Ber­gen op Zoom Groen­ste stad van Neder­land 2014

De gemeen­te Ber­gen op Zoom heeft gis­ter­mid­dag in Gro­nin­gen de eer­ste prijs behaald bij Enten­te Flo­ra­le, een nati­o­na­le wed­strijd om de titel Groen­ste stad van Neder­land. Ber­gen op Zoom bond in de cate­go­rie Ste­den de strijd aan met Doe­tin­chem, Dron­ten en Oister­wijk. In de cate­go­rie ‘groen­ste dorp’ ging het Lim­burg­se Bee­sel er met het goud […]

Gemeen­te Weert deelt bomen uit in de groen­ste stad van Neder­land

De gemeen­te Weert deelt op zater­dag 22 decem­ber 2012 de eer­ste bomen uit van het pro­ject ‘Boom in de voor­tuin’. Dit gebeurt op de par­keer­plaats van Enexis tus­sen 9.00–12.00 uur, Schat­beur­der­laan 2 in Weert. Wet­hou­der Har­rie Lit­jens is hier een deel van de och­tend bij aan­we­zig. Tij­dens deze eer­ste ron­de wor­den 170 bomen opge­haald. De […]

Weert en Ber­g­e­ijk Groen­ste stad en dorp van Neder­land 2012

Weert en Ber­g­e­ijk zijn geko­zen tot de Groen­ste Stad en Dorp van Neder­land 2012. Zij won­nen Goud in de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le 2012. Weert uit Lim­burg won het Goud in de cate­go­rie ‘steden’ en het Noord Bra­bant­se dorp Ber­g­e­ijk werd tot win­naar uit­ge­roe­pen in de cate­go­rie ‘dorpen en klei­ne ste­den’. Dit gebeur­de tij­dens de […]

Deven­ter wil weer groen­ste stad wor­den

Deven­ter moet bekij­ken of de stad over enke­le jaren opnieuw de titel groen­ste stad van Euro­pa kan bin­nen­ha­len. Dat vindt wet­hou­der Mar­griet de Jager. Deven­ter werd in 2010 uit­ge­roe­pen tot groen­ste stad van Neder­land en sleep­te een jaar later ook de titel groen­ste stad van Euro­pa bin­nen bij de wed­strijd Enten­te Flo­ra­de. Vol­gens de jury […]

Amstel­veen wil groen­ste stad van Neder­land wor­den

Amstel­veen neemt in 2013 deel aan de groen­com­pe­ti­tie van groen­ste stad van Neder­land van Enten­te Flo­ra­le. In 2005 deed Amstel­veen ook mee aan de com­pe­ti­tie en ein­dig­de toen op de 2e plaats. Nu gaat Amstel­veen voor goud. Deel­ne­men is een uit­ste­kend mid­del voor de gemeen­te om zich nog meer als groe­ne stad te kun­nen pro­fi­le­ren. […]

Weert pre­sen­teert rou­te voor jury­be­zoek groen­ste stad

De jury­rou­te voor de ver­kie­zing van de Groen­ste Stad 2012, wordt op woens­dag 18 april toe­ge­licht door wet­hou­der Har­rie Lit­jens. Weert is een van de geno­mi­neer­de ste­den voor deze titel. Dit moment wordt gemar­keerd door het ont­hul­len van het nomi­na­tie­bord. Dit bord is door Enten­te Flo­ra­le, de orga­ni­sa­tie ach­ter deze groen­com­pe­ti­tie, aan de gemeen­te gege­ven. […]

Cen­trum Amster­dam als groen­ste stads­deel ver­ko­zen en Noord als dier­vrien­de­lijk­ste

In Amster­dam wer­den onlangs de awards voor het dier­vrien­de­lijk­ste en het groen­ste stads­deel uit­ge­reikt. Stads­deel Noord mag zich het dier­vrien­de­lijk­ste stads­deel van 2011 noe­men. Stads­deel Cen­trum is het groenst. Stads­deel­voor­zit­er en por­te­feuil­le­hou­der Jeani­ne van Pinx­te­ren nam de award voor het groen­ste stads­deel in ont­vangst op het groe­ne dak van de Sto­pe­ra. Jury­voor­zit­ter Daniël Höwekamp (bouw­bi­o­loog) […]

Boom­kwe­ke­r­ij­sec­tor schenkt Boom van het Jaar aan de Groen­ste stad en dorp van Neder­land

Met een officiële boom­plan­ting in Erme­lo en Dwin­ge­loo schonk de Neder­land­se boom­kwe­ke­r­ij­sec­tor op 16 novem­ber de boom van het jaar 2012, Pla­ta­nus x his­pa­ni­ca, aan de gemeen­te Erme­lo en Wes­ter­veld. De boom is geschon­ken als een eer­be­toon aan het groen­be­leid van bei­de gemeen­ten. Erme­lo won Goud in de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le en won daar­mee […]

Erme­lo en Dwin­ge­loo Groen­ste stad en dorp van Neder­land 2011

Erme­lo en Dwin­ge­loo (gemeen­te Wes­ter­veld)  zijn geko­zen tot de Groen­ste Stad en Dorp van Neder­land 2011. Zij won­nen Goud in de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le 2011. Erme­lo uit Gel­der­land won het Goud in de cate­go­rie ‘steden’ en het  Dren­th­se dorp Dwin­ge­loo  werd tot win­naar uit­ge­roe­pen in de cate­go­rie ‘dorpen en klei­ne ste­den’. In de fraaie […]