Erme­lo en Dwin­ge­loo Groen­ste stad en dorp van Neder­land 2011

Erme­lo en Dwin­ge­loo (gemeen­te Wes­ter­veld)  zijn geko­zen tot de Groen­ste Stad en Dorp van Neder­land 2011. Zij won­nen Goud in de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le 2011. Erme­lo uit Gel­der­land won het Goud in de cate­go­rie ‘steden’ en het  Dren­th­se dorp Dwin­ge­loo  werd tot win­naar uit­ge­roe­pen in de cate­go­rie ‘dorpen en klei­ne ste­den’. In de fraaie Leb­ui­nus kerk in Deven­ter ont­vin­gen de win­naars hun prijs uit han­den van Anne­ma­rie Jor­rits­ma, voor­zit­ter van de Ver­e­ni­ging Neder­land­se Gemeen­ten (VNG)  en bur­ge­mees­ter van Alme­re.

Bij de cate­go­rie ste­den werd Mep­pel bekroond met Zil­ver en Leeu­war­den met Brons. In de cate­go­rie dor­pen en klei­ne ste­den ont­vin­gen Over­loon (gemeen­te Box­meer) en Bour­tan­ge (gemeen­te Vlagt­wed­de) bei­de Zil­ver en werd Meerss­sen met Brons bekroond. De visie, het beleid en de uit­voe­ring daar­van in de prak­tijk wor­den door de jury beoor­deeld op basis van een groot aan­tal cri­te­ria. Naast het groen bin­nen stad of dorp heeft ook natuur­be­heer en bewo­ners­par­ti­ci­pa­tie daar­in een belang­rij­ke plaats. 

De Enten­te Flo­ra­le jury heeft haar bevin­din­gen voor elke gemeen­te vast­ge­legd in een uit­ge­breid rap­port, dat de ver­te­gen­woor­di­gers van het gemeen­te­be­stuur tij­dens de prijs­uit­rei­king werd aan­ge­bo­den

 


Rap­port Erme­lo
Erme­lo beseft als klei­ne stad dat beleidsnota’s nood­za­ke­lijk zijn voor een besten­dig beheer van de open­ba­re ruim­te. Ver­vol­gens geeft zij in ont­wik­ke­lings­plan­nen ook daad­wer­ke­lijk uit­voe­ring aan het voor­ge­no­men beleid. Erme­lo erkent haar land­schap­pe­lij­ke waar­den op het grens­ge­bied van de rand­me­ren en het Velu­we-Mas­sief. Erme­lo beroept zich terecht op haar groe­ne ima­go. De beken­de hei­de­vel­den en bos­sen, maar ook het open­ba­re gebied wor­den uit­ste­kend beheerd. De gemeen­te ver­dub­belt haar groe­n­are­aal door inten­sie­ve samen­wer­king met zorg­in­stel­lin­gen en natuur­be­heer­ders zoals Het Gel­ders Land­schap, Natuur­mo­nu­men­ten en Staats­bos­be­heer. Zij doet dit niet alleen: arbeids­par­ti­ci­pa­tie van cliënten van de vele zorg­in­stel­lin­gen in Erme­lo wordt breed inge­zet, waar­door deze gemeen­te terecht aan­spraak mag maken op de titel Zorg­zaam. Erme­lo kent haar geschie­de­nis: van de graf­heu­vels tot het Romein­se mars­kamp, van klein­ste stad Horst tot het buurt­schap Telgt; van de 300 ha boe­ren­ge­bruiks­bos­sen van­uit de Mid­del­eeu­wen, zoals de Speul­der- en Spriel­der­bos­sen tot de Erme­lo­se hei­de met het  Veluws hei­de­schaap. 

De jury heeft waar­de­ring voor de wij­ze waar­op Erme­lo haar res­pect voor de natuur weet te ver­we­ven met de recre­a­tie­ve en toe­ris­ti­sche doel­ein­den.

Rap­port Dwin­ge­loo
Dwin­ge­loo is gele­gen in het lan­de­lij­ke Dren­te, maakt deel uit van de gemeen­te Wes­ter­veld en beroept zich terecht op zijn his­to­ri­sche aspec­ten, wat ook in het groen van de kern en het land­schap tot uit­druk­king komt. Van­uit het hart gaan robuus­te boom­struc­tu­ren over in het land­schap. Het land­schap bestaat uit esgron­den en beek­da­len, hei­de­vel­den, bos­sen, lanen en jon­ge ont­gin­nin­gen. Ver­der zijn er twee nati­o­na­le par­ken aan­we­zig. Samen met de vele land­goe­de­ren vor­men zij een fraai decor.

Arche­o­lo­gie en cul­tuur­his­to­rie oefe­nen samen met het land­schap een unie­ke aan­trek­kings­kracht uit op de toe­rist en recre­ant. De gemeen­te heeft een hoog ambi­tie­ni­veau voor de ont­wik­ke­ling en ver­ster­king van het land­schap. Vast­hou­den van de eigen iden­ti­teit is hier­bij het uit­gangs­punt.

Van­uit het land­schap heeft Dwin­ge­loo een mooi dorps­ge­zicht. Op vele plek­ken in het bui­ten­ge­bied komt de mar­kan­te kerk­to­ren in het vizier, omge­ven door een groe­ne omlijs­ting. Het dorp heeft een ruim aan­bod  van ver­blijf­ac­com­mo­da­ties met tal­lo­ze fiets‑, en wan­del­rou­tes en trekt daar­door gro­te aan­tal­len toe­ris­ten, die in alle rust kun­nen genie­ten.

De woon­wij­ken zijn goed en dege­lijk inricht en heb­ben in samen­spel met de par­ti­cu­lie­re tui­nen een hoge bele­vings­waar­de. Het bescherm­de dorps­ge­zicht met de brink is natuur­lijk de ont­moe­tings­plek voor  bewo­ners en toe­ris­ten. Dit is het klop­pend hart van Dwin­ge­loo.

De gemeen­te streeft naar duur­zaam beheer en maakt dat waar in enke­le voor­beel­di­ge pro­jec­ten, zoals het nieu­we gemeen­te­huis en de reno­va­tie van de brink. Bewo­ners en orga­ni­sa­ties kun­nen bij deze pro­jec­ten hun inbreng leve­ren, door­dat ze er tij­dig bij wor­den  betrok­ken.

Bij­zon­de­re pres­ta­ties
De jury ken­de ook een aan­tal Cer­ti­fi­ca­ten van Bij­zon­de­re Waar­de­ring uit. Het the­ma van Enten­te Flo­ra­le was dit jaar Groen en Gezond­heid. Leeu­war­den ont­ving het the­ma­cer­ti­fi­caat van­we­ge de goe­de vari­a­tie en bereik­baar­heid van het groen, de gro­te vari­a­tie in con­cre­te pro­jec­ten en de betrok­ken­heid van de bur­gers.

De jury let sterk op de kwa­li­teit van het onder­houd. Over­loon (Gemeen­te Box­meer) Kreeg het cer­ti­fi­caat Bij­zon­de­re Waar­de­ring voor het Onder­houd van­we­ge de vak­ma­ti­ge en doel­tref­fen­de uit­voe­ring  Mep­pel kwam Cer­ti­fi­caat Bij­zon­de­re Waar­de­ring toe voor Natuur in ver­band met de inzet op natuur­ont­wik­ke­ling in en langs het water, de bele­vings­waar­de en de metho­di­sche moni­to­ring. Bour­tan­ge (gemeen­te Vlagt­wed­de) ont­ving een Cer­ti­fi­caat Bij­zon­de­re Waar­de­ring voor par­ti­ci­pa­tie in ver­band met de gro­te zelf­werk­zaam­heid van de bevol­king. Het cer­ti­fi­caat Bij­zon­de­re Waar­de­ring Natuur en Land­schap ging naar de gemeen­te Meers­sen voor haar stra­te­gi­sche visie en de goe­de par­ti­ci­pa­tie op dat gebied.

Enten­te Flo­ra­le
De stich­ting Enten­te Flo­ra­le Neder­land stelt zich ten doel om het gro­te belang van goe­de groen­voor­zie­nin­gen uit te dra­gen naar over­he­den, bedrijfs­le­ven en bur­ger. Zij doet dit in het kader van de Groe­ne Stad. De nati­o­na­le com­pe­ti­tie voor ste­den en dor­pen is daar­toe een mid­del. Naast deze com­pe­ti­tie wor­den ook de ont­werp­prijs­vra­gen voor duur­za­me groe­ne speel­plek­ken en om de Groe­ne Stad Award. De jurys bestaan altijd uit zorg­vul­dig uit­ge­ko­zen des­kun­di­gen op de rele­van­te spe­ci­a­li­sa­ties. Zo is de jury van de Enten­te Flo­ra­le com­pe­ti­tie  samen­ge­steld uit des­kun­di­gen op het gebied van land­schaps­ar­chi­tec­tuur, gemeen­ten, groot­groen­voor­zie­ning, eco­lo­gie, natuur­ont­wik­ke­ling en onder­wijs.

De nati­o­na­le com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le wordt onder­steund door het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw en Inno­va­tie.

Enten­te Flo­ra­le Euro­pe
Erme­lo en Dwin­ge­lo ver­te­gen­woor­di­gen Neder­land vol­gend jaar in de inter­na­ti­o­na­le Enten­te Flo­ra­le, waar­aan door 11 Euro­pe­se lan­den wordt deel­ge­no­men.