Investeren in groene stad goed voor gezondheid en gezondheidsbudget

De aanleg van meer groen in stedelijke gebieden kan een besparing opleveren van €65 miljoen op het budget voor de volksgezondheid. Meer groen kan er ook voor zorgen dat werknemers zich minder vaak ziek melden, wat een besparing van €328 miljoen oplevert. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG, dat is verricht in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I).
Het is voor het eerst dat onderzoek is gedaan naar de economische waarde van investeren in natuur in relatie tot gezondheidszorg. Hoewel wetenschappelijk onderzoek aannemelijk maakt dat een ‘groene omgeving’ een gunstig effect heeft op de gezondheidstoestand van mensen, is het economisch effect daarvan nog nooit eerder berekend.
Depressie en obesitas
Op basis van 2 casestudies in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer heeft KPMG een berekening gemaakt voor heel Nederland. Onderzocht is de invloed van groen op depressies en op het voorkomen van overgewicht (obesitas) bij jongeren. KPMG heeft berekend dat bij 10% meer groen in de wijk, er 130 depressiepatienten minder zouden zijn.
Kostenbesparing
De bespaarde kosten in zorg en in ziekteverzuim komen op €800.000. Voor heel Nederland zou dit uitkomen op zo’n €400 miljoen. Het effect van groen op obesitas is minder goed te kwantificeren, hoewel het effect aannemelijk is omdat kinderen met 10% meer groen 15% meer bewegen.
Onderzoek
Het onderzoek is begeleid door een klankbordgroep met de ministeries EL&I en VWS, de GGD Amsterdam, zorgverzekeraar Menzis, TNO, RIVM, MUMC, Raad voor de Gezondheid en een huisarts. Het TEEB-onderzoek gezondheid is mede gefinancierd door de gemeente Amsterdam en is 16 mei 2012 door staatssecretaris Bleker van EL&I naar de Tweede Kamer gestuurd.
TEEB-rapporten 
Het KPMG onderzoek is het eerste in een rij van onderzoeken die het ministerie van EL&I laat doen over de economische waarde van biodiversiteit, de zogeheten TEEB-rapporten (The Economics of Ecosytems and Biodiversity).
Het doel van de studies is het verkrijgen duidelijk maken dat het loont om te investeren in groen en om verstandig om te gaan met biodiversiteit. Naast natuur en gezondheid komen er in opdracht van het rijk studies voor fysiek Nederland, Nederlandse handelsketens, het Nederlandse bedrijfsleven en Caribisch Nederland. Samen met de gemeente Apeldoorn heeft het rijk ook een TEEB Stad onderzoek lopen.
Download
TEEB-rapport: Groen, gezond en productief »