Smart City Expe­rien­ce Lab op zoek naar slim­me (groe­ne) oplos­sin­gen

Heb jij een slim­me (groe­ne) oplos­sing voor groot­ste­de­lij­ke uit­da­gin­gen die je graag wil laten zien aan vak­ge­no­ten, inter­na­ti­o­na­le dele­ga­ties en inwo­ners van Amster­dam? Doe dan mee aan het Amster­dam Smart City Expe­rien­ce Lab!

In de eer­ste helft van 2016 is Neder­land voor­zit­ter van de Euro­pe­se Unie. Het Mari­ne­ter­rein Amster­dam, nu al thuis­ba­sis van veel inno­va­tie­ve start-ups, is van­af janu­a­ri 2016 dé plek waar het EU-voor­zit­ter­schap plaats­vindt.

Expe­rien­ce Lab

Amster­dam Smart City (ASC) en de Amster­dam Eco­no­mic Board ope­nen dit najaar een expo­si­tie­ruim­te op het Mari­ne­ter­rein. Zij nodi­gen bedrij­ven, start-ups en bewo­ners­ini­ti­a­tie­ven uit om hun slim­me oplos­sin­gen op deze cen­tra­le plek te tonen aan een breed en inter­na­ti­o­naal publiek. Hier­mee laten zij zien dat de metro­pool­re­gio Amster­dam een slim­me en inno­va­tie­ve regio is.
Het uit­gangs­punt van het Amster­dam Smart City Expe­rien­ce Lab is om bezoe­kers de inno­va­ties daad­wer­ke­lijk te laten bele­ven. Het Expe­rien­ce Lab zal het start­punt wor­den van een dia­loog met pro­fes­si­o­nals en bewo­ners over de stad en haar toe­kom­sti­ge uit­da­gin­gen. Daar­naast ont­van­gen zij nu al bij­na 100 dele­ga­ties per jaar en dat aan­tal zal alleen maar toe­ne­men in 2016.

Wat wordt er gevraagd?

  • Een zicht­ba­re, tast­ba­re en beleef­ba­re demon­stra­tie die laat zien hoe je oplos­sing de stad slim­mer kan maken. Denk aan het visu­a­li­se­ren van ver­keers­be­we­gin­gen, een serious game voor ener­gie­be­spa­ring, of een sen­sor die vrije par­keer­plaat­sen weer­geeft etc.
  • Je bent bereid om een toe­lich­ting te geven aan inter­na­ti­o­na­le dele­ga­ties.

Mee­doen?

Stuur een mail met een dui­de­lij­ke beschrij­ving van jouw oplos­sing en een afbeel­ding naar Maai­ke Osieck: mta@amsterdamsmartcity.nl / 06 1153 6573
 
Bron: Amster­dam Eco­no­mic Board