag­blad Trouw. Ver­burg geeft aan dat we moe­ten leren leven met de bevol­kings­da­ling en dat dit gro­te gevol­gen […]

Groen­fo­rum Neder­land wil Inves­te­ren in Groe­ne Kracht­ste­den

Groen­fo­rum Neder­land heeft in een brief aan de Minis­­ter-pre­­si­­dent aan­ge­dron­gen op een nieu­we en krach­ti­ge impuls voor groen in en om onze ste­den en de rege­ring aan­ge­bo­den daar­bij van dienst te wil­len zijn. Groen wordt vaak als een kos­ten­post gezien, waar­te­gen­over geen opbreng­sten staan. Groen­fo­rum Neder­land betoogt ech­ter dat groen de gezond­heid bevor­dert en de […]

Inves­te­ren in het Neder­land­se Land­schap. Opbrengst: geluk en euro’s

Dit rap­port onder­zoekt de vraag of inves­te­ren in het land­schap loont. Deel 1 van dit rap­port is een kwa­li­ta­tie­ve ana­ly­se, die met name ingaat op niet direct in geld uit te druk­ken baten, zoals het wel­zijn en het geluk van men­sen. Deel 2 van dit rap­port is een Maat­schap­pe­lij­ke Kos­ten­ba­ten Ana­ly­se die de vraag of […]

Inves­te­ren in groen

Kan inves­te­ren in groen zich ook duur­zaam terug­be­ta­len? Na een ver­zoek van Groen­fo­rum Neder­land en in opdracht van het Minis­te­rie van LNV leg­de de Stich­ting Recre­a­tie deze vraag voor aan ver­te­gen­woor­di­gers van woning­bouw, trans­port, toe­ris­me, het bedrijfs­le­ven, water­be­heer, ener­gie­le­ve­ran­tie en ver­zor­ging & ver­ple­ging. De par­tij­en blij­ken te wil­len inves­te­ren in groen, mits ze er daad­wer­ke­lijk […]