“Over­heid en bur­ger samen inves­te­ren in groen voor hit­te­be­sten­di­ge ste­den”

Kli­maat­ver­an­de­ring kan in ste­de­lijk gebied tot onder ande­re extre­me hit­te en over­ma­ti­ge neer­slag lei­den. Meer groen draagt in peri­o­den van extre­me hit­te bij aan min­der hit­te­over­last in ste­den. Het is dan ook raad­zaam voor gemeen­ten om maat­re­ge­len te nemen waar­mee de stad kli­maat­be­sten­dig wordt gemaakt. Ook bur­gers kun­nen hier­aan bij­dra­gen. Voor bei­de par­tij­en geldt dat nu inves­te­ren in kli­maat­be­sten­dig­heid, in de toe­komst ren­deert. Dat blijkt uit onder­zoek van het RIVM, uit­ge­voerd in opdracht van het minis­te­rie van Infra­struc­tuur en Mili­eu (IenM).

Gemeen­ten zou­den met maat­re­ge­len zoals meer open­baar groen en water­ber­gend ver­mo­gen kun­nen aan­ha­ken bij beleids­ter­rei­nen als infra­struc­tuur, volks­ge­zond­heid, vei­lig­heid en duur­zaam­heid. Een voor­beeld van meer open­baar groen is een groe­ne infra­struc­tuur, zoals par­ken en plant­soe­nen. Een bij­kom­stig­heid van open­baar groen is de onaf­ge­dek­te bodem, bij­voor­beeld niet bedekt door wegen, gebou­wen, enzo­voort. Hier­door wordt de capa­ci­teit van de bodem om water te infil­tre­ren ver­groot.

Min­der belas­ting van het riool
Voor een opti­ma­le water­ber­ging kan de gemeen­te bij­voor­beeld wadi’s aan­leg­gen die ervoor zor­gen dat het riool min­der wordt belast bij over­ma­ti­ge neer­slag. Een wadi is een veel­al begroei­de ver­la­ging van het maai­veld. Bij hevi­ge regen­val komt de wadi onder water te staan door­dat hemel­wa­ter via de daken van omlig­gen­de gebou­wen naar de wadi wordt afge­voerd.

Groe­ne daken en gevel­tuin­tjes
Par­ti­cu­lie­ren kun­nen ‘groene daken’ aan­leg­gen, of (gevel)tuintjes waar­van de bodem niet bedekt is. Sub­si­dies voor par­ti­cu­lie­re ini­ti­a­tie­ven op dit gebied zijn hier­voor een extra sti­mu­lans.

Down­load het rap­port Kli­maat­ver­an­de­ring in het ste­de­lijk gebied Groen en water­ber­ging in rela­tie tot de bodem »

Bron:
RIVM

——————————————————————————-

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.