De bes­te ini­ti­a­tie­ven op het gebied van duur­za­me ini­ti­a­tie­ven

Op de eer­ste dins­dag van sep­tem­ber wor­den al sinds 2012 de Duur­za­me Dins­dag prij­zen uit­ge­reikt aan de meest duur­za­me ini­ti­a­tie­ven van Neder­land. In totaal 511 pro­jec­ten zijn dit jaar inge­diend, waar­uit een jury de 130 bes­te selec­teer­de. Wij zet­ten de geno­mi­neer­den op het gebied van reno­va­tie onder elkaar. Tij­dens Duur­za­me Dins­dag licht staats­se­cre­ta­ris Sha­ron Dijks­ma […]

Utrecht bouwt park op een tun­nel

Het Wil­lem-Alexan­­­der­­park in Leid­sche Rijn (Utrecht) is een bij­zon­der park omdat het park boven­op de tun­nel van de Rijks­weg A2 ligt, bij­zon­der van­we­ge de beplan­ting en bij­zon­der omdat het ont­werp met bewo­ners is gemaakt. Het park ligt paral­lel aan het Amster­dam rijn­ka­naal en is aan­ge­legd op het dak van de A2-tun­­nel. Het Wil­lem Alexan­der­park maakt […]

Nog te rea­li­se­ren pri­meur: onder­gronds park in New York

Naar­ma­te bij bewo­ners en bestuur­ders van ste­den het besef van nut en nood­zaak van ste­de­lij­ke ver­groe­ning beter door­dringt, zien we ook de aan­tal­len ori­gi­ne­le, bij­zon­de­re groe­ne ste­de­lij­ke con­cep­ten toe­ne­men. Maar een van de meest spec­ta­cu­lair plan­nen dateert, als plan, alweer van een jaar of zes gele­den: ‘The Low­li­ne’, onder Delan­cey Street in New York’s Lower […]

IJ-land­jes ver­groe­nen de haven

Of we hier te maken heb­ben met het begin van een groot­scha­li­ge poging om de Amster­dam­se haven te ‘ver­groe­nen’ is nog de vraag, maar ori­gi­neel is het wel, het ‘IJ-land’-initiatief van Port of Amster­dam, het Amster­dam­se Gemeen­te­lijk Haven­be­drijf. Klei­ne stuk­jes grond , drij­vend in het Wes­te­lijk Haven­ge­bied, de Hout­ha­ven, twee bij twee meter, mini-moestui­­tjes of […]

Smart City Expe­rien­ce Lab op zoek naar slim­me (groe­ne) oplos­sin­gen

Heb jij een slim­me (groe­ne) oplos­sing voor groot­ste­de­lij­ke uit­da­gin­gen die je graag wil laten zien aan vak­ge­no­ten, inter­na­ti­o­na­le dele­ga­ties en inwo­ners van Amster­dam? Doe dan mee aan het Amster­dam Smart City Expe­rien­ce Lab! In de eer­ste helft van 2016 is Neder­land voor­zit­ter van de Euro­pe­se Unie. Het Mari­ne­ter­rein Amster­dam, nu al thuis­ba­sis van veel inno­va­tie­ve […]

Hand­lei­ding Groe­ne School­plei­nen gepre­sen­teerd

Op het groe­ne school­plein van OBS Prin­ses Catha­ri­­na-Ama­­lia in Den Haag is gis­te­ren de nieu­we VHG-Hand­lei­­ding Groe­ne School­plei­nen gepre­sen­teerd. Het is een boek­werk vol inspi­ra­tie en infor­ma­tie voor hove­niers die aan de slag wil­len met het ver­groe­nen van school­plei­nen in hun regio. Egbert Roozen, direc­teur van Bran­che­ver­e­ni­ging VHG over­han­dig­de de eer­ste exem­pla­ren aan Son­ja Bleu­land, […]

Euro­pe­se Com­mis­sie publi­ceert rap­port voor nieu­we agen­da groe­ne ste­den

De Euro­pe­se Com­mis­sie heeft het eind­rap­port gepu­bli­ceerd van het nieu­we onder­­zoeks- en inno­va­tie­pro­gram­ma ‘Natu­re Based Solu­ti­ons in Re-natu­ring the Cities’, waar­aan door een expert­groep het afge­lo­pen half­jaar inten­sief is gewerkt. Het nieu­we pro­gram­ma, dat onder­deel uit­maakt van Hori­zon 2020, wil de komen­de vijf jaar inno­va­ties en toe­ge­past weten­schap­pe­lijk onder­zoek sti­mu­le­ren in groe­ne oplos­sin­gen in de […]

Dak­goe­roe Jans­sen: ‘Ver­groen de daken van bedrijfs­ge­bou­wen’

Dak­in­no­va­tor, ambas­sa­deur van inno­va­tief groen, dak­goe­roe, cre­a­tor van urban jun­gles – het ont­breekt bouw­kun­di­ge Stef Jans­sen niet aan naam­ge­vin­gen en ande­re tek­sten, in zijn rol als sti­mu­la­tor van de ver­groe­ning van onze ste­den. In VHG-maga­­zi­­ne, het nieuws­ma­ga­zi­ne voor onder­ne­mers in het groen, doet hij een aan­ste­ke­lij­ke poging om de groe­ne onder­ne­mers in te scha­ke­len bij […]

Toe­komst­be­sten­dig open­baar groen cen­traal op Inno­va­tie­dag Bomen voor de toe­komst

Op don­der­dag 11 sep­tem­ber orga­ni­seert DLV Plant in samen­wer­king met het Prak­tij­knet­werk Duur­za­me aan­pak van ziek­ten, pla­gen en onkrui­den en ZLTO de inno­va­tie­dag ‘Bomen voor de toe­komst’ bij boom­kwe­ke­rij Ebben BV in Cuijk. De dag is bedoeld voor ieder­een die actief is in de groen­ke­ten en staat in het teken van een duur­za­me toe­komst van […]