Ble­ker: “Inves­te­ren in De Groe­ne Stad is inves­te­ren in gezon­de eco­no­mie”

In het maga­zi­ne Flo­ra Cul­tu­re Inter­na­ti­o­nal van juli/augustus is een spe­ci­al opge­no­men over The Green City onder de noe­mer The Green City Post. Het voor­woord in deze spe­ci­al is geschre­ven door staats­se­cre­ta­ris Henk Ble­ker van het minis­te­rie van EL&I. Ble­ker bena­drukt in deze spe­ci­al dat het open­baar groen geen geld kost, van­we­ge de eco­no­mi­sche en maat­schap­pe­lij­ke waar­de die het ver­te­gen­woor­digt.
Ble­ker: Ieder­een kan van De Groe­ne Stad pro­fi­te­ren van de tuin­bouw­sec­tor tot de bur­ger. De ini­ti­a­tief­ne­mers onder­steun ik dan ook om De Groe­ne Stad wereld­wijd te pro­mo­ten, want inves­te­ren in groe­ne ste­den is inves­te­ren in een gezon­de bevol­king en in een gezon­de eco­no­mie.€
Pro­gram­ma­ti­sche Aan­pak Green City
De spe­ci­al maakt onder­deel uit van de Pro­gram­ma­ti­sche Aan­pak Green City 2011. Onder deze naam pro­mo­ten Plant Publi­ci­ty Hol­land (PPH) samen met het minis­te­rie van
Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw & Inno­va­tie (EL&I), de Inter­na­ti­o­nal Asso­ci­a­ti­on of Hor­ti­cul­tu­ral Pro­du­cers (AIPH) en tuin- en land­schaps­bu­reau Niek Roozen bv De Groe­ne Stad inter­na­ti­o­naal.
Inter­view Jan Habets
Naast het voor­woord van Ble­ker is er een inter­view opge­no­men met Jan Habets, direc­teur van Plant Publi­ci­ty Hol­land en een van de grond­leg­gers van De Groe­ne Stad, over het belang van groen voor de ste­de­lij­ke omge­ving.
BAM en Dura­Ver­meer over de waar­de van groen voor rood
Naast per­so­nen uit de groe­ne sec­tor wordt er in de spe­ci­al ook aan­dacht besteed aan de rode wereld. Wyt­se Algra van Dura­Ver­meer ver­telt onder meer over het 80.000 m² gro­te dak­park in Rot­ter­dam en over het groe­ne stad­huis in Lei­der­dorp. Als com­mer­ci­eel vast­goed­ont­wik­ke­laar ziet Dura­Ver­meer heel dui­de­lijk de commerciële waar­de in van het groe­ne pro­duct voor de bouw­sec­tor. Ook de Konink­lij­ke BAM Groep bena­drukt in de spe­ci­al het belang van groen voor onder meer de infra­struc­tuur­tak. €œEen groe­ne afschei­ding langs de snel­weg zorgt voor de afna­me van fijn stof, maar voor­komt bij­voor­beeld ook ver­vui­ling door graf­fi­ti.€
Amster­dam: €œInves­te­ren in groen is inves­te­ren in de eco­no­mie€
In The Green City Post geeft de gemeen­te Amster­dam aan dat inves­te­ren in groen inves­te­ren in de eco­no­mie is. Piet Eilan­der, team­lei­der Groen, Eco­lo­gie, Ste­de­lij­ke Recre­a­tie en Water: Groen maakt niet alleen het woon­kli­maat aan­trek­ke­lij­ker, het blijkt tevens een belang­rij­ke ves­ti­gings­fac­tor voor bedrij­ven. Onder­zoek laat zien dat van de men­sen met een eigen bedrijf 46% zegt dat de aan­we­zig­heid van een park een belang­rij­ke reden is geweest om de onder­ne­ming op een bepaal­de plek te ves­ti­gen.
De Groe­ne Stad als bran­ding­stra­te­gie
Mede-ini­ti­a­tief­ne­mers AIPH en Niek Roozen bv komen in de laat­ste twee arti­ke­len aan bod. Doe­ke Faber, voor­zit­ter van de AIPH, ver­telt over hoe De Groe­ne Stad inge­zet kan wor­den voor de inter­na­ti­o­na­le bran­ding­stra­te­gie.
Niek Roozen van tuin- en land­schaps­bu­reau Niek Roozen bv sluit de spe­ci­al af over de toe­pas­sing van De Groe­ne Stad filo­so­fie in zijn ont­wer­pen.
Doel
Het doel van de Pro­gram­ma­ti­sche Aan­pak Green City is om De Groe­ne Stad­fi­lo­so­fie inter­na­ti­o­naal te posi­ti­o­ne­ren als een inte­gra­le ste­de­lij­ke visie op een maat­schap­pe­lijk en eco­no­mi­sche ver­ant­woor­de woon‑, werk- en leef­om­ge­ving.
Con­cre­te acti­vi­tei­ten zijn:

  • Als onder­deel van de Pro­gram­ma­ti­sche Aan­pak Green City wor­den richt­lij­nen opge­steld voor de bouw van duur­za­me, groe­ne ste­den. Hier­bij zijn weten­schap­pe­lij­ke experts uit de (landschaps)architectuur en de groen- en bouw­sec­tor betrok­ken. PPH draagt hier de coör­di­na­tie over.
  • Tij­dens de wereld­tuin­bouw­ten­toon­stel­ling in het Chi­ne­se Xián wordt in samen­wer­king met  AIPH, de land­bouw­raad, PPH en Niek Roozen bv in sep­tem­ber het sym­po­si­um Green City voor­be­reid. Daar zul­len de richt­lij­nen wor­den gepre­sen­teerd aan de 35 lan­den die ver­bon­den zijn aan de AIPH. De richt­lij­nen heb­ben als doel op de Flo­ri­a­de 2012 een inter­na­ti­o­na­le prijs­vraag uit te zet­ten over duur­za­me groe­ne ste­den­bouw.
  • In sep­tem­ber 2011 wordt de inter­na­ti­o­na­le web­si­te www.thegreencity.com gelan­ceerd met infor­ma­tie die betrek­king heeft op De Groe­ne Stad wereld­wijd.

Down­load
Spe­ci­al The Green City down­lo­a­den »