Amstel­veen wil groen­ste stad van Neder­land wor­den

Amstel­veen neemt in 2013 deel aan de groen­com­pe­ti­tie van groen­ste stad van Neder­land van Enten­te Flo­ra­le. In 2005 deed Amstel­veen ook mee aan de com­pe­ti­tie en ein­dig­de toen op de 2e plaats. Nu gaat Amstel­veen voor goud.

Deel­ne­men is een uit­ste­kend mid­del voor de gemeen­te om zich nog meer als groe­ne stad te kun­nen pro­fi­le­ren. Amstel­veen doet mee in de cate­go­rie ste­den (>15.000 inwo­ners). Bij de ver­kie­zing let de jury op een aan­tal cri­te­ria: de gemeen­te­lij­ke visie en kwa­li­teit van inrich­ting, beleid en beheer. Maar ook naar com­mu­ni­ca­tie, par­ti­ci­pa­tie, edu­ca­tie, mili­eu, recre­a­tie en cul­tuur­his­to­risch erf­goed.

“We gaan voor goud”
Wet­hou­der groen John Levie (BBA) van geeft aan: “We gaan voor goud. De kri­tiek­pun­ten uit het jury­rap­port van 2005 zijn de afge­lo­pen jaren seri­eus opge­pakt. Met name op het vlak van de inte­gra­le bena­de­ring is een aan­tal flin­ke sla­gen gemaakt. Hoe dan ook levert het jury­rap­port altijd weer waar­de­vol­le infor­ma­tie op hoe we het nog beter kun­nen doen. Die winst zit er dus sowie­so in! Het geeft ons een extra impuls om onze mooie groe­ne stad ver­der op de kaart te zet­ten.”

Bron:
Gemeen­te Amstel­veen