De bes­te ini­ti­a­tie­ven op het gebied van duur­za­me ini­ti­a­tie­ven

Op de eer­ste dins­dag van sep­tem­ber wor­den al sinds 2012 de Duur­za­me Dins­dag prij­zen uit­ge­reikt aan de meest duur­za­me ini­ti­a­tie­ven van Neder­land. In totaal 511 pro­jec­ten zijn dit jaar inge­diend, waar­uit een jury de 130 bes­te selec­teer­de. Wij zet­ten de geno­mi­neer­den op het gebied van reno­va­tie onder elkaar.
Tij­dens Duur­za­me Dins­dag licht staats­se­cre­ta­ris Sha­ron Dijks­ma een aan­tal idee­ën uit, wel­ke via de poli­tiek ver­der wor­den gehol­pen. Daar­naast wor­den diver­se prij­zen aan­ge­bo­den, bij­voor­beeld op het gebied van kli­maat, groen en soci­a­le duur­zaam­heid.
Plan Q
Ver­der den­ken dan gewoon een mooi pro­duct, dat is wat Planq wil. Planq is een cir­cu­lai­re design­stu­dio die inrich­tin­gen en meu­bi­lair ont­wik­kelt van natuur­lij­ke (rest)materialen. Ze maken gebruik van mate­ri­a­len die uit­ein­de­lijk afbreek­baar zijn.
De Groe­ne Grach­ten
“Als een eeu­wen­oud pand duur­zaam kan, dan kan het toch over­al?”, zei wij­len natuur­kun­di­ge, ruim­te­vaar­der, piloot en hoog­le­raar Wub­bo Ockels. Het is de idee ach­ter de Groe­ne Grach­ten, kop­lo­per in het ver­duur­za­men van oude gebou­wen. De mis­sie: een door­braak rea­li­se­ren in het ver­duur­za­men van oude gebou­wen door heel Neder­land. Het start­punt was de Amster­dam­se grach­ten­gor­del.
School­dakre­vo­lu­tie
Stich­ting de School­dakre­vo­lu­tie wil een klei­ne revo­lu­tie ver­oor­za­ken: het ini­ti­a­tief wil dat in 2020 mini­maal 50% van geschik­te lege school­da­ken zijn omge­to­verd in groe­ne stroom­fa­briek­jes. Ze beschou­wen zon­ne­stroom op scho­len als een cru­ci­a­le aan­ja­ger van de tran­si­tie naar duur­za­me ener­gie. “Het brengt niet alleen de ener­gie­re­ke­ning omlaag, maar het is ook een spring­plank voor de twee­de pilaar van de School­dakre­vo­lu­tie: de ont­wik­ke­ling van een actief en prak­tisch edu­ca­tie­pro­gram­ma om leer­lin­gen in een vroeg sta­di­um te door­drin­gen van duur­zaam­heid.”
De Hemp Col­lec­ti­ve
De Hemp Col­lec­ti­ve is een onder­ne­ming die streeft naar een duur­za­me eco­no­mie met bete­re en gezon­de­re pro­duc­ten door het gebruik van hen­nep. Hen­nep is vol­gens het bedrijf een gewas met veel poten­tie: het groeit  snel, neemt veel CO2 op, heeft geen bestrij­dings­mid­de­len en kunst­mest nodig en ver­be­tert zelfs de grond. De Hemp Col­lec­ti­ve wil inspi­re­ren tot het benut­ten van de poten­tie van hen­nep, inno­ve­ren op het gebied van hen­nep en rea­li­se­ren van con­cre­te hen­nep­toe­pas­sin­gen. Het col­lec­tief open­de al eer­der een ‘hen­nep­pa­vil­joen’.
Zero Ener­gy Buil­dings
Nul op de Meter is al een tijd een veel gebruik­te term in de sec­tor. Met het stap­pen­plan ‘near­ly Zero Ener­gy Buil­dings voor de bestaan­de bouw’ wordt samen met gebouw­ei­ge­naar, beheer­der en/of gebrui­ker in zes fases ver­duur­za­ming van bestaand vast­goed gere­a­li­seerd. Er wor­den maat­re­ge­len getrof­fen om de ener­gie­vraag te redu­ce­ren, ener­gie duur­zaam op te wek­ken en ener­gie op te slaan.
C.I.R.C.L.E
C.I.R.C.L.E is een onli­ne tool die bedrij­ven helpt om cir­cu­lair te wor­den door mid­del van zes stap­pen. Het ultie­me doel van de tool is om bedrij­ven te laten zien hoe cir­cu­la­ri­teit winst­ge­vend­heid kan ver­be­te­ren, het mili­eu kan ver­an­de­ren, effec­ten en risico’s kan ver­min­de­ren en een gro­te­re maat­schap­pe­lij­ke waar­de kan cre­ë­ren.
Bat­ter­spray
Weg met rei­ni­gings­rom­mel die vaak meer kwaad dan goed doen (Henk Mul­der kan het mooi omschrij­ven). Bat­tery­spray is een nieu­we tech­niek in de schoon­maak­bran­che en bestaat uit het ver­ne­ve­len en aan­bren­gen van pro­bi­o­ti­ca (goe­de bac­te­ri­ën). Er zijn dus geen che­mi­sche schoon­maak mid­de­len meer nodig.
Mestic
Mestic zet koei­en­mest om in duur­za­me bio­plas­tic. Hier­door kan het pro­bleem van het mest­over­schot getrans­for­meerd wor­den naar een cir­cu­lai­re eco­no­mie. De eco­lo­gi­sche ‘foot­print’ van dit plas­tic is klein omdat het wordt ver­vaar­digd van afval dat in over­vloe­di­ge mate aan­we­zig is. Voor de pro­duc­tie hoe­ven geen bos­sen gekapt te wor­den of extra land­bouw­grond inge­zet te wor­den om gewas­sen hier­voor te telen. “Door mest niet lan­ger te zien als een pro­bleem bren­gen we moei­lijk te ver­e­ni­gen par­tij­en zoals boe­ren, poli­tiek en natuur­be­heer met elkaar aan tafel en wer­ken we samen aan een duur­za­me oplos­sing”, aldus de ini­ti­a­tief­ne­mers.
C3 Living
C3 Living woon­units zijn duur­za­me tij­de­lij­ke wonin­gen die waar­schijn­lijk bestemd gaan zijn voor woon­ur­gen­ten. Het bedrijf ach­ter C3 Living ont­wik­kelt pro­jec­ten waar­bij het cre­ë­ren van werk­ge­le­gen­heid voor men­sen met een afstand tot de arbeids­markt cen­traal staat. Zo bou­wen bij­voor­beeld sta­tus­hou­ders mee aan de units.
Bron: renovatieprofs.nl