Inves­te­ren in groe­ne stad goed voor gezond­heid en gezond­heids­bud­get

De aan­leg van meer groen in ste­de­lij­ke gebie­den kan een bespa­ring ople­ve­ren van €65 mil­joen op het bud­get voor de volks­ge­zond­heid. Meer groen kan er ook voor zor­gen dat werk­ne­mers zich min­der vaak ziek mel­den, wat een bespa­ring van €328 mil­joen ople­vert. Dat blijkt uit onder­zoek van KPMG, dat is ver­richt in opdracht van het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw en Inno­va­tie (EL&I).
Het is voor het eerst dat onder­zoek is gedaan naar de eco­no­mi­sche waar­de van inves­te­ren in natuur in rela­tie tot gezond­heids­zorg. Hoe­wel weten­schap­pe­lijk onder­zoek aan­ne­me­lijk maakt dat een ‘groe­ne omge­ving’ een gun­stig effect heeft op de gezond­heids­toe­stand van men­sen, is het eco­no­misch effect daar­van nog nooit eer­der bere­kend.
Depres­sie en obe­si­tas
Op basis van 2 case­stu­dies in de Amster­dam­se wijk Bos en Lom­mer heeft KPMG een bere­ke­ning gemaakt voor heel Neder­land. Onder­zocht is de invloed van groen op depres­sies en op het voor­ko­men van over­ge­wicht (obe­si­tas) bij jon­ge­ren. KPMG heeft bere­kend dat bij 10% meer groen in de wijk, er 130 depres­sie­pa­tien­ten min­der zou­den zijn.
Kos­ten­be­spa­ring
De bespaar­de kos­ten in zorg en in ziek­te­ver­zuim komen op €800.000. Voor heel Neder­land zou dit uit­ko­men op zo’n €400 mil­joen. Het effect van groen op obe­si­tas is min­der goed te kwan­ti­fi­ce­ren, hoe­wel het effect aan­ne­me­lijk is omdat kin­de­ren met 10% meer groen 15% meer bewe­gen.
Onder­zoek
Het onder­zoek is bege­leid door een klank­bord­groep met de minis­te­ries EL&I en VWS, de GGD Amster­dam, zorg­ver­ze­ke­raar Men­zis, TNO, RIVM, MUMC, Raad voor de Gezond­heid en een huis­arts. Het TEEB-onder­zoek gezond­heid is mede gefi­nan­cierd door de gemeen­te Amster­dam en is 16 mei 2012 door staats­se­cre­ta­ris Ble­ker van EL&I naar de Twee­de Kamer gestuurd.
TEEB-rap­por­ten 
Het KPMG onder­zoek is het eer­ste in een rij van onder­zoe­ken die het minis­te­rie van EL&I laat doen over de eco­no­mi­sche waar­de van bio­di­ver­si­teit, de zoge­he­ten TEEB-rap­por­ten (The Eco­no­mics of Eco­sy­tems and Bio­di­ver­si­ty).
Het doel van de stu­dies is het ver­krij­gen dui­de­lijk maken dat het loont om te inves­te­ren in groen en om ver­stan­dig om te gaan met bio­di­ver­si­teit. Naast natuur en gezond­heid komen er in opdracht van het rijk stu­dies voor fysiek Neder­land, Neder­land­se han­dels­ke­tens, het Neder­land­se bedrijfs­le­ven en Cari­bisch Neder­land. Samen met de gemeen­te Apel­doorn heeft het rijk ook een TEEB Stad onder­zoek lopen.
Down­load
TEEB-rap­port: Groen, gezond en pro­duc­tief »