Bezui­ni­gen? Inves­te­ren in groen!

De Bomenstich­ting en Hoge­school Van Hall Laren­stein orga­ni­se­ren op 2 decem­ber het mid­dag­con­gres ‘Bouwstenen gemeen­te­lijk groen­be­leid’. Toon­aan­ge­ven­de spre­kers laten ieder van­uit hun eigen invals­hoek zien waar nú kan­sen lig­gen voor het bou­wen aan een duur­za­me groe­ne leef­om­ge­ving.

Het con­gres is bedoeld voor pro­fes­si­o­nals in het groen, zoals bestuur­ders, beleids­amb­te­na­ren, (landschaps)architecten, bouw­be­drij­ven en boom­spe­ci­a­lis­ten.

 

 

 

 

 

 

Inhoud con­gres

 • Gemeen­te­lijk Groen­be­leid
  Mary-Ann Schreurs, wet­hou­der gemeen­te Eind­ho­ven, en Henk Kui­pers, stra­te­gisch advi­seur open­ba­re ruim­te gemeen­te Apel­doorn, geven hun visie op het belang van groen, de nood­zaak van een goed ver­an­kerd groen­be­leid en de keu­zes bij het rea­li­se­ren van dit beleid.
 • Bou­wen en Bomen
  Elco Brink­man, voor­zit­ter van Bou­wend Neder­land, plat­form voor een vita­le bouw­sec­tor die werkt aan duur­za­me ver­nieu­wing van de leef­om­ge­ving, over de moge­lijk­he­den om bomen in de plan­ning mee te nemen.
  Kees Jan de Vet, lid van de Direc­tie­raad VNG, over het aan­trek­ke­lijk en duur­zaam inrich­ten van de ruim­te in Neder­land. Onder meer via de advie­zen van de VNG aan gemeen­ten over actu­e­le ont­wik­ke­lin­gen als de intro­duc­tie van de omge­vings­ver­gun­ning.
 • Bur­ger­ini­ti­a­tie­ven 
  Frank van Bus­sel, direc­teur van de KNHM, kent de maat­schap­pe­lij­ke bete­ke­nis van bur­ger­ini­ti­a­tie­ven, de KNHM faci­li­teert ze al jaren­lang. Bur­gers nemen regel­ma­tig, en met wis­se­lend suc­ces, zelf ini­ti­a­tie­ven voor ver­groe­ning van hun woon­om­ge­ving.
  Ria Zijlstra, wet­hou­der gemeen­te Uit­hoorn, gaat in op de meer­waar­de van loca­le ini­ti­a­tie­ven. Zij belicht de suc­ces­fac­to­ren voor ini­ti­a­tief­ne­mers én voor gemeen­ten in dit speel­veld.

Tijd, Plaats, Inschrij­ven
Don­der­dag 2 decem­ber 2010. Aan­vang lezin­gen 13:15 uur, aan­vang pro­gram­ma 12 uur.
Loca­tie: Hoge­school Van Hall Laren­stein, Velp. Zie www.bomenstichting.nl voor het gehe­le con­gres­pro­gram­ma, even­als een ant­woord­kaart waar­mee men nog tot 17 novem­ber kan inschrij­ven.

Bomenstich­ting
De Bomenstich­ting pleit voor een duur­za­me groe­ne leef­om­ge­ving, waar­in bomen kan­sen krij­gen om tot vol­le was­dom te komen. Bomen staan voor duur­zaam­heid; het zijn geen weg­werp­pro­duc­ten. Bomen ver­ho­gen het wel­zijn van men­sen.