Dak­goe­roe Jans­sen: ‘Ver­groen de daken van bedrijfs­ge­bou­wen’

Dak­in­no­va­tor, ambas­sa­deur van inno­va­tief groen, dak­goe­roe, cre­a­tor van urban jun­gles – het ont­breekt bouw­kun­di­ge Stef Jans­sen niet aan naam­ge­vin­gen en ande­re tek­sten, in zijn rol als sti­mu­la­tor van de ver­groe­ning van onze ste­den. In VHG-maga­zi­ne, het nieuws­ma­ga­zi­ne voor onder­ne­mers in het groen, doet hij een aan­ste­ke­lij­ke poging om de groe­ne onder­ne­mers in te scha­ke­len bij de rea­li­sa­tie van zijn visie: de 600 vier­kan­te kilo­me­ters onge­bruikt plat dak­op­per­vlak van bedrijfs­ge­bou­wen inzet­ten voor de ver­groe­ning van ste­den en bedrij­ven­ter­rei­nen. ‘De duur­ste vier­kan­te kilop­me­ters in Neder­land lig­gen op het dak en wor­den nau­we­lijks gebruikt!’
Jans­sen ziet een stad als Singapo­re als voor­beeld van hoe het kan. Bio­to­pen cre­ë­ren, op een beperkt opper­vlak, en die op elkaar laten aan­slui­ten. Hij pleit voor oases in de stad, waar ver­schil­len­de bio­to­pen zich kun­nen ont­wik­ke­len: ‘Zo kun je de func­tie­schei­ding tus­sen het bui­ten­ge­bied en de stad ophef­fen’. Zelf neemt hij de taak op zich om daar waar poli­ti­ci en beleids­ma­kers steeds vaker deals en afspra­ken maken om bij ont­wik­kel­plan­nen ruim­te te schep­pen voor groen, het groe­ne bedrijfs­le­ven te hel­pen daar­op in te haken – op een inno­va­tie­ve manier.
Bron: VHG-maga­zi­ne jaar­gang 8, num­mer 6, decem­ber 2014